Suministros - 448062-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Trenčín: Equipo para cocinas industriales

2018/S 198-448062

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 030-064700)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01
Eslovaquia
Persona de contacto: PhDr. Matúš Džuppa
Teléfono: +421 904281818
Correo electrónico: petra.talarovicova@ekoauris.sk
Fax: +421 32326555709
Código NUTS: SK022

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tsk.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia

II.1.2)Código CPV principal
39314000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je nákup gastro-technologického vybavenia, ktoré bude inštalované v nemocnici Považská Bystrica, po komplexnej rekonštrukcii kuchyne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 030-064700

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI. 3)
Localización del texto que se va a modificar: Doplňujúce informácie
En lugar de:

Verejný obstarávateľ dopĺňa bod 10.

Léase:

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. určuje od termínu 19.10.2018 výhradne prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania.

Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja Elena na portáli www.e-lena.sk/. Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Elena považuje okamih jej odoslania v systéme Elena a to v súlade s funkcionalitou systému. Systém zaručuje, že okamih odoslania je zároveň okamihom doručenia správy do schránky užívateľa systému v reálnom čase. Bližšie podmienky sú určené v súťažných podkladoch.

VII.2)Otras informaciones adicionales: