Suministros - 448063-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Dolinka: Máquinas para la limpieza o la clasificación de semillas, granos o legumbres secas

2018/S 198-448063

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 063-139297)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Adrián Nagy - Adorex
34920528
Dolinka
Dolinka
991 28
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Viktória Szebellaiová
Teléfono: +421 918906544
Correo electrónico: viktoria.szebellaiova@eufc.sk
Código NUTS: SK032

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tekvicovejadierka.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/12773

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Adrián Nagy - Adorex

Número de referencia: adorex012018
II.1.2)Código CPV principal
16613000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka 5 logických celkov v rámci výrobného procesu, ktorý zahŕňa minimálne technicko - funkčné parametre špecifikované podľa špecifikácie v kapitole SP Opis predmetu zákazky.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 063-139297

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: 13.
En lugar de:

13. Komunikácia a výmena informácií medzi VO a záujemcami/uchádzačmi sa na základe §187 ods. 8 ZVO uskutoční písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky a kombináciou uvedených spôsobov.

Léase:

13.Komunikácia a výmena informácií medzi VO a záujemcami/uchádzačmi sa na základe §187 ods. 8 ZVO uskutoční písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky a kombináciou uvedených spôsobov.

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude od 19.10.2018 uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému EVO, ver. 18. Po spustení IS EVO ver. 18 je potrebné, aby sa uchádzači v informačnom systéme registrovali. Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom po spustení novej a modernizovanej verzie IS EVO ver. 18 dostatok času na registráciu tak, aby ďalšia súvisiaca komunikácia v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi mohla prebiehať už len prostredníctvom tejto novej a modernizovanej verzie IS EVO ver. 18. V zmysle uvedeného verejný obstarávateľ oznamuje, že ďalšia komunikácia s príslušným/i uchádzačom/uchádzačmi podľa druhu a predmetu takejto komunikácie a výmeny informácií (žiadosť, informácia, vylúčenie a pod.) a štádia verejného obstarávania začne najskôr 26.10.2018, t. j. po uplynutí 5 pracovných dní od spustenia novej verzie IS EVO.

Komunikácia prostredníctvom emailu sa nepovažuje za elektronické doručovanie podľa zákona o e-governmente ani podľa § 20 ods. 1 a nasl. ZVO. V mimoriadnych prípadoch, ak sa z určitých dôvodov táto komunikácia zo strany verejného obstarávateľa v procese verejného obstarávania uplatní (napr. technické príčiny, odstávka informačných systémov a pod.), je pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností o doručení písomností s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, záujemca/uchádzač povinný vždy samostatne potvrdiť prijatie emailu od kontaktnej osoby verejného obstarávateľa spätným odpovedným emailom; neakceptuje sa automatizovaný systém o doručení a prečítaní emailovej správy.

VII.2)Otras informaciones adicionales: