Suministros - 448073-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Michalovce: Vehículos utilitarios

2018/S 198-448073

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 158-361475)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
CSM - Stav s.r.o.
36206016
Močarianska
Michalovce
071 01
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Ján Maďar
Teléfono: +421 903883955
Correo electrónico: csm.stav@gmail.com
Fax: +421 566882142
Código NUTS: SK042

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.csm-stav.sk/

Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10430

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Stredisko prípravy nie nebezpečných odpadov na ich opätovné použitie

Número de referencia: CSM-STAV-2018-NZ
II.1.2)Código CPV principal
34144700
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Stredisko prípravy nie nebezpečných odpadov na ich opätovné použitie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 158-361475

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

V zmysle § 20 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) a v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 4/2018 zo dňa 13.9.2018, sa bude komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi po termíne 18.10.2018, uskutočňovať elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačného rozhrania Informačného systému EN Evoservis na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/

Odo dňa 19.10.2018 sa bude uskutočňovať elektronická komunikácia vrátane doručovania v systéme EN Evoservis na internetovej stránke https://www.evoservis.sk/marbu/, spôsobom určeným funkcionalitou uvedeného informačného systému, prostredníctvom ktorého sa predmetné verejné obstarávanie realizuje.

Záujemca/uchádzač po prihlásení do certifikovaného elektronického nástroja EN Evoservis bude využívať komunikáciu s verejným obstarávateľom, alebo správcom systému prostredníctvom komunikačného rozhrania.

Manuál používania systému je zverejnený na rovnakej internetovej adrese.

Plynutie zákonných lehôt v prípade doručovania žiadostí o vysvetlenie, resp. doručenia výzvy na predloženie dokladov alebo iných písomností zaslaných verejným obstarávateľom/komisiou ktorémukoľvek zo záujemcov/uchádzačov, je odo dňa odoslania správy cez komunikačné rozhranie zákazky v systéme Evoservis. Na odoslanú správu elektronickou komunikáciou v EN Evoservis je adresát upozornený notifikačným e-mailom. Pod pojmom doručenie sa myslí moment, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi v systéme Evoservis a nie kedy si ju uchádzač prečítal.