Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 448081-2020

24/09/2020    S186

Njemačka-Köln: Okvirni ugovor o uslugama za pravno savjetovanje o prostorima EASA-e i povezane usluge

2020/S 186-448081

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa
Poštanska adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mjesto: Cologne
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Poštanski broj: 50668
Država: Njemačka
E-pošta: tenders@easa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profila kupca: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7185
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7185
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Sigurnost zračnog prometa, okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o uslugama za pravno savjetovanje o prostorima EASA-e i povezane usluge

Referentni broj: EASA.2020.HVP.09
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79110000 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EASA je potpisnica sporazuma o najmu uredske zgrade i parkirališta u Kölnu (Njemačka) i uredskog prostora u Bruxellesu (Belgija). Potrebno joj je pravno savjetovanje i dodatna podrška za rješavanje svih pravnih pitanja koja se mogu pojaviti u pogledu zakupa i prostora Agencije. Ovo je nadmetanje podijeljeno u dvije grupe. Pomoć je osobito potrebna u području njemačkog (Grupa 1) ili belgijskog (Grupa 2) prava o komercijalnom vlasništvu, stanarskog prava, poreznog prava povezanog sa zakupom, ugovornog prava te u području podrške prije i tijekom parničenja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 675 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Pravno savjetovanje o prostorima EASA-e i povezane usluge (njemačko pravo)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79110000 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja
79100000 Pravne usluge
79111000 Usluge pravnog savjetovanja
79112000 Usluge pravnog zastupanja
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Glavno mjesto provedbe bit će Köln/Njemačka (za Grupu 1) ili bilo koja druga lokacija prema potrebi Agencije.

II.2.4)Opis nabave:

Za Grupu 1 pomoć, savjetovanje i, prema potrebi, zastupanje Agencije osobito su potrebni u području njemačkog prava o komercijalnom vlasništvu, stanarskog prava, poreznog prava povezanog sa zakupom, ugovornog prava te u području podrške prije i tijekom parničenja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Predviđeno je potpisivanje okvirnog ugovora za početno razdoblje od jedne godine te će se moći obnoviti najviše triput za ukupno najduže trajanje od četiri godine prema istim uvjetima.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Informacije o vrijednosti okvirnog ugovora potražite u odjeljku 2.4.5 uputa za nadmetanje.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Pravno savjetovanje o prostorima EASA-e i povezane usluge (belgijsko pravo)

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79110000 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
79100000 Pravne usluge
79112000 Usluge pravnog zastupanja
79111000 Usluge pravnog savjetovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Glavno mjesto provedbe bit će Bruxelles/Belgija (za Grupu 2) ili bilo koja druga lokacija prema potrebi Agencije.

II.2.4)Opis nabave:

Za Grupu 2 pomoć je osobito potrebna u području belgijskog prava o komercijalnom vlasništvu, stanarskog prava, poreznog prava povezanog sa zakupom, ugovornog prava te u području podrške prije i tijekom parničenja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 75 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Predviđeno je potpisivanje okvirnog ugovora za početno razdoblje od jedne godine te će se moći obnoviti najviše triput za ukupno najduže trajanje od četiri godine prema istim uvjetima.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Informacije o vrijednosti okvirnog ugovora potražite u odjeljku 2.4.5 uputa za nadmetanje.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Registracija ili jednakovrijedan dokaz/potvrda (za barem tri odvjetnika) kojima se potvrđuje sposobnost/pravo obavljanja odvjetničke djelatnosti na sudovima u Njemačkoj (Grupa 1)/Belgiji (Grupa 2). Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku
Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

Vidjeti prethodni odjeljak III.1.1).

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/10/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/10/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Vjerojatno u roku od oko četiri godine.

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/09/2020