Suministros - 448083-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Banská Bystrica: Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación

2018/S 198-448083

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 055-121116)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
Tajovského
Banská Bystrica
974 01
Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Katarína Šebová
Teléfono: +421 905346087
Correo electrónico: ictusconsulting@ictus.sk
Fax: +421 484134462
Código NUTS: SK

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sopsr.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu

Número de referencia: TV - NZ 1/2018
II.1.2)Código CPV principal
31000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 055-121116

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3)
Localización del texto que se va a modificar: VI.3) Doplňujúce informácie
En lugar de:

Doplniť bod 14

Léase:

14.Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. určuje od termínu 19.10.2018 výhradne prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Momentom doručenia/odoslania akéhokoľvek dokumentu pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania informácií resp. dokumentov, prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa alebo uchádzača. Bližšie podmienky sú určené súťažných podkladoch.

VII.2)Otras informaciones adicionales: