Suministros - 448086-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos

2018/S 198-448086

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 173-392111)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
Wrocław
50-556
Polonia
Persona de contacto: Zofia Widomska-Brycka
Correo electrónico: zwidomska@usk.wroc.pl
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.usk.wroc.pl

Dirección del perfil de comprador: www.usk.wroc.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 1-106

Número de referencia: USK/DZP/PN-217/2018
II.1.2)Código CPV principal
33141000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Nazwa i opis zawarty jest w poszczególnych częściach

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 173-392111

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: 1-106
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 05/11/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7)
Lote nº: 1-106
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 05/11/2018
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Modyfikacja Formularz Oferty szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego

Modyfikacja Wzoru Umowy szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.

3) Modyfikacja SIWZ

1) Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2017 r., poz 1579 z póź. zm.), modyfikuje instrukcję dla Wykonawcy poprzez dodanie w pkt. III ppkt 8, który otrzymuje brzmienie „

Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy”

2) Zamawiający na podstawie art 38 ust. 6 ustawy z 29.1.2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert dnia 5.11.2018 godzina 12:00

Termin otwarcia ofert dnia 5.11.2018 godzina 13:00

4) Zamawiający anuluje w ogłoszeniu w sekcji II pkt 2.7 zapisy dotyczące umowy ramowej