Suministros - 448088-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Końskie: Módulos solares fotovoltaicos

2018/S 198-448088

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 173-392017)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Staropolski Związek Gmin i Miast
ul. Partyzantów 1
Końskie
26-200
Polonia
Persona de contacto: Michał Nowakowski
Teléfono: +48 413729108
Correo electrónico: szgimfotowoltaika@gmail.com
Código NUTS: PL721

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umkonskie.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji OZE w ramach Projektu pn. „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”

Número de referencia: SZGiM.271.1.2.2018.OZE
II.1.2)Código CPV principal
09331200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gmin zrzeszonych w Staropolskim Związku Gmin i Miast, w ramach projektu pn.: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaż:

a) instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o optymalnej mocy szacunkowej jednego panelu PV 270 Wp w 389 indywidualnych gospodarstwach domowych,

b) instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 38 indywidualnych gospodarstwach domowych

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 173-392017

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Lote nº: I, II, III, IV
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

W części I II i III zamówienia.

Wykonawca wykonał należycie i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowanych) co najmniej 35 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W części IV zamówienia.

Wykonawca wykonał należycie i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 20 mikroinstalacji solarnych (kolektorów słonecznych) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Léase:

W części I, II i III zamówienia:

Wykonawca wykonał należycie i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

− jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowanych) co najmniej 35 mikroinstalacji fotowoltaicznych lub

− więcej niż jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowanych) co najmniej 35 mikroinstalacji fotowoltaicznych wykonane w przeciągu czterech następujących po sobie miesiącach.

W części IV zamówienia:

Wykonawca wykonał należycie i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem termin uskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

− jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 20 mikroinstalacji solarnych (kolektorów słonecznych) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub

− więcej niż jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 20 mikroinstalacji solarnych (kolektorów słonecznych) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej wykonane w przeciągu czterech następujących po sobie miesiącach.

Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: I, II, III, IV
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 16/10/2018
Léase:
Fecha: 26/10/2018
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: I, II, III, IV
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 16/10/2018
Léase:
Fecha: 26/10/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales: