Suministros - 448101-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Equipo relacionado con la informática

2018/S 198-448101

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 193-435767)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto
831661388
ul. „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ No. 17—19
Sofiya
1202
Bulgaria
Persona de contacto: Teodora Markova
Teléfono: +359 9405334
Correo electrónico: op@mrrb.government.bg
Fax: +359 9405334
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mrrb.government.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-058/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и други технически устройства за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО)“ с 4 обособени позици

II.1.2)Código CPV principal
30230000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

ОП 1 „Доставка на печатащи устройства“.

ОП 2 „Доставка на преносими компютри клас ултрабук“.

ОП 3 „Доставка на лентово устройство за съхранение на данни“.

ОП 4 „Доставка на токозахранващи (UPS) устройства“.

Предметът на общ. поръчка включва доставка и гаранционна поддръжка на печатащи устройства, преносими компютри клас „ултрабук“, лентово устройство за съхранение на данни и на токозахранващи (UPS) устройства.

Целта на поръчката по всяка от обособените позиции е чрез откриването на процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при спазване на основните принципи при възлагане на обществени поръчки, посочени в чл. 2 от ЗОП, а именно публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, да бъде избран изпълнител на съответната доставка, предложил икономически най-изгодна оферта за изпълнение.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 193-435767

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.1)
Localización del texto que se va a modificar: Наименование и адреси
En lugar de:

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-085/

Léase:

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-058/

Número de apartado: I.3)
Localización del texto que se va a modificar: Комуникация
En lugar de:

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-085/

Léase:

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-058/

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Срок за получаване на оферти или заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 08/11/2018
Hora local: 17:30
Léase:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 17:30
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 09/11/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 13/11/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

В част IV „Указания за подготовка на образците“, раздел 1 „Общи положения“, т. 1.6 и в част IV, раздел 2 „Описание на пълния набор от документи и образци за участие в процедурата“, т. 2.2 „Документи за личното състояние на участника — образец № 1 — ЕЕДОП“ от документацията да се чете: „в профила на купувача на интернет адрес: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-058/“.