Suministros - 448110-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Automóviles para pasajeros

2018/S 198-448110

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 187-421869)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
Warszawa
02-642
Polonia
Persona de contacto: Edyta Szegidewicz
Teléfono: +48 226011583
Correo electrónico: edyta.szegidewicz@policja.gov.pl
Fax: +48 226011857
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.policja.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym

Número de referencia: 259/Ctr/18/ESz
II.1.2)Código CPV principal
34110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 187-421869

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Rodzaj procedury
En lugar de:

Procedura otwarta

Léase:

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie: postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, z terminem składania ofert, zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, skróconym do 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Skrócenie terminu składania wynika z wprowadzenia od 1 września br. nowych przepisów dotyczących zaostrzonych norm emisji spalin Euro, co powoduje wydłużenie cyklu produkcyjnego pojazdów (ok. 3 miesiące na produkcję pojazdu w fabryce oraz dodatkowy czas na wykonanie zabudowy dla celów policyjnych).

VII.2)Otras informaciones adicionales: