Suministros - 448117-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Vagones de carga

2018/S 198-448117

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 172-390108)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
PKP Cargo Spółka Akcyjna
ul. Grójecka 17
Warszawa
02-021
Polonia
Persona de contacto: Paulina Skrzypczak
Correo electrónico: p.skrzypczak@pkp-cargo.eu
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pkpcargo.com

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa nowobudowanych wagonów platform do transportu intermodalnego.

II.1.2)Código CPV principal
34621100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie nowobudowanych wagonów platform do przewozów intermodalnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym części zamówienia zawarto w Zał.nr 1,1a-1c i 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która jest zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego określonej w pkt I.3 Ogłoszenia.Zamawiający wyraża zgodę na udział Podwykonawców w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem że Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom wykonania kluczowych elementów zamówienia tj. produkcji wagonów w rozumieniu ostatecznego ich montażu i odbioru. Ww kluczowe elementy zamówienia zobowiązany jest wykonać Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania.Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w wysokości określonej w sekcji II.2 w formie pieniądza lub gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 172-390108

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy, w szczególności polegających na:

1) zmianie terminu obowiązywania Umowy lub terminu dostaw określonych w § 1 oraz załączniku nr 2 do Umowy,

2) zmianie Podwykonawcy określonego w § 1 ust. 23, przy czym zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego,

3) dodaniu lub zmianie osób i danych teleadresowych określonych oraz adresów korespondencji określonych w umowie,

4) zmianie postanowień Umowy koniecznych do wprowadzenia z uwagi na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,

5) zmianie postanowień Umowy wynikających z konieczności dostosowania wykonania przedmiotu Umowy do wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 lub wytycznych i zaleceń instytucji wdrażającej lub innej instytucji nadzorującej realizację projektu w ramach, którego realizowana jest Umowa,

6) zmianie postanowień Umowy wynikających z powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

7) zmianie postanowień Umowy wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ani Wykonawcy jeśli wykonanie Umowy stanie się obiektywnie niewykonalne w celu alternatywnego (równorzędnego, równoważnego w ocenie Zamawiającego) wykonania Umowy,

8) zmianie postanowień Umowy w zakresie konstrukcji wagonów, jeżeli okażą się konieczne lub pożyteczne dla Zamawiającego z tym jednak, że nie wpłyną one na zaniżenie wymagań wynikających z przepisów międzynarodowych, obowiązujących norm i przepisów krajowych, nie spowodują ograniczeń związanych z zamiennością części, nie obniżą wytrzymałości i trwałości wagonu, oraz nie zmniejszą bezpieczeństwa ruchu i nie obniżą wymagań funkcjonalnych,

9) zmianie postanowień Umowy w zakresie zmian konstrukcyjnych w wagonach przekazanych do eksploatacji i będących w procesie budowy, odpowiednich, mających na celu wyeliminowanie wad ukrytych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu i życiu ludzkiemu oraz wad powtarzających się w eksploatacji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień Umowy, chyba że:

1) zmiana dotyczy Podwykonawcy określonego w § 1 ust. 23, przy czym zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego,

2) zmiana dotyczy dodania lub zamiany osób i danych teleadresowych oraz adresów korespondencji określonych w Umowie,

3) zmiana dotyczy indeksacji wynagrodzenia Wykonawcy dokonywanej zgodnie z § 3a,

4) zmiana wynika z konieczności dostosowania postanowień Umowy do przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

5) zmiana wynika z konieczności dostosowania postanowień Umowy do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub wytycznych lub zaleceń Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Komisji Europejskiej lub innej instytucji nadzorującej realizację projektu w ramach, którego realizowana jest Umowa,

6) zmiana wynika z powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

7) zmiana dotyczy terminów dostaw określonych w § 1 ust. 1 i Załączniku nr 2 do Umowy lub innych terminów wykonania zobowiązań określonych Umową, przy czym konieczność zmiany tych terminów spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz zmiana terminów nie będzie prowadziła do zmiany charakteru Umowy,

8) możliwość zmiany umowy wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, przy każda zmiana wymaga zachowania trybu określonego w ust. 7.

7. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Miejsce:
En lugar de:

PKP CARGO S.A., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, sala C, POLSKA

Léase:

PKP Cargo S.A., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, sala B, POLSKA

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 31/10/2018
Hora local: 11:45
Léase:
Fecha: 05/12/2018
Hora local: 11:45
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 31/10/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 05/12/2018
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: