Suministros - 448130-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Lubliniec: Equipamiento médico

2018/S 198-448130

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 196-442664)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
5751653596
ul. Sobieskiego 9
Lubliniec
42-700
Polonia
Persona de contacto: Piotr Mastalerz, Monika Gembała
Teléfono: +48 343506386
Correo electrónico: przetargi@spzozlubliniec.pl
Fax: +48 343565870
Código NUTS: PL224

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spzozlubliniec.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu o nr WND-RPSL.10.01.01-24-05H2/17...

Número de referencia: ZP/24/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Zamawiającego w ramach projektu o nr WND-RPSL.10.01.01-24-05H2/17 pn. „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury” w ramach konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 dla Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UDA-RPSL.10.01.00-24-05H2/17-00.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 196-442664

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: wszystkie części
En lugar de:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: wszystkie części
En lugar de:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:10
Léase:
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:10
VII.2)Otras informaciones adicionales: