Suministros - 448133-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Productos farmacéuticos

2018/S 198-448133

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 189-426449)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 426895819
Correo electrónico: om.kowalska@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kopernik.lodz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

107 zp18 Postęp. o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieog. o wartości pow. 10 000 000 EUR na dostawy prod. farm.mat. med., roz. lecz. oraz surowców i art. pomoc. do recep. dla WWCOiT w Łodzi

Número de referencia: 107zp18
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres - 24 miesiące (w zakresie pakietu 1-10, 33-37, 41-42, 56-61) od daty obowiązywania umowy

— 36 miesięcy (w zakresie pakietu 11-32, 38-40, 43-55) od daty obowiązywania umowy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 189-426449

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety został zawarty w Rozdz.XV SIWZ

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:

1)FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do SIWZ.

2)FORMULARZ CENOWY – załącznik nr 2A do SIWZ

3)OŚWIADCZENIE O PRODUKTACH FARMACEUTYCZNYCH – Załącznik nr 5 do SIWZ

4)Oświadczenie o wyrobach medycznych– Załącznik nr 5a do SIWZ

5)Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.

6)Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.

7)Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

— sposób wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument Zamowienia -instrukcja.pdf Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

UWAGA! W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w pkt XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

8)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1. 6). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

9)Zam. żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

10)Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.6). niniejszej SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w

Postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4.Z postęp. o udz. zam. publ. Zamawiający wykluczy Wykonawców w

Okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

5.Zam. nie będzie wykluczał Wyk.y z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

Oparciu o art. 24 ust. 5 pzp

Léase:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Podział kwot wadium na poszczególne pakiety został zawarty w Rozdz. XV SIWZ

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Formularz cenowy – załącznik nr 2A do SIWZ

3) Oświadczenie o produktach farmaceutycznych – Załącznik nr 5 do SIWZ

4) Oświadczenie o wyrobach medycznych – Załącznik nr 5a do SIWZ

5) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.

6) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.

7) 5) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

e.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

e.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

Zasady co do formy złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ określa Rozdział XIV pkt. 1 SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4. Z postęp. o udz. zam. publ. Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

5. Zam. nie będzie wykluczał Wyk.y z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 5 Pzp

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 16/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 16/10/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 30/10/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: