Suministros - 448141-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Reactivos y medios de contraste

2018/S 198-448141

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 189-426627)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
000288567
ul. Spartańska 1
Warszawa
02-637
Polonia
Persona de contacto: Bogumiła Kalinowska
Teléfono: +48 226709143
Correo electrónico: dzial.zamowien@spartanska.pl
Fax: +48 226709143
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spartanska.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą cytometru przepływowego

Número de referencia: 25/PN/2018/BK
II.1.2)Código CPV principal
33696000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą cytometru przepływowego dla Centralnego Laboratorium Klinicznego.

Zamówienie obejmuje w szczególności dostawę odczynników wraz z dzierżawą cytometru przepływowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 1 do Formularza oferty zawierający Zestawienie parametrów granicznych. Dostarczane odczynniki muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny okres zdatności do użycia liczony od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu odczynniki w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 189-426627

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: