Suministros - 448153-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Servicios de suministro de comidas para otras empresas e instituciones

2018/S 198-448153

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Glavna direktsiya „Izpalnenie na nakazaniyata“
129010029
bul. „Gen. Nikolay G. Stoletov“ No. 21
Sofiya
1309
Bulgaria
Persona de contacto: Nina Glavchovska, Simona Boyanova
Teléfono: +359 28139257 / 28139122
Correo electrónico: lop@gdin.bg
Fax: +359 28139257 / 28139107
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gdin.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://www.profile.gdin.bg/13c4b187c4efcb97c99e650d4c594477

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на готова и суха храна за арести“ по обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
55523000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на готова и суха храна за Арест Монтана“

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
55523000
15890000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG312
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява на адреса, на който се намира арестът.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Поръчката включва периодични доставки за прехраната на задържаните в ареста лица.

Прогнозен брой хранодни: 5 270.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2016/S 203-367525

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 8411
Lote nº: 8
Denominación:

„Доставка на готова и суха храна за Арест Монтана“

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
31/08/2016
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
ЕТ „Родис — Дафинис Лилов“
111043819
ул. „Стефан Стамболов“ № 11
Монтана
3400
Bulgaria
Teléfono: +359 888698875
Correo electrónico: rodiset@abv.bg
Fax: +359 888698875
Código NUTS: BG312
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 22 345.34 BGN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП настоящето обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
55523000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
55523000
15890000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG312
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява на адреса, на който се намира арестът.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Поръчката включва периодични доставки за прехраната на задържаните в ареста лица.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 30
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 33 518.01 BGN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
ЕТ „Родис — Дафинис Лилов“
111043819
ул. „Стефан Стамболов“ № 11
Монтана
3400
Bulgaria
Teléfono: +359 888698875
Correo electrónico: rodiset@abv.bg
Fax: +359 888698875
Código NUTS: BG312
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

1. Чл. 2 от договора се променя, както следва:

„Чл. 2. Срокът на действие на договора, изменен с анекс № 8708/30.8.2018 г., се удължава до сключване на нов договор със същия предмет, с изпълнител, определен чрез провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки, но не повече от 6 (шест) месеца“.

2. Чл. 4 от договора се променя, както следва:

„Чл. 4. (1) Стойността на договора, изчислена на база прогнозния брой хранодни и единичните цени, посочени в приложенията на ценовото предложение на изпълнителя, не може да превишава 40 221,61 BGN (словом: четиридесет хиляди, двеста двадесет и един лева, и шестдесет и една стотинки) с ДДС и включва всички разходи по изпълнение на поръчката (отстъпки, транспорт, всички други данъци и начисления по действащото българско законодателство, както и всички други съотносими разходи)“.

3. В чл. 17, ал. 1 се създава нова т. 5 със следния текст:

„5. със сключването на нов договор със същия предмет с изпълнител определен по реда на ЗОП.“.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Във връзка със следното непредвидено обстоятелство — прекратяване на обособена позиция № 5 „Доставка на готова и суха храна за Арест Монтана“ от процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на готова и суха храна за арести“ по обособени позиции с уникален номер в РОП: 02030-2018-0010, тъй като единственият участник, определен за изпълнител на обществената поръчка по тази обособената позиция, отказа да сключи договор.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 22 345.34 BGN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 33 518.01 BGN