Услуги - 448162-2020

25/09/2020    S187

Люксембург-Люксембург: Сключване на рамкови договори за лингвистична проверка, както и коригиране на правописни и типографски грешки в заключения (на френски език) на генералните адвокати на Съда на Европейския съюз

2020/S 187-448162

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Unité de traduction de langue française, cellule «Freelances»
Електронна поща: freelancefr@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.curia.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7193
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сключване на рамкови договори за лингвистична проверка, както и коригиране на правописни и типографски грешки в заключения (на френски език) на генералните адвокати на Съда на Европейския съюз

II.1.2)Основен CPV код
79821100 Коректорски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Сключване на рамкови договори за лингвистична проверка, както и коригиране на правописни и типографски грешки в заключения, преведени на френски език или написани на френски език от генералните адвокати на Съда на Европейския съюз.

Срокът на рамковите договори ще бъде една година с автоматично подновяване за три допълнителни периода от по една година. Ще бъде изготвен списък за класиране на изпълнителите въз основа на критериите за възлагане. Този списък определя първоначалния ред, по който ще бъде установена връзка с изпълнителите, въз основа на техния производствен капацитет, за да им се предложи конкретна работа. Класификацията ще бъде периодично преразглеждана, за да се поддържа актуална и да гарантира качество на осигуряваните услуги. По време на изпълнението на поръчката, класификацията може също да бъде променена след прекратяването на съществуващи рамкови договори.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят трябва да изпълни дейности по лингвистична проверка и корекция на правописни и типографски грешки (на френски език) в рамките на дадените крайни срокове. Това включва следните задачи:

— коригиране на заключения, преведени на френски език или написани на френски език от генералните адвокати на Съда на Европейския съюз;

— проверяване на съответствието с вътрешните правила за стил и конвенции на Съда;

— внедряване на vade mecum на Съда на Европейския съюз по отношение на правилата за цитиране, типографските правила и правилата за оформление.

При изпълнението на тези задачи изпълнителят трябва да:

— съблюдава конфиденциалността на (юридическите) документи, изпратени от Съда;

— достави в рамките на договорения и определен във формуляра за поръчка период.

Текстовете, които трябва да бъдат коригирани, обхващат широк спектър от правни теми, свързани с делата, с които е сезиран Съдът. Текстовете се различават по дължина и спешност, която се изисква за корекциите. Примери за видовете текстове за корекция/проверка могат да бъдат открити на интернет страницата на Съда на: http://www.curia.europa.eu

Изпълнителите ще работят в компютризирана среда. Те ще играят изключително важна роля в процеса по проверка на качеството на заключенията, преведени на френски език или написани на френски език от генералните адвокати на Съда на Европейския съюз.

Качеството на предоставените услуги съгласно рамковите договори трябва да е такова, че да може текстът да бъде използван веднага за публикация или с друга цел.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Очакван брой кандидати: 10
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

Съгласно член 164, параграф 3 от регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, възлагащият орган може да ограничи броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в процедурата въз основа на обективни критерии за избор.

Ако случаят е такъв, за тази поръчка ще се прилагат следните обективни критерии, за да се ограничи броя на кандидатите, поканени да участват в търга:

— доказани познания по друг официален език на Европейския съюз (ниво B2 или по-високо);

— поне шест месеца професионален опит, свързан със задачите, които трябва да бъдат изпълнени в или от името на международна организация.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Поръчката може да бъде възложена на всяко физическо или юридическо лице. Не е позволено възлагане на подизпълнители извън процедурите в спецификациите.

Кандидатите трябва да подпишат клетвената декларация (част от формуляра за регистрация), че те не попадат в някое от положенията, описани в член 136 до 140 на Регламент (ЕС, Евратом) №2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета. В случай на кандидати, които не са физически лица, въпросните критерии за изключване ще се прилагат и за кандидата и всеки доставчик на услуги, представляващ кандидата.

Трябва да бъде представена също така и следната информация:

— в случай на кандидати, които не са физически лица:

—— посочване и доказване на мястото, където са установени,

—— посочване и предоставяне на доказателства за правен статут, например вписване в търговския регистър, регистрация по ДДС, копия на учредителен акт или на дружествен договор в съответствие с разпоредбите на държавата, където кандидатът е установен,

—— посочване на самоличността на лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях.

— в случай на кандидати, които са физически лица:

—— декларация за статут като самонаети лица в рамките на доставката на услугите, предмет на поръчката,

—— декларация относно облагането по ДДС.

Заявленията за участие трябва да бъдат написани по такъв начин, за да може да се осъществи цялостна, точна и колкото е възможно по-бърза оценка, позволяваща избирането на кандидатите, които ще бъдат поканени да преговарят. Заявленията за участие на кандидатите, които не са представили достатъчно информация при попълването на задължителните формуляри за регистрация [налични на интернет адреса, посочен в точка I.3)] и не са добавили посочените документи и доказателства, може да бъдат отхвърлени.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. точка II.2.4().

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 10
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/11/2020
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Френски, Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Подписаните заявления за участие ще бъдат изпращани единствено по електронна поща (подписан и сканиран формуляр за регистрация).

Въз основа на оценката на техните възможности, кандидатите, считани за най-подходящи за изпълнение на поръчката, ще бъдат поканени да подадат едно предложение (най-малко петима кандидати, в случай че достатъчен брой кандидати отговарят на критериите за подбор).

Участието в тази процедура по възлагане е безплатно и следователно не дава на кандидатите/оферентите никакво право да изискват финансова компенсация във връзка с възникнали разходи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: freelancefr@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032473
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/09/2020