Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Palvelut - 448162-2020

25/09/2020    S187

Luxemburg-Luxemburg: Puitesopimusten tekeminen Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten ranskankielisten ratkaisuehdotusten oikeinkirjoitus- ja painovirheiden korjaamisesta ja kielentarkastuksesta

2020/S 187-448162

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Plateau de Kirchberg
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Unité de traduction de langue française, cellule «Freelances»
Sähköpostiosoite: freelancefr@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.curia.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7193
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Puitesopimusten tekeminen Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten ranskankielisten ratkaisuehdotusten oikeinkirjoitus- ja painovirheiden korjaamisesta ja kielentarkastuksesta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79821100 Korjauslukupalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on puitesopimusten tekeminen Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten ranskaksi käännettyjen tai ranskan kielellä laadittujen ratkaisuehdotusten oikeinkirjoitus- ja painovirheiden korjaamisesta ja kielentarkastuksesta.

Puitesopimukset tehdään yhdeksi vuodeksi, ja ne voidaan uusia ilman erillistä sopimusta enintään 3 kertaa vuoden pituiseksi jaksoksi kerrallaan. Sopimusosapuolista laaditaan luettelo, johon ne merkitään paremmuusjärjestykseen sopimuksentekoperusteiden mukaisesti. Luettelossa määritetään alustava järjestys, jossa sopimusosapuoliin otetaan yhteyttä niiden tuotantokyvyn perusteella tiettyjä töitä koskevia tarjouksia varten. Tämä järjestys tarkistetaan säännöllisin väliajoin, jotta se kuvastaa tarjottujen palvelujen tosiasiallista laatua. Luokitusta voidaan myös muuttaa sopimuksen suorittamisen aikana nykyisten puitesopimusten päättymisen jälkeen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimusosapuolen tehtävänä on suorittaa annettuun määräaikaan mennessä seuraavia tehtäviä käsittäviä ranskankielisten tekstien oikeinkirjoitus- ja painovirheiden korjaus- sekä kielentarkastustöitä:

— Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten ranskaksi käännettyjen tai ranskan kielellä laadittujen ratkaisuehdotusten korjaaminen,

— unionin tuomioistuimen sisäisten tyylisääntöjen ja -käytäntöjen noudattamisen tarkistaminen,

— unionin tuomioistuimen käsikirjan ohjeiden noudattaminen lainauksia, kirjoitusasua ja asettelua koskevien sääntöjen osalta.

Tehtävien suorittamisen yhteydessä sopimusosapuolen on

— noudatettava unionin tuomioistuimen lähettämien (oikeudellisten) asiakirjojen luottamuksellisuutta,

— toimitettava tekstit sovitussa, tilauslomakkeessa ilmoitetussa määräajassa.

Korjattavat tekstit käsittelevät laajaa oikeudellisten aiheiden kirjoa ja liittyvät unionin tuomioistuimen käsittelemiin juttuihin. Tekstien pituus ja pyydettyjen korjaustöiden kiireellisyys vaihtelevat. Esimerkkejä korjattavien/tarkistettavien tekstien tyypeistä on saatavissa unionin tuomioistuimen internetsivuilta osoitteesta http://www.curia.europa.eu

Sopimusosapuolet tekevät työtään tietokoneympäristössä. Sopimusosapuolten tehtävä on olennaisen tärkeä Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten ranskaksi käännettyjen tai ranskan kielellä laadittujen ratkaisuehdotusten laaduntarkastusprosessissa.

Puitesopimusten yhteydessä toimitettujen palvelujen laadun on oltava sellainen, että tekstiä voidaan välittömästi hyödyntää julkaistuna tai muuten.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 10
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 164 artiklan 3 kohdan mukaisesti hankintaviranomainen voi rajata menettelyyn osallistumaan kutsuttavien ehdokkaiden määrän objektiivisten valintaperusteiden nojalla.

Näin toimittaessa tähän julkiseen sopimukseen sovelletaan seuraavia objektiivisia lisäperusteita niiden hakijoiden määrän rajaamiseksi, joita pyydetään tekemään tarjous:

— todistettu toisen Euroopan unionin virallisen kielen taito (vähintään taso B2),

— vähintään kuuden kuukauden ammatillinen kokemus, joka liittyy suoritettaviin tehtäviin kansainvälisessä järjestössä tai sellaisen puolesta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Sopimus voidaan tehdä luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kanssa. Eritelmissä kuvattujen menetelmien ulkopuolista alihankintaa ei sallita.

Hakijoiden on allekirjoitettava (ilmoittautumislomakkeessa oleva) kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus siitä, että ne eivät ole missään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 136–140 artiklassa mainituista tilanteista. Mikäli hakijat eivät ole luonnollisia henkilöitä, kyseisiä poissulkemisperusteita sovelletaan hakijaan ja kuhunkin hakijaa edustavaan palveluntarjoajaan.

Myös seuraavat tiedot on toimitettava:

— mikäli hakija ei ole luonnollinen henkilö, sen on

—— esitettävä selvitys sijoittautumispaikastaan ja toimitettava siitä todistus,

—— esitettävä selvitys oikeudellisesta asemastaan ja toimitettava siitä todistus, esimerkiksi kaupparekisteriote, arvonlisäverorekisteriote, jäljennökset hakijan sijoittautumisvaltion lainsäädännön mukaisista yhtiön perustamisasiakirjoista,

—— niiden henkilöiden henkilötiedot, joilla on valtuudet edustaa hakijaa, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä.

— mikäli hakija on luonnollinen henkilö, sen on

—— esitettävä vakuutus itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta sopimukseen kuuluvien palvelujen toimittamisessa,

—— esitettävä selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta.

Osallistumishakemukset on laadittava siten, että ne voidaan arvioida täydellisesti, täsmällisesti ja mahdollisimman nopeasti ja että niiden perusteella voidaan valita ne hakijat, joita pyydetään tekemään tarjous. Osallistumishakemukset voidaan hylätä, jos hakijat eivät toimita tarvittavia tietoja täyttäessään pakollista ilmoittautumislomaketta (saatavissa kohdassa I.3 mainitulta verkkosivustolta) tai toimita vaadittuja asiakirjoja ja todisteita.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohta II.2.4.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 10
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/11/2020
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Ranska, Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 12 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Osallistumishakemukset (ilmoittautumislomake allekirjoitettuna ja skannattuna liitteenä) lähetetään ainoastaan sähköpostitse.

Hakijoita, joita pidetään pätevyyden arvioinnin perusteella kyvykkäimpinä suorittamaan sopimus, pyydetään tekemään 1 tarjous (vähintään 5 hakijaa edellyttäen, että riittävä määrä hakijoita täyttää valintaperusteet).

Tähän tarjouskilpailuun osallistuminen on maksutonta, ja näin ollen osallistuminen ei anna hakijalle/tarjoajalle oikeutta vaatia minkäänlaista korvausta aiheutuneista kustannuksista.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: freelancefr@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032473
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/09/2020