Servicii - 448162-2020

25/09/2020    S187

Luxemburg-Luxemburg: Încheiere de contracte-cadru pentru corectarea ortografică și tipografică și verificarea lingvistică a concluziilor, în limba franceză, ale avocaților generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene

2020/S 187-448162

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Plateau de Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Unité de traduction de langue française, cellule «Freelances»
E-mail: freelancefr@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.curia.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7193
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Încheiere de contracte-cadru pentru corectarea ortografică și tipografică și verificarea lingvistică a concluziilor, în limba franceză, ale avocaților generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene

II.1.2)Cod CPV principal
79821100 Servicii de corectură tipografică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Încheiere de contracte-cadru pentru corectarea ortografică și tipografică, precum și verificarea lingvistică a concluziilor traduse în limba franceză sau redactate în limba franceză de avocații generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Contractele vor avea o durată de un an, cu posibilitate de reînnoire prin acord tacit pentru trei perioade suplimentare de un an. Pe baza criteriilor de atribuire, se va întocmi o listă de clasificare a contractanților. Această listă determină ordinea inițială în care contractanții, pe baza capacității lor de producție, vor fi contactați pentru a li se propune lucrări specifice. Clasamentul va fi revizuit periodic, astfel încât să reflecte calitatea efectivă a serviciilor prestate. Pe durata executării contractului, clasamentul poate fi modificat, de asemenea, în urma rezilierii contractelor-cadru existente.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractantul trebuie să presteze, în termenele stabilite, servicii de corectare ortografică și tipografică, precum și de verificare lingvistică, în limba franceză, vizând sarcinile următoare:

— corectarea concluziilor traduse în limba franceză sau redactate în limba franceză de avocații generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene;

— verificarea respectării convențiilor și regulilor de stil interne ale Curții;

— aplicarea vademecumului Curții de justiție privind regulile de citare, de tipografie și de prezentare.

În cadrul efectuării acestor sarcini, contractantul va asigura:

— respectarea confidențialității documentelor (juridice) trimise de Curte;

— livrarea în termenul convenit și specificat în bonul de comandă.

Textele care trebuie corectate acoperă subiecte juridice diverse care se raportează la cauzele cu care este sesizată Curtea. Textele variază din punctul de vedere al lungimii și urgenței cu care sunt solicitate corecturile. Exemple de tipuri de texte care trebuie corectate/verificate pot fi consultate pe site-ul Curții la adresa: http://www.curia.europa.eu

Contractanții își vor desfășura activitatea într-un mediu informatizat. Aceștia vor juca un rol esențial în procesul de control al calității concluziilor traduse în limba franceză sau redactate în limba franceză de avocații generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Calitatea serviciilor furnizate în temeiul contractelor-cadru trebuie să permită utilizarea imediată a textului, prin publicare sau sub altă formă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 10
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:

În conformitate cu articolul 164 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, autoritatea contractantă poate limita numărul de candidați care vor fi invitați să participe la procedură pe baza criteriilor de selecție obiective.

În cazul în care se recurge la această posibilitate, următoarele criterii obiective se vor aplica pentru acest contract public pentru a limita numărul de candidați care vor fi invitați să depună o ofertă:

— cunoștințe atestate privind o altă limbă oficială a Uniunii Europene (nivelul B2 sau superior);

— o experiență profesională legată de sarcinile care urmează să fie executate de cel puțin șase luni în cadrul sau în numele unei organizații internaționale.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Contractul poate fi atribuit oricărei persoane fizice sau juridice. Subcontractarea prin alte proceduri decât cele indicate în caietul de sarcini nu este permisă.

Candidații trebuie să semneze declarația pe propria răspundere (element al formularului de înregistrare) conform căreia nu se află în niciuna dintre situațiile descrise de la articolul 136 la 140 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului. În cazul unui candidat care nu este persoană fizică, respectivele criteriile de excludere se vor aplica candidatului și fiecărui prestator de servicii care face parte din entitatea candidată.

De asemenea, trebuie furnizate următoarele informații:

— în cazul unui candidat care nu este persoană fizică:

—— indicarea și dovada locului de stabilire;

—— indicarea și dovada statutului juridic, de exemplu înscrierea în registrul comerțului, înscrierea în registrul TVA, copii după actele de înființare sau de constituire, în conformitate cu prevederile statului în care candidatul este stabilit;

—— identitatea persoanelor cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra sa.

— în cazul unui candidat care este persoană fizică:

—— declarație în sensul că are statut de liber-profesionist în domeniul prestării de servicii care fac obiectul contractului de achiziție în cauză;

—— declarație cu privire la obligația de plată a TVA-ului.

Cererile de participare trebuie redactate astfel încât să fie posibilă evaluarea completă, precisă și cât mai rapidă a acestora, permițând selectarea candidaților care vor fi invitați la negociere. Cererile de participare ale candidaților pot fi respinse dacă aceștia nu au furnizat suficiente informații prin completarea formularului de înscriere obligatoriu (disponibil la adresa de internet precizată la punctul I.3) și prin anexarea documentelor și a dovezilor indicate.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea punctul II.2.4).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 10
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/11/2020
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Franceză, Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Cererile de participare (atașat formularul de înscriere semnat și scanat) trebuie comunicate exclusiv prin e-mail.

Pe baza evaluării capacităților lor, candidații considerați cei mai apți să execute contractul vor fi invitați să depună o ofertă (minimum 10 candidați, cu condiția să fie întrunit un număr suficient de candidați care îndeplinesc criteriile de selecție).

Participarea la această procedură de achiziții este gratuită și, în consecință, nu conferă candidatului/ofertantului dreptul de a pretinde compensații financiare pentru cheltuielile efectuate în acest sens.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se consulta site-ul indicat în secțiunea I.3).

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: freelancefr@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032473
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/09/2020