Obras - 448306-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Timișoara: Obras viales

2020/S 187-448306

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Județul Timiș
Número de identificación fiscal: 4358029
Dirección postal: Str. Revoluţiei 1989 nr. 17
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300034
País: Rumania
Persona de contacto: Daniela Goia
Correo electrónico: dana.goia@cjtimis.ro
Teléfono: +40 256406300
Fax: +40 256406424
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cjtimis.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103751
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Contract lucrări de execuție în vederea realizării obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) şi pod peste Mureş la Pecica judeţul Arad (L = 57 km, din care necesar de modernizare cca. 30 km)” – cod MySMIS 122554

Número de referencia: 2/2020/L
II.1.2)Código CPV principal
45233140 Obras viales
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Contract lucrări de execuție în vederea realizării obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) şi pod peste Mureş la Pecica judeţul Arad (L = 57 km, din care necesar de modernizare cca. 30 km)” – cod MySMIS 122554. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în termen de 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Termen de execuție al lucrărilor 24 de luni. Valoarea estimată a contractului nu cuprinde valoarea lucrărilor diverse și neprevăzute.

Valoarea estimată a lucrărilor cuprinde:

Nr. crt., denumire lucrare, valoare estimată fără TVA RON:

1. cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 3 513 489,00;

1.1. amenajarea terenului 417 160,32;

1.2. amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 1 195 817,09;

1.3. cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 1 900 511,59;

2. cheltuieli pentru investiția de bază 59 285 242,26;

2.1. construcții și instalații 59 285 242,26;

3. cheltuieli cu Organizare de șantier 523 328,23;

3.1. lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 310 619,60;

3.2. cheltuieli conexe organizării șantierului 212 708,63.

Total general fără TVA 63 322 059,49.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 63 322 059.49 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO424 Timiş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pe amplasamentul lucrarii – DJ 693.

II.2.4)Descripción del contrato:

Contract lucrări de execuție în vederea realizării obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) şi pod peste Mureş la Pecica judeţul Arad (L = 57 km, din care necesar de modernizare cca. 30 km)” – cod MySMIS 122554. Investiția care face obiectul proiectului județului Timiș constă în modernizarea infrastructurii rutiere județene reprezentate de tronsoane ale DJ 693, DJ 692 și DJ 692 C, între localitățile Cărpiniș (intersecție cu DN59A, Timișoara-Jimbolia) și Gelu, cu destinația la limita dintre județele Timiș și Arad. Drumul supus intervenției traversează localitățile Cărpiniș (parțial), Iecea Mică, Biled, Satchinez, Bărăteaz și Gelu, având o lungime totală de cca. 37 285 m.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 85
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Proiectul se implementează cu asistenţa financiară nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, confinanțare de la bugetul de stat și de la bugetul județului.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertanţii, asociaţii, terţii susţinători si subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentării:

— certificate constatatoare care atestă lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), atât la sediul social, cât si la toate punctele de lucru, la momentul prezentării;

— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de decizie sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— conform art. 53 alin. (3) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 148/2020), reprezentantul legal al operatorului economic depune o declaraţie pe propria răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător (în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terţ susţinător sau subcontractant la procedură este o societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător), sub sancţiunile prevăzute la art. 326 din Legea nr. 289/2009 privind Codul Penal, cu modificările si completările ulterioare;

— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

— orice alte documente edificatoare (după caz).

Persoanele juridice străine vor prezenta, documentele justificative eliberate de instituţiile autorizate din ţara de rezidenţă, însoţite de traducerea autorizată în limba română.

Pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

In vederea completarii DUAE se va accesa linkul https://ec.europa.eu/tools/espd

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, precum si a celor implicati in procedura din partea acestuia din urma sunt:

— Călin Ionel Dobra – președintele CJT;

— Ioan-Dănuţ Ardelean – secretar al Judetului Timis;

— Tudorica Valentin – vicepresedinte al CJT;

— Nicolae Oprea – vicepresedinte al CJT;

— Marcu Marcel – director executiv;

— Mugurel Valentin Borlea – director executiv;

— Corina Cioroaba – consilier juridic;

— Danut Stelian Fenichiu – consilier superior;

— Georgeta Savoiu – consilier superior;

— Florin Ignatoni – consilier superior;

— Glaman Angela – inspector superior;

— Goia Daniela – sef Serv achizitii publice;

— Ioana-Nicoleta Medvighi – consilier superior.

Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).

Modalitatea de indeplinire: Formularul 1 – declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) – se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

certificatul constatator eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional.

Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării. Operatorii economici nerezidenţi (străini) vor prezenta documente echivalente, emise în ţara de rezidenţă, în conformitate cu cerinţele legale din ţara de rezidenţă, din care să rezulte că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cifra de afaceri anuala generala I. Cifra de afaceri: ofertantul trebuie să demonstreze că cifra de afaceri anuală generală a fost de minimum 63 000 000,00 RON, în fiecare dintre exerciţiile financiare aferente anilor 2017, 2018 şi 2019.

2. Informaţii privind susţinerea (dacă este cazul): situaţia economică si financiară poate fi dovedită prin susţinere, în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 182 din Legea 98/2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstrează situaţia economică si financiară invocând si susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Atunci când ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei de calificare legată de situaţia economică si financiară prin invocarea susţinerii acordate de unul sau mai multi terţi, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce priveşte îndeplinirea respectivei/respectivelor cerinţe. Persoana care asigură susţinerea economică şi financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Odată cu depunerea DUAE, ofertanţii vor prezenta, pentru terţ susţinător şi angajamentul ferm al persoanei care va asigura susţinerea;

3. Informaţii privind asocierea (dacă este cazul): in cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. Asociatul/asociaţii nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Odată cu depunerea DUAE, ofertanţii vor prezenta, pentru fiecare asociat şi acordul de asociere.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cifra de afaceri: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: se vor prezenta situaţii financiare (bilanturile) sau extrase din situaţiile financiare din care să rezulte îndeplinirea cerinţei privind situaţia economică şi financiară pentru fiecare din anii 2017, 2018 şi 2019. 2. Informaţii privind susţinerea (dacă este cazul). Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, se va completa DUAE de către terţii susţinători nominalizaţi în ofertă cu informaţiile aferente situaţiei lor, se va completa şi prezenta angajamentul ferm al fiecărei persoane care va asigura susţinerea economică şi financiară, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate, care trebuie să fie explicit, scris şi necondiţionat, precizând fără echivoc cerinţa pentru care terţul întelege să acorde susţinerea, precum şi modalitatea concretă de acordare a susţinerii, în condiţiile legii. Documentele justificative care probează cele asumate prin angajamentul/angajamentele ferm/ferme al/ale terţului/terţilor susţinător/susţinători vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Odată cu angajamentul de susţinere economică şi financiară, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/sustinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă resursele care sunt aduse în susţinere şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, în condiţiile si în termenele acestuia;

3. Informaţii privind asocierea (dacă este cazul). Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, se va/vor completa si prezenta, pentru fiecare asociat acordul/acordurile de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de asociere vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acesta trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se va constitui în anexă la contractul de achiziţie publică.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat.

1. Ofertantul trebuie să demonstreze că a realizat şi dus la bun sfârşit, în ultimii cinci ani (calculaţi până la data-limită de depunere a ofertelor), lucrări de modernizare şi/sau reabilitare şi/sau lărgire şi/sau construcţie nouă de drumuri judetene şi/sau drumuri naţionale şi/sau drumuri expres şi/sau autostrăzi, în valoare de minimum 63 000 000 RON fără TVA, în cadrul a maximum trei contracte;

2. Informaţii privind susţinerea (dacă este cazul). Capacitatea tehnică si/sau profesională poate fi dovedită prin susţinere, în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 182 din Legea 98/2016. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică si profesională invocând si susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Atunci când ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei de calificare legată de capacitatea tehnică si/sau profesională prin invocarea susţinerii acordate de unul sau mai multi terţi, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce priveşte îndeplinirea respectivei/respectivelor cerinţe. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Odată cu depunerea DUAE, ofertanţii vor prezenta, pentru terţ susţinător şi angajamentul ferm al persoanei care va asigura susţinerea;

3. Informaţii privind asocierea (dacă este cazul). Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art. 53 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. Asociatul/asociaţii nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Odată cu depunerea DUAE, ofertanţii vor prezenta, pentru fiecare asociat şi acordul/acordurile de asociere.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea contractului, beneficiarul şi durata contractului (perioada de execuţie a lucrărilor), precum şi ponderea lucrărilor executate în cadrul contractului. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: se vor prezenta contracte/documente constatatoare/procese-verbale de recepţie/procese-verbale conţinând valori, perioade de execuţie, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Dacă ofertantul a avut calitatea de subcontractant, se vor prezenta informaţii şi/sau documente din care să reiasă partea din contract pe care a executat-o. Documentele redactate în altă limbă decât limba română, vor fi prezentate însoţite de traducerea autorizată în limba română. Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului lucrărilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienţă, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Valorile contractelor vor fi prezentate în lei. Pentru o evaluare unitară, echivalenţa leu/valută se va calcula potrivit cursului de schimb mediu anual comunicat de BNR;

2. Informaţii privind susţinerea (dacă este cazul): se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, se va completa DUAE de către terţii susţinători nominalizaţi în ofertă cu informaţiile aferente situaţiei lor, se va completa şi prezenta angajamentul ferm al fiecărei persoane care va asigura susţinerea, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate, care trebuie să fie explicit, scris şi necondiţionat, precizând fără echivoc cerinţa pentru care terţul întelege să acorde susţinerea, precum şi modalitatea concretă de acordare a susţinerii, în condiţiile legii. Documentele justificative care probează cele asumate prin angajamentul/angajamentele ferm/ferme al/ale terţului/terţilor susţinător/susţinători vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele care sunt aduse în susţinere si să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, în condiţiile si în termenele acestuia;

3. Informaţii privind asocierea (dacă este cazul): se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Se va/vor completa si prezenta, pentru fiecare asociat acordul/acordurile de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de asociere vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acesta trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se va constitui în anexă la contractul de achiziţie publică.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 02/03/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Membrii comisiei de evaluare.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. În urma evaluării ofertelor, oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj.

Dacă în urma evaluării ofertelor, două sau mai multe oferte se clasează pe locul I, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea a ofertantului care a obţinut cel mai mare punctaj aferent factorului de evaluare „Preţul ofertei”. Dacă şi pentru factorul de evaluare „Preţul ofertei" două sau mai multe oferte întrunesc acelaşi punctaj, atunci, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară. Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor minime de calificare, precum şi a proiectului tehnic. În situaţia în care ofertanţii nu transmit noile oferte în conformitate cu solicitările autorităţii contractante, autoritatea contractantă va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractantă poate solicita clarificări cu privire la documentele primite de la ofertanţi, fiind incidente dispoziţiile alin. (1) art. 136 din HG 395/2016;

2. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi asumată de ofertant.

Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Înainte de atribuirea contractului autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte fără întârziere documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor completa în DUAE informaţii cu privire la persoana împuternicită să reprezinte operatorul economic în scopul participării la această procedură de achiziţie publică;

3. Deoarece procedura aleasă este licitaţie deschisă organizată integral prin mijloace electronice, eventualele clarificări se vor posta numai în SEAP la secțiunea „Întrebari”, iar răspunsurile la clarificările solicitate vor fi transmise de către autoritatea contractantă – Consiliul Judeţean Prahova, numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesării clarificărilor postate, revin operatorului economic. Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP operatorul economic trebuie să deţină un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);

4. Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesaţi: in documentaţia de atribuire din anunţul de participare. Răspunsurile la DUAE din partea operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secţiunea Informaţii „DUAE – Ghid de completare DUAE”;

5. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă, conform art. 125 din HG nr. 395/2016;

6. Orice comunicare, solicitare de clarificare, răspuns la solicitare de clarificare, informare, notificare şi altele asemenea vor fi încărcate în SEAP şi vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform Legii nr. 101 din 19.5.2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020