Servicios - 448327-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Tuchola: Servicios de recogida de desperdicios

2018/S 198-448327

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1
Tuchola
89-500
Polonia
Persona de contacto: Urząd Miejski w Tucholi
Teléfono: +48 523363430
Correo electrónico: przetargi212@tuchola.pl
Fax: +48 523342138
Código NUTS: PL613

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.miasto.tuchola.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.bip.miasto.tuchola.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
Tuchola
89-500
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Szmyt
Correo electrónico: przetargi212@tuchola.pl
Código NUTS: PL613

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.miasto.tuchola.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Número de referencia: ZP.271.2.33.2018.AS
II.1.2)Código CPV principal
90511000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV:

90511000-2 – usługi wywozu odpadów

90512000-9 – usługi transportu odpadów

90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności postanowieniami:

Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.);

Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.);

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z (...)

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000
90512000
90513100
34928480
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Tuchola

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wytworzonych w terminie od 1.4.2019 r. do 31.3.2020.

Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tuchola, Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania muszą być zagospodarowane w obrębie tucholsko-grudziądzkiego regionu gospodarki odpadami (region 1). W przypadku pozostałych frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach.

Prognozuje się, że całkowita ilość odpadów komunalnych, jaką Wykonawca będzie zobowiązany odebrać wyniesie ok. 7 000 Mg/rok.

Szacunkowa ilość poszczególnych rodzajów pojemników i worków do zbierania odpadów, jakimi Wykonawca zobowiązuje się dysponować, w celu przekazania mieszkańcom, określona została w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zmiana ilości poszczególnych rodzajów pojemników i worków do zbierania odpadów oraz zmiana ilości odpadów nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia właścicielom nieruchomości odpowiednich pojemników i worków na odpady bez dodatkowej opłaty na czas realizacji przedmiotowego zamówienia.

Powierzchnia gminy – 23 943 ha, w tym powierzchnia miasta – 1 769 ha

Liczba mieszkańców gminy wg. złożonych deklaracji – 17.121, w tym miasto – 11.160, wieś – 5.961 (stan na 26.9.2018 r.)

W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Białowieża, Bladowo, Kiełpin, Klocek, Legbąd, Mała Komorza, Mały Mędromierz, Stobno, Raciąż, Rzepiczna oraz miasto Tuchola.

Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty uwzględnić wszystkie opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Tuchola. W cenie opłaty mieści się odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Tuchola.

2. Do odbioru odpadów komunalnych Wykonawca wykorzystywać będzie pojazdy, zgłoszone w Załączniku Nr 5 do SIWZ, spełniające wymagania określone we wzorze umowy (Załącznik Nr 1 do umowy).

3. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować bazę magazynowo-transportową, niezbędną do wykonania zakresu usług, objętego przedmiotowym zamówieniem, zgodnie z wymogami, określonymi w Załączniku Nr 6, 7, 7a do SIWZ.

4. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z:

— art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13.9.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454. ze zm.),

— rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14.12.2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167. ze zm.),

— rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15.12.2017 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2412. ze zm.).

Ustala się następujące zasady odbioru zmieszanych odpadów komunalnych:

1. Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady zmieszane z nieruchomości, wskazanych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości nieruchomości, pojemników, odpadów i mieszkańców. Zmiana ta nie wymaga zmian zawartej umowy i nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/04/2019
Fin: 31/03/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, to jest:

1) wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

2) aktualne zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla podmiotów gospodarujących odpadami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) – w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy.

Zamawiającego uzna, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne spełniają warunek uczestnictwa wskazany w pkt 1 ppkt 1), gdy dokumenty wskazane w pkt 1 ppk 1) lit. a), b) i c) przedłoży ten z członków Konsorcjum, który faktycznie będzie wykonywał czynności do prowadzenia których niezbędny jest powyższy wpisy i uprawnienia.

W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej do oferty Wykonawca dołącza: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) poprzez wypełnienie w Części IV JEDZ jedynie sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże;

a) osiągnął, za rok poprzedni, średni roczny przychód netto ze sprzedaży nie mniejszy, niż 1 500 000,00 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN,

c) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą, niż równowartość 1 000 000,00 PLN.

W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej do oferty Wykonawca dołącza: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) poprzez wypełnienie w Części IV JEDZ jedynie sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę w postępowaniu warunków udziału, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

a) sprawozdanie finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

b) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

c) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę w postępowaniu warunków udziału, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, to jest;

a) wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla podmiotów gospodarujących odpadami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) – w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wzór załącznik nr 4;

b) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na wezwanie zamawiającego wykonawca dostarczy zamawiającemu wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załączniki nr 5, 6, 7;

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zgodności technicznych Wykonawcy polegającej na zweryfikowaniu przez Zamawiającego prawidłowości złożonych oświadczeń, w szczególności poprzez wizję lokalną na terenie bazy magazynowo-transportowej oraz przez kontrolę pojazdów – złącznik nr 7a,

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. powyżej składa:

a) ppkt 1-2 dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) ppkt 3 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (ppkt 3) albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (ppkt 1 i 2)

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 5 pkt 1

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Umowa realizowana będzie zgodnie z SIWZ i wzorem umowy stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Oferty zostaną otwarte w dniu: 20.11.2018 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Tucholi, Plac Zamkowy 1, pokój 112.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Październik 2020 rok

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000,00 PLN, (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100), z podaniem tytułu:

„wadium, nr postępowania ZP.271.2.33.2018.AS – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Tucholi Nr 15 8174 0004 0000 2163 2000 0005

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Tucholi, w Punkcie Obsługi Klienta, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

Uwaga: Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 4 a).

Zgodnie z art.46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23...

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018