Obras - 448352-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Glostrup: Trabajos de construcción

2020/S 187-448352

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 59 v./BO-VEST
Dirección postal: Stationsparken 37
Localidad: Glostrup
Código NUTS: DK012 Københavns omegn
Código postal: 2600
País: Dinamarca
Persona de contacto: Kristian Overby
Correo electrónico: kro@bo-vest.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bo-vest.dk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://portal.iprojekt.dk/link/Galgebakken
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udbud af byggeopgaver i forbindelse med renovering for Vridsløselille Andelsboligforenings afdeling Galgebakken, beliggende i Albertslund

II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Dette udbud vedrører byggeopgaver i forbindelse med renovering for Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 59 Galgebakken, beliggende i 2620 Albertslund.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://portal.iprojekt.dk/Files/4817/14187

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-66.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 000 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45100000 Trabajos de preparación del terreno
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45400000 Acabado de edificios
45210000 Trabajos de construcción de inmuebles
45260000 Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK012 Københavns omegn
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Galgebakken, 2620 Albertslund

II.2.4)Descripción del contrato:

Galgebakken ligger i Albertslund Kommune mellem den gamle Herstedvester landsby og Vestskoven. Galgebakken er en afdeling under Vridsløselille Andels-boligforening, som oprindelig rummede 644 lejemål fordelt på supplements-rum, rækkehuse og gårdhuse på henholdsvis 1, 2, 3, 4 og 5 værelser. Disse er i dag opdelt til ca. 700 lejemål.

Galgebakken blev opført som alment boligbyggeri i årene 1972-1974 for Vridsløselille Andelsboligforening. Arkitekterne Hanne Marcussen, Jens Peter Storgaard, Jørn Ørum-Nielsen, Anne Ørum-Nielsen samt landskabsarkitekt Jørgen Vesterholdt har tegnet byggeriet.

Bebyggelsen er opført som et tæt-lavt byggeri med 4 forskellige boligtyper:

- Boligtype A, et stort korsformet gårdhavehus i et plan.

- Boligtype B, et stort rækkehus i forskudt plan.

- Boligtype C, et mindre rækkehus i forskudt plan.

- Boligtype D, et lille rækkehus i et plan.

Boligtyperne fordeler sig ud på bebyggelsens 9 kvarterer – Skrænt, Mark, Sten, Vester, Torv, Sønder, Neder, Over og Øster.

Husene har private baghaver og åbne forhaver. Tværs igennem området løbet et hovedstrøg, hvor bebyggelsens torv også er placeret. Dette fungerer som mødested for alle Galgebakkens beboer.

Galgebakken er et montagebyggeri, der er opført af rødbrune betonelementer, som er kombineret med lette eternitfacader og trækonstruktioner.

Renovering:

Opgaven udspringer af bygherrens ønske om, at afhjælpe skimmel- og miljø-problemerne samt at fremtidssikre bebyggelsen. På baggrund heraf, er der udført en helhedsplan for renovering af bebyggelsen. Denne danner grundlag for nærværende byggesag.

Arbejderne omfatter i hovedtræk:

- Udskiftning af lette facader.

- Efterisolering af tunge facader inkl. udskiftning af bløde facadefuger.

- Udskiftning af vinduer og døre.

- Udskiftning af tagisolering og tagpap.

- Efterisolering af sokler og etablering af omfangsdræn.

- Udskiftning af pergolaer, skure og hegn.

- Opretning af bagfald mod facader.

- Totalrenovering af alle baderum.

- Totaludskiftning af brugsvandsanlæg og nye varmeanlæg

- Totaludskiftning af elinstallationer.

- Eftergåelse af spildevandskloak i krybekælder.

- Etablering af mekanisk balanceret ventilation i samtlige boliger.

- Udskiftning af køkken.

- Renovering af gulvkonstruktioner.

- Håndtering af miljøfarlige stoffer.

- Nye D-boliger og færdigprojektering heraf.

- Renovering af udvendige støttemurer.

- Befæstelse og beplantning.

Beboerne vil være genhuset, og boligerne vil stå tomme etapevis under renoveringen.

Arbejdet er beskrevet nærmere i byggesags- og arbejdsbeskrivelser mv.

Ud over ovenstående opgaver indeholder udbuddet forskellige optioner samt beboer tilkøb, jf. pkt. 2.11.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-55.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Projektstyring / Ponderación: 25 %
Criterio de calidad - Nombre: Tidsplan / Ponderación: 15 %
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 50 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 000 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 53
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 4
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Hvis Bo-Vest modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 4 egnede ansøgere, vil Bo-Vest begrænse antallet af ansøgere til 4.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referancer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Bo-Vest lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.I.4) og II.2.4). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurdering i udvælgelsesprocessen.

Ved vurdering vil Bo-Vest lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af opgaver med renovering af boliger i hovedentreprise eller storentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør.

b) I hvor høj grad referencerne omhandler udførelse af tæt/lavt byggeri.

c) I hvor høj grad referencerne vedrører boliger i forskudt/2 plan.

d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udskiftning af lette facader og efterisolering af tunge facader.

e) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med miljøsanering.

f) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførsel af ny forsyning.

g) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum og omfang.

h) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med beboerhåndtering.

i) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter.

Kriterierne a) - i) vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

Ved referencer på igangværende opgaver vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Der indgår følgende optioner:

- Vagtrundering

- Opstilling, vedligeholdelse og fjernelse af spillertunneler

- Totaloverdækning

- Sandblæsning af eksisterende beton

- Porebetonvægge ved badeværelser, fjernelse og opstilling

- Nedrivning af hegn

- Nye hegn

- Opsætning af savsmuldstapet

- Ekstra spartling af porebetonvægge

- 22 mm trægulv

- Murkroneinddækning med zink i stedet for fiberbeton

- Alternative køkkenindretninger

- Fuldt skuffekøkken i A3, A4, A5, B5, C2, C3, C4 og D2.

- Skydelåger på køkkenø

- Nye trin til trappe i B- og C-bolig

- Udførsel af tagopbygning i stedet for ateliervindue i soveværelser i D2-boliger

- Skydedør i badeværelse i D2-bolig

- Espalier ved D1- og D2-boliger

- Nye støttemure

- Karbonatiseringsbremsende overfladebehandling af støttemure

- Vandinstallationer, afløbsinstallationer, varmeinstallationer og elinstallationer til alternative køkkenindretninger

- Regnvandsbrønd ved A-boliger med tilgængelighed

- Etablering af byggestrøm til traverskraner

- Diverse befæstelser og beplantning.

Der indgår følgende beboer tilkøb:

- Svingtud i badeværelse

- Håndklædeholder

- Mobil køkkenø i D2.

Omfanget af de enkelte optioner og beboer tilkøb er nærmere beskrevet i byggesags- og arbejdsbeskrivelser.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, idet en opdeling af kontrakten vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger ved den efterfølgende kontraktadministration samt eliminere de stordriftfordele, der kan opnås ved én kontrakt. Ansøgere må yderligere ikke være omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven jf. udbudsbetingelserne: § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 6.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) angive følgende oplysninger:

a) Ansøgerens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår

b) Ansøgerens egenkapital for det seneste regnskabsår.

Ansøger skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er gjort tilgængelig på iProjekt.dk

Ansøger skal på Bo-Vest's anmodningfremlægge følgende dokumentation:

Årsregnskaber eller revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning og egenkapital jf. nedenstående mindstekrav. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under aftalen, er det et krav, at ansøger opfylder følgende 2 krav:

a) Ansøgers nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår skal være mindst 500 mio. DKK.

b) Ansøgers egenkapital for det seneste regnskabsår skal være mindst 50 mio. DKK.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal i ESPD'et angive følgende oplysninger:

Ansøgeren kan højst oplyse 6 referencer inkl. de referencer, der dokumenterer opfyldelse af mindstekrav, jf. pjt. II.1.4) og II.2.4).

Hvis ansøgeren oplyser mere end 6 referencer, vil Bo-Vest alene se på referencerne nævnt under mindstekrav eller de første referencer op til i alt 6 referencer.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference (manglende oplysninger vil blive vurderet negativt):

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger

2) Udførelsestidspunkt, herunder hvornår opgaven er afsluttet. Hvis opgaven ikke er afsluttet, bedes ansøger i beskrivelse af leverancen angive hvor langt i forløbet ansøger er.

3) Entrepriseform.

4) Entreprisesum (hvis referencen angår bebyggelse med blandet anvendelse, f.eks. boliger og erhverv, skal entreprisesummen angives for den del af bebyggelsen, der er boliger. Hvis entreprisesummen for boligbebyggelsen ikke har været opgjort særskilt, må ansøger anslå den ud fra sit bedste skøn).

5) Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt, herunder det samlede projekts fysiske udformning i form af højde (antal etageplaner) og bruttokvadratmeter (hvis referencen angår bebyggelse med blandet anvendelse, f.eks. boliger og erhverv, angives bruttokvadratmeter tillige for den del af bebyggelsen, der er boliger).

6) Bebyggelsens art i form af f.eks. erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri, ungdomsboliger, plejeboliger, familieboliger eller en kombination af disse.

7) Ansøgerens rolle og ansvar i projektet.

8) Beboerhåndtering og omfang heraf.

Referenceprojekter må maksimalt være 5 år på ansøgningstidspunktet, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden.

Referencer til opfyldelse af udvælgelseskriterierne må gerne vedrøre igangværende opgaver. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Det vil i bedømmelsen vægte positivt at så meget af referenceopgaven som muligt er afsluttet.

Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde 3 A4-sider. Hvis referencen fylder mere end 3 A4-sider, vil Bo-Vest alene se på de første 3 sider.

Ansøger skal have mindst 2 referencer, der vedrører renovering i hoved- eller storentreprise. Referencerne skal have en entreprisesum på mindst 300 mio. DKK ekskl. moms.

Bo-Vest forbeholder sig retten til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ansøger skal være opmærksom på, at aftalen er betinget af, at Bo-Vest opnår skema-B godkendelse.

Der stilles krav om arbejdsklausul og praktikanter.

BL – Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri har indgået en partnerskabsaftale om etableringen af praktikpladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag for beboere i boligorganisationens afdelinger i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejder i almene boligområder.

Ordregiver ser gerne, at der etableres et partnerskab med den vindende entreprenør.

Entreprenøren er derfor senest 12 uger efter kontraktindgåelse forpligtet til at deltage i et indledende møde med bygherren om muligheden for at etablere praktikpladser og midlertidige jobfunktioner i forbindelse med entreprisen.

Hvis ansøger indgår i en sammenslutning (f.eks. et konsortium), skal indsendes en erklæring om fællesbefuldmægtiget, hvor sammenslutningen erklærer at hæfte solidarisk.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 06/11/2020
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud/Nævnenes Hus
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: https://www.kfts.dk/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020