Obras - 448359-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Kastrup: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2020/S 187-448359

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Boligorganisationen Tårnbyhuse
Número de identificación fiscal: 25980727
Dirección postal: Amager Landevej 30, 1. sal
Localidad: Kastrup
Código NUTS: DK012 Københavns omegn
Código postal: 2770
País: Dinamarca
Persona de contacto: Søren Kümmel
Correo electrónico: skl@domus.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.taarnbyhuse.dk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.iprojekt.dk
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Renovering af Saltværkshuse Blok B, C og D

II.1.2)Código CPV principal
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Projektet omfatter en totalrenovering på baggrund af en helhedsplan af 3 blokke i den almene boligbebyggelse Saltværkshuse. Saltværkshuse er opført i 1948 og bebyggelsen består af i alt 4 boligblokke.

Den ene af de 4 blokke, blok A, er under færdiggørelse og vil være referenceblok for de øvrige blokke, B, C og D.

Saltværkshuse bestod inden renoveringen af 4 blokke med 169 utidssvarende boliger. Efter renoveringen af alle 4 blokke vil afdelingen i fremtiden bestå af 136 moderne og mere tilgængelige lejligheder. Med projektet etableres flere familieboliger og handicapvenlige boliger samt elevatorer og nye tagterrasser. Taget og vinduerne udskiftes, der skal etableres altaner og private haver, og endelig skal alle lejligheder opgraderes med nye tekniske installationer, køkkener, badeværelser og gulve.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 108 831 750.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45100000 Trabajos de preparación del terreno
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45400000 Acabado de edificios
45440000 Trabajos de pintura y acristalamiento
45422000 Carpintería y ebanistería
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK012 Københavns omegn
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vintergækvej 2-32, Soldugvej 1-3, Kørvelstien 1-3, Karsestien 1-3 og Timianstien 1-3 2770 Kastrup.

II.2.4)Descripción del contrato:

Udbudsformen er begrænset udbud efter udbudslovens § § 58-60.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne (del 1 og 2).

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://portal.iprojekt.dk/link/Saltvaerkshuse-BlokB-D

Boligorganisationen Tårnbyhuse forventer at prækvalificere 5 ansøgere til at give tilbud.

Som baggrund for udbuddet har der været afholdt markedsdialog med 3 entreprenører. Materialet fra markedsdialogen indgår i udbudsmaterialet.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Risiko-, tids- og processtyring herunder beboerkommunikation / Ponderación: 25 %
Criterio de calidad - Nombre: Organisation og CV’er / Ponderación: 15 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 108 831 750.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 33
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår:

a) Positivt resultat

b) Nettoomsætning på minimum 250 mio. DKK

c) Likviditetsgrad på minimum 120 %

d) Soliditetsgrad på minimum 20 %.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Referencer til opfyldelse af mindstekrav skal være afsluttede på ansøgningstidspunktet, dvs. at byggeriet skal være afleveret på ansøgningstidspunktet.

For at sikre, at hovedentreprenøren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at hovedentreprenøren har minimum én reference inden for hver af nedenstående kategorier (kumulativt):

a) Renovering af almen boligbebyggelse i flere etager: Mindst ét referenceprojekt, der dokumenterer, at ansøger har erfaring som hovedentreprenør med renovering af almene boliger i en ejendom med flere etager med en samlet entreprisesum på min. 80 mio. DKK ekskl. moms.

b) Erfaring med beboerhåndtering: Mindst ét referenceprojekt, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med beboerhåndtering i forbindelse med genhusning.

Et referenceprojekt må gerne understøtte flere af kategorierne angivet ovenfor. Hvis hovedentreprenøren ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

Ansøgeren kan højst oplyse 2 referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående forhold. Samme reference kan omfatte et eller flere af ovenstående forhold (hvis fx ansøgeren og dennes underrådgivere tidligere har samarbejdet som et hold), men alle forhold skal være dækket via de 2 referencer.

Hvis ansøgeren oplyser flere end 2 referencer og ikke tydeligt har markeret, hvilke referencer der opfylder mindstekravene, vil Tårnbyhuse alene se på de 2 første referencer i forhold til vurderingen af, om mindstekrav til teknisk formåen er opfyldt. De oplyste referencer til opfyldelse af mindstekrav vil også indgå i udvælgelsesprocessen.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés, Inglés

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@erst.dk
Teléfono: +45 3529100
Dirección de internet: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: http://kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020