Servicios - 448368-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Godów: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2018/S 198-448368

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Godów
ul. 1 Maja
Godów
44-340
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Mrozek
Teléfono: +48 324765065
Correo electrónico: agnieszka.mrozek@godow.pl
Código NUTS: PL227

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.godow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.godow.bip.net.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz nieczystości stałych.

Número de referencia: FZ-ZP.271.1.14.2018
II.1.2)Código CPV principal
90500000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Część 1:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów w latach 1.4.2019 – 30.6.2020. Obszar Gminy Godów wynosi 3808 ha.

Część 2:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych zbieranych selektywnie i zmieszanych z obiektów podlegających Gminie Godów w ilości do 80 Mg oraz usługi związane z usuwaniem dzikich wysypisk na terenie gminy Godów w ilości do 15 Mg w latach 1.4.2019 – 30.6.2020.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 587 843.66 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie usłługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000
90513100
34928480
90512000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Godów, zestawienie miejscowości wraz z wykazem adresów stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Godów. Obszar Gminy Godów wynosi 3808 ha, w skład Gminy Godów wchodzi siedem sołectw: Godów, Gołkowice, Skrzyszów, Krostoszowice, Łaziska, Skrbeńsko, Podbucze.

W gminie zameldowanych jest ok. 13675, natomiast zamieszkuje (zgodnie z deklaracjami), 12 359 osób (stan na dzień 10.08.2018), większość mieszkańców zamieszkuje w zabudowie jednorodzinnej zaledwie 35 osób zamieszkuje 4 budynki wielolokalowe. Liczba wszystkich nieruchomości wynosi 3831, natomiast nieruchomości zamieszkałych wynosi 3462. Powyższe dane mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może wzrosnąć w wyniku zamieszkania w nowych budynkach o około 40 budynków/rok.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania worków do selektywnej zbiórki odpadów do miejsc wskazanych przez Urząd Gminy Godów.

Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć w terminie najpóźniej do 15.3.2019 r. właścicielom nieruchomości zamieszkałych, komplet worków (3 szt. na plastik, 2 szt. na szkło, 1 szt. na papier, 1 szt. na biodegradowalne) do segregacji odpadów komunalnych. Przy odbiorach w następnych terminach, worki na segregację będą przez Wykonawcę dostarczane na wymianę według zasady jeden za jeden.

Wykonawca jest zobowiązany zaopatrzyć nieodpłatnie każdą nieruchomość zamieszkałą w dodatkowy pojemnik na żużle i popioły paleniskowe o pojemności od 110l do 240l do dnia 31.3.2019 r. na okres obowiązywania umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz nieruchomości, które zostały wyposażone w dodatkowy kubeł na żużle i popioły.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Skrbeńsku, ul. Piotrowicka, w każdy pon. w godzinach od 11.00 do 17.00.

Wywóz odpadów zmieszanych oraz segregowanych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Godów z dnia 24.9.2018 r. w sprawie „szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz zgodnie z Uchwałą nr XLIX/341/201 z dnia 24.09.2018r. w sprawie Regul. utrzym. czystości i porządku na terenie Gm. Godów”.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych z budynków zamieszkałych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i biodegradowalnych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych znajdujących się w III regionie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dn. 14.10. 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992).

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenie akcji edukacyjnej na terenie Gmi. Godów poprzez wykonanie materiałów informujących w postaci ulotek formatu A5 w ilości 3800 szt., o sposobie zbierania odpadów komunalnych w tym odpadów problemowych i niebezpiecznych oraz promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Godów, w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy. Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do dostarczenia ulotek informacyjnych do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy oraz do dostarczenia Zamawiającemu ulotek informacyjnych w ilości 300 szt. Ulotki informacyjne mają być również dostępne dla mieszkańców w Biurze Obsługi Klienta. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zam. były wykon. na podstawie umowy o pracę:

— kierowca(y) pojazdów zbierających odpady, osoba obsługująca PSZOK,pracownicy obsługujący śmieciarkę.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: emisja spalin / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 575 847.88 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/04/2019
Fin: 30/06/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Informacja o kryteriach oceny ofert.

Dla części I i II zamówienia kryterium cena 60 % oraz kryterium emisji spalin 40 % - spełnienie przez pojazd wyszczególniony przez Wykonawcę dla warunku określonego w pkt.5.1.3.2 ppkt. a), b), c) siwz dla części I, a w pkt. 5.1.3.2 ppkt. a),b) siwz dla cz. II realizujący przedmiot zam. spełniający wymagania pow. normy EURO 4 w zakresie emisji spalin;

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowanie nieczystości stałych zbieranych selekt. i zmieszanych z obiektów podlegających Gm. Godów oraz usługi związane z usuwaniem dzikich wysypisk.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000
90511000
90512000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Godów. Wykaz obiektów stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów nieczystości stałych zbieranych selektywnie i zmieszanych z obiektów podlegających Gminie Godów w ilości do 80 Mg oraz usługi związane z usuwaniem dzikich wysypisk na terenie Gminy Godów w ilości do 15 Mg w terminie 1.4.2019 – 30.6.2020.

Wywóz odpadów zmieszanych oraz segregowanych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr XLIX/341/201 z dnia 24 września 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów

Zestawienie miejscowości z wykazem punktów adresowych obiektów gminnych stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1. Obejmuje okres realizacji od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów stałych wytworzonych w budynkach należących do Gminy Godów.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych z budynków gminnych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych znajdujących się w III regionie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych z budynków gminnych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992).

Wielkość odpadów stałych określa się wg obliczeń szacunkowych na 60 Mg rocznie, natomiast szacuje się ok. 10 Mg rocznie odpadów przeznaczonych do zebrania z terenów zanieczyszczonych tzw. dzikich wysypisk.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były wykonywane na podstawie umowy o pracę:

— kierowcy pojazdów zbierających odpady, pracownicy obsługujący śmieciarkę.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: emisja spalin / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 11 995.78 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/04/2019
Fin: 30/06/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Informacja o kryteriach oceny ofert.

— kryterium cena 60 % oraz kryt. emisji spalin 40 % - spełnienie przez pojazd wyszczególniony przez Wykonawcę dla warunku określonego w pkt.5.1.3.2 ppkt. a),b) siwz dla cz. II realizujący przedmiot zam. spełniający wymagania pow. normy EURO 4 w zakresie emisji spalin

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunek dla części 1 i części 2.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności, tj:

— posiadają zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz. 992) obejmujące obszar co najmniej III Regionu Gospodarki odpadami komunalnymi dla woj. śląskiego, lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 233 i art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992)

— posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów właściwego organu wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz. 992)

— posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1466 z późn. zm.)

— posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9c ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Godów.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

2.1 w pkt 7.2.1 siwz - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, i 21 ustawy Pzp;

2.2 w pkt 7.2.2 – 7.2.4 siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2 uwag do punktu 7 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 uwag do punktu 7 SIWZ stosuje się.

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszk.poza teryt. RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.1 SIWZ, składa dokument – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, i 21 ustawy Pzp. Jeżeli nie wydaje się to zastępuje się go oświadczeniem.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunki dla części 1:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonali lub wykonują minimum 1 usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów nie mniejszej niż 2000 Mg/rok, w ramach którego Wykonawca przekazywał wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Dysponuje co najmniej następującym sprzętem:

a) Dwa pojazdy specjalistyczne – bezpylne (śmieciarka) o DMC nie większej niż 26 t spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 4 do wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz żużli i popiołów,

b) Jeden pojazd specjalistyczny – bezpylny (śmieciarka) o DMC pojazdu nie większej niż 8,5 t spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 4 do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz żużli i popiołów z miejsc o utrudnionym dojeździe oraz dróg o małej nośności,

c) Jeden samochód (hakowiec) do wywozu kontenerów KP-7, KP-10,

d) Dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych, w tym jeden do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe oraz dróg o małej nośności,

e) Jeden pojazd ADR przystosowany do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Szczegóły zawarte w pkt 5.1.3 SIWZ.

Warunki dla części 2:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonali lub wykonują minimum 1 usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów nie mniejszej niż mniejszej niż 60 Mg/rok, w ramach którego Wykonawca przekazywał wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,

5.1.3.2 Dysponuje co najmniej następującym sprzętem:

a) Jeden pojazd specjalistyczny – bezpylny (śmieciarka) o DMC nie większej niż 26 t spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 4 do wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz żużli i popiołów,

b) Jeden pojazd specjalistyczny – bezpylny (śmieciarka) o DMC pojazdu nie większej niż 8,5 t spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 4 do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz żużli i popiołów z miejsc o utrudnionym dojeździe oraz dróg o małej nośności,

c) Jeden samochód (hakowiec) do wywozu kontenerów KP-7, KP-10,

d) Jeden pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych, w tym jeden do odbioru z miejsc o utrudnionym dojeździe oraz dróg o malej nośności.

Szczegóły zawarte w pkt 5.1.3 SIWZ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w we wzorze umowy, który stanowi załącznik (3 i 4) do SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Urząd Gminy Godów

ul. 1 Maja 53

44-340 Godów

Sala posiedzeń

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2019r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zam. publicz. Zam. przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) a następnie dokona oceny podmiotowej tego wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone wraz z ofertą, a następnie zażąda od niego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: cz. 1 – 70.000 zł. cz. 2 – 1.000 zł.

3. Zmiany umowy -pkt. 25 SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)Stawki podatku od towarów i usług;

2)Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3)Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

We wszystkich przypadkach określonych w punkcie 25.1 wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

25.3 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

a.wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 2 Umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

b.wstrzymania przez Zamawiającego bądź inne uprawnione jednostki wykonywania usługi.

We wszystkich przypadkach określonych w punkcie 25.3, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania występujących okoliczności.

Zmiana koordynatora w zakresie realizacji umowy Zamawiającego lub Wykonawcy.

Zmiana podwykonawców: jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwyk.dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykona., na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwyk. wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamaw. przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.Wystąpienia siły wyższej na poniższych warunkach:

a)terminy realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu mogą ulec przesunięciu o czas wynikły wskutek działania siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie bądź kontynuowanie usługi, lub przerw w realizacji,

b) powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

4. Zamawiający żąda od wszystkich wykonawców złożenia do upływu terminu składania ofert oświadczenia, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), że nie podlega wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust.1 i art. 24 ust 5 oraz spełnia warunki udziału w postęp.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny całkowitej oferty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Wraszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Terminy odwołań zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018