Obras - 448396-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bielsko-Biała: Trabajos de revisión y reacondicionamiento

2020/S 187-448396

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Lipnicka 26
Localidad: Bielsko-Biała
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 43-300
País: Polonia
Persona de contacto: Agata Chomczyńska
Correo electrónico: przetargi@zgm.eu
Teléfono: +48 334990603
Fax: +48 334990611
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zgm.eu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zgm.eu
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego przy ul. 11 Listopada 20/ks. Stanisława Stojałowskiego 9 w Bielsku-Białej w ramach remontu konserwatorskiego

Número de referencia: ZGM/DZ/125/2020/ADM
II.1.2)Código CPV principal
45453000 Trabajos de revisión y reacondicionamiento
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego przy ul. 11 Listopada 20/Ks. Stanisława Stojałowskiego 9 w Bielsku-Białej w ramach remontu konserwatorskiego:

Przedmiotowy budynek położony jest na działce nr 854, obręb: 0005 Biała Miasto. Budynek wybudowany w 1710 r. zlokalizowany jest przy ul. 11 Listopada 20 i przylega do ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 9. Budynek częściowo podpiwniczony (pow. piwnic 65,05 m2), na parterze znajdują się 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 138,91m2, natomiast na piętrze 4 lokale mieszkalne o powierzchni 175,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 345,14 m2, kubatura budynku wynosi 2 105,00 m2.

Roboty budowlane prowadzone będą na terenie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją A- 479/87 na podstawie pozwolenia śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 20 grudnia 2018 r. nr BB/962/2018 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 920 764.20 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45211341 Trabajos de construcción de pisos
45311200 Trabajos de instalación de accesorios eléctricos
45330000 Trabajos de fontanería
45111000 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno
45260000 Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados
45261000 Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos
45262310 Trabajos con hormigón armado
45262400 Trabajos de montaje de estructuras de acero
45320000 Trabajos de aislamiento
45421000 Trabajos de ebanistería
45410000 Trabajos de enlucido
45442000 Aplicación de recubrimiento protector
45442100 Trabajos de pintura
45443000 Trabajos de fachada
45430000 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código NUTS: PL225 Bielski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Bielsko-Biała

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego przy ul. 11 Listopada 20/Ks. Stanisława Stojałowskiego 9 w Bielsku-Białej w ramach remontu konserwatorskiego:

Przedmiotowy budynek położony jest na działce nr 854, obręb: 0005 Biała Miasto. Budynek wybudowany w 1710 r. zlokalizowany jest przy ul. 11 Listopada 20 i przylega do ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 9. Budynek częściowo podpiwniczony (pow. piwnic 65,05 m2), na parterze znajdują się 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 138,91m2, natomiast na piętrze 4 lokale mieszkalne o powierzchni 175,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 345,14 m2, kubatura budynku wynosi 2 105,00 m2.

Roboty budowlane prowadzone będą na terenie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją A- 479/87 na podstawie pozwolenia śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 20 grudnia 2018 r. nr BB/962/2018 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,

Prace należy wykonać zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 109/2019 z 1.2.2019 wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: 1) Cena ofertowa brutto / Ponderación: 60 %
Criterio relativo al coste - Nombre: 2) Okres rękojmi i gwarancji / Ponderación: 25 %
Criterio relativo al coste - Nombre: 3) Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania zamówienia / Ponderación: 10 %
Criterio relativo al coste - Nombre: 4) Kara umowna za opóźnienie terminu usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji / Ponderación: 5 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

„Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020. Działanie 10.4. – poprawa stanu środowiska miejskiego

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z warunkami umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia bezwarunkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wysokość i forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się przed zawarciem umowy, w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie;

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.…

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą pobranego klucza prywatnego.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Agata Chomczyńska

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w § 2;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy);

2) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy).

1. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania, weryfikacja spełnienia tego warunku, zgodnie z art. 59 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z 26.2.2014, dokonywana będzie w oparciu o jednolity europejski dokument zamówienia w zakresie szczegółowo określonym w rozdz. VI i VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastosowano tzw. „procedurę odwróconą” gdzie ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo, w oparciu o:

1) Etap I – obejmuje ocenę wstępną, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, i która zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wymaganych przez Zamawiającego i dołączonych do oferty. Ocena ta stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ustawy);

2) Etap II – po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2 ustawy).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie w terminie 10 dni od dnia, przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020