Obras - 448400-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Poznań: Trabajos de construcción de carreteras

2020/S 187-448400

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
Dirección postal: pl. Wiosny Ludów 2
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-831
País: Polonia
Persona de contacto: Artur Pieczykolan, Dawid Kozłowski, Marzena Kaczmarek
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
Teléfono: +48 618842016
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pim.poznan.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
Dirección postal: pl. Wiosny Ludów 2
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-831
País: Polonia
Persona de contacto: Artur Pieczykolan, Dawid Kozłowski, Marzena Kaczmarek
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
Teléfono: +48 618842016
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pim.poznan.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.pim.poznan.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PIMSPZOO
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: „Rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową (...)

Número de referencia: PIM/07/20/ZP39/2020-270
II.1.2)Código CPV principal
45233120 Trabajos de construcción de carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych oraz uszczegółowieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. św. Marcin do pl. Wolności” w ramach zadania pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa”.

2. Zadanie realizowane przez MP będzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego w ramach Programu Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71320000 Servicios de diseño técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Poznań.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych oraz uszczegółowieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. św. Marcin do pl. Wolności” w ramach zadania pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa”. Zamówienie obejmuje także realizację usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – załączniku nr 1 do SIWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia.

2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Informacje o funduszach Unii Europejskiej: zadanie realizowane przez MP będzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego w ramach programu Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy (do 50 %) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień, w szczególności gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych aktualnie w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego (w szczególności w zakresie przebudowy/remontu okolicznego układu dróg, przebudowy/remontu przystanków, wyposażenia infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji ruchu i urządzenia bezpieczeństwa, przebudowy/remontu chodników oraz przebudowy/remontu/budowę infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz prac z zakresu zieleni). Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest okoliczność, że:

— dotychczasowy wykonawca realizował roboty w terminie i z najwyższą starannością,

— dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego,

— dotychczasowy wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy,

— zamawiający przeprowadzi z dotychczasowym wykonawcą negocjacje w wyniku których zostanie uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian przyszłej umowy z wykonawcą zgodnie z zapisami wzoru umowy oraz przepisami ustawy.

6. W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy ustawy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / rękojmi (OGR) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: doświadczenie Kierownika budowy (KB) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: skrócenie terminu zakończenia etapów lub podetapów robót budowlanych (ST) / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2029
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 950 000,00 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 5 % całkowitej ceny podanej w ofercie.

3. Szczegółowe terminy realizacji zgodnie z SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, tj. muszą:

a) spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i wykazać ich spełnianie na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji III.1.1, III.1.2 i III.1.3 niniejszego ogłoszenia; oraz

b) nie podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie zgodnym z załącznikiem, który zostanie dołączony do SIWZ. Zamawiający podał w SIWZ pomocnicze informacje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp, a w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane poprzez: JEDZ jako wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia w.u. w post. i nie podlega wykluczeniu.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówienia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także Jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów wraz z oryginałem zobowiązania podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą).

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej wraz z ofertą.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Sposób złożenia dokumentu/dokumentów JEDZ zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności pkt 10 oraz 12 SIWZ. Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez wykonawcę w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie zamawiającego) znajduje się w SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert;

3. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż PLN, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany);

2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż PLN, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 8a do SIWZ IDW, w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w jednolitym dokumencie;

2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 8B do SIWZ IDW, w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w jednolitym dokumencie;

3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ IDW;

4. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

1.1. co najmniej 2 projekty wykonawcze dotyczące drogowych robót budowlanych, obejmujących skoordynowane: budowę lub przebudowę drogi lub ulicy wraz z nawierzchnią drogową o długości minimum 300 m obejmujących budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, chodników, sygnalizacji świetlnych, zieleni i małej architektury, miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych, monitoringu;

1.2. co najmniej 2 roboty drogowe, obejmujące skoordynowane: budowę lub przebudowę drogi lub ulicy wraz z nawierzchnią drogową o długości minimum 300 m obejmująca budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, chodników, sygnalizacji świetlnych, zieleni i małej architektury, miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych, monitoringu – o wartości robót co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto każda.

2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

2.1. koordynatorem zespołu projektowego wykonawcy– min. 1 osobą posiadającą:

2.1.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

2.1.2. min. staż zawodowy – minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

2.1.3. doświadczenie – wykonał co najmniej 2 projekty wykonawcze dotyczące drogowych robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy wraz z nawierzchnią drogową o długości minimum 300 m, obejmujących budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, chodników, sygnalizacji świetlnych, zieleni i małej architektury, miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych, monitoringu;

2.2. projektantami branżowymi (min. 1 osoba w każdej branży) posiadającymi:

2.2.1. uprawnienia budowlane do projektowania:

2.2.1.1. branża drogowa – w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

2.2.1.2. branża konstrukcyjna – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

2.2.1.3. branża torowa – w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub specjalności kolejowej bez ograniczeń,

2.2.1.4. branża instalacyjna – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

2.2.1.5. branża elektryczna i elektroenergetyczna – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

2.2.1.6. branża teletechniczna – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

2.2.1.7. branża zieleni – uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni wydane przez SITO (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa) lub OSTO (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów) lub równoważne do projektowania oraz wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu,

2.2.2. min. staż zawodowy – minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w danej branży;

2.3. kierownikiem budowy – min. 1 osobą posiadającą: (...)

Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SIWZ) z uwagi na ograniczone możliwości edycji pól formularza. Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez wykonawcę w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie zamawiającego) znajduje się w SIWZ, w szczególności:

a) w pkt 9 SIWZ – warunki udziału w postępowaniu.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w sprawie zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający określił szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia w pkt 7 SIWZ i odpowiednio w postanowieniach wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga: w związku z przyjętym kryterium oceny ofert skrócenie terminów wykonania zamówienia (ST), szczegóły w pkt 18 SIWZ, ostateczne terminy wykonania zamówienia zależeć będą od treści oferty złożonej przez wykonawcę – szczegółowe informacje zawarte w pkt 18 SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Inwestor zastępczy: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz miasta na podstawie zarządzenia nr 587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wskazania do realizacji przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta – dysponenta środków z budżetu miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Jednocześnie Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Aquanet S.A. w związku z umową o inwestorstwo zastępcze zawartą pomiędzy spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie, a Aquanet S.A. o wspólnym przeprowadzeniu postępowania oraz udzieleniu zamówienia publicznego.

2. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego inwestor zastępczy działa jako pełnomocnik na podstawie art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla potrzeb niniejszego postępowania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniach dot. postępowania, odwołania do „zamawiającego”, dot. każdorazowo inwestora zastępczego – Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. za wyjątkiem beneficjenta wadium i ZNWU (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) wnoszonych w formie innej niż pieniężna (beneficjent – miasto Poznań wraz z Aquanet S.A.).

3. Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SIWZ) z uwagi na ograniczone możliwości edycji pól formularza ogłoszenia o zamówieniu (ograniczone ilości znaków w poszczególnych polach). Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez wykonawcę w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie zamawiającego) znajduje się w SIWZ, w szczególności:

a) w pkt 9 SIWZ – warunki udziału w postępowaniu;

b) w pkt 10 SIWZ – wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy (wraz z ofertą jak i na wezwanie zamawiającego).

4. W związku z pkt 3 powyżej wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z pełna treścią SIWZ wraz z załącznikami.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w ramach prowadzonego postępowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Termin związania ofertą wskazany w sekcji IV.2.6 niniejszego ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni, zgodnie z treścią art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Szczegółowe wymagania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, w szczególności dot. sposobu, treści, formy oraz terminów korzystania z tych środków reguluje dział VI – Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020