Obras - 448401-2020

Submission deadline has been amended by:  484207-2020
25/09/2020    S187

Rumanía-Mioveni: Trabajos de construcción de inmuebles

2020/S 187-448401

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară
Número de identificación fiscal: RO 32306920
Dirección postal: Str. Câmpului nr. 1
Localidad: Mioveni
Código NUTS: RO311 Argeş
Código postal: 115400
País: Rumania
Persona de contacto: Angelica Popescu
Correo electrónico: achizitii@raten.ro
Teléfono: +40 248207035
Fax: +40 248207032
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.raten.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103784
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Regie autonomă
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Domeniul nuclear

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziția serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor pentru clădiri, instalații aferente clădirilor, rețele și sistemele auxiliare care deservesc instalațiile” Alfred – etapa 1, infrastructură de cercetare suport: Athena (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)”, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Número de referencia: 32306920_2020_PAAPD1147170
II.1.2)Código CPV principal
45210000 Trabajos de construcción de inmuebles
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Scopul achiziţiei este de construire a unui complex de clădiri care vor adăposti instalaţiile experimentale Athena şi laboratoarele pentru chimia plumbului ChemLab, din cadrul obiectivului general de investiţii Alfred – „Achiziție servicii de proiectare si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor”, conform caietului de sarcini descrise in cele ce urmeaza: servicii de proiectare.

Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele de proiectare:

— elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC);

— elaborare proiect de organizare a execuției lucrărilor (POE/DTOE);

Ajustarea, completarea și/sau modificarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC) si a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (POE/DTOE) după caz, ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor indicați de către autoritatea contractantă sau a organelor de verificare si aprobare.

Elaborarea documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor necesare stabilite în certificatul de urbanism.

Elaborarea proiectelor tehnice cu detalii de execuţie conform HG 907/2016:

— elaborare proiect tehnic de executie (caiete de sarcini, detalii de executiee tc.);

— ajustarea, completarea și/sau modificarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție şi a caietelor de sarcini, ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor indicați de către autoritatea contractantă sau a autorităţii contractante.

Elaborarea documentaţiei „as built”:

— elaborare certificat energetic – anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

— elaborare program de urmărire a comportării lucrării în timp;

— elaborarea cărţii tehnice a construcţiei;

— elaborarea cartii tehnice a constructiei, conform legislatiei in vigoare.

Date privind cerinţele de proiectare.

Proiectarea se referă la studii, avize, autorizaţii, eliberarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire, elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de execuţie, cât şi a documentaţiei tehnice de organizare a execuţiei lucrărilor. Plata costurilor privind avizele şi autorizaţiile solicitate de lege pentru derularea contractului de proiectare şi execuţie sunt cuprinse în devizul general şi vor fi cuprinse în oferta contractantului. Proiectul va dezvolta soluţia propusă în studiul de fezabilitate, respectând legislaţia în domeniu, cu modificările şi completările ulterioare, iar la stabilirea soluţiilor şi specificaţiilor tehnice, proiectantul are obligaţia satisfacerii următoarelor cerinţe esenţiale stipulate în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Asigurarea asistenţei tehnice, din partea proiectantului, pe perioada ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 29 912 233.70 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
71356200 Servicios de asistencia técnica
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO311 Argeş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mioveni, Str. Câmpului nr. 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Achizitia serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru cladiri, instalatii aferente cladirilor, retele si sistemele auxiliare care deservesc instalatiile obiectivului de investitii, proiect „Alfred – etapa 1, infrastructură de cercetare suport: Athena (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)”, POC/448/1/1„Mari infrastructuri de CD”, cod proiect 126159.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Evaluarea tehnică. Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice. / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați. / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Alfred – etapa 1, infrastructură de cercetare suport: Athena (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)”, POC/448/1/1 „Mari infrastructuri de CD”, cod proiect 126159.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— persoane juridice/fizice romane:

—— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

—— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de consiliul local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

—— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

— persoane juridice/fizice straine:

—— documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;

—— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

—— dupa caz, alte documente edificatoare.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

— Cristian Gentea – director general – Raten AP;

— Valentina Cojocaru – director economic – Raten AP;

— Ioan Barta – manager de proiect – Raten AP;

— Alexandru Dobrotă – expert achiziții publice – Raten AP;

— Virgil Cojocaru – responsabil tehnic – Raten AP;

— Silviu Badea– responsabil financiar – Raten AP;

— Ioana Bobîrlă – responsabil monitorizare și control – Raten AP;

— Radu-Florian Preduț – asistent manager – Raten AP;

— Angelica Moșneagu – coord. Comp. achizitii publice – Raten AP;

— Mihaela Gava – inginer – Raten ICN;

— Vasile Cojocaru – IDT 2 – Raten ICN;

— Cosmina Costache – consilier juridic- Raten AP.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, in urma aplicarii criteriului de atribuire, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, care sa cuprinda informatii reale/actuale la momentul prezentarii.

Atentie: cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Nota: daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Alte cerinte economice sau financiare Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: specificatii cifra de afaceri medie anuala. Pentru a-si demonstra capacitatea economica si financiara ofertantul/candidatul va depune urmatoarele documente si va indeplini urmatoarele conditii: cerinta 1 – media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei trei ani (2017, 2018, 2019) sa fie cel putin egala cu 30 000 000 RON. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – Partea a IV-a, „Criteriile de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare (bilant contabil). Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat;

Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea a IV-a „Criteriile de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Nota 3: (a) pentru transformarea in lei, se va utiliza cursul mediu publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul (a);

Nota 4: în vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016;

Nota 5: în cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea a IV-a „Criteriile de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Autoritatea contractanta va respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de catre toti ofertantii, daca este cazul, se va prezenta si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat.

Cerinta nr. 1: experienta similara – pentru contractele de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Lista principalelor lucrari executate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii cinci ani (raportati la data-limita de depunere a ofertei stabilite initial prin anuntul de participare) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotite de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii cinci ani vor fi calculati retroactiv de la data-limita a depunerii ofertelor si in cazul decalarii termenului de depunere a ofertelor, perioada pentru care se solicita experienta similara se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare). Prin lista lucrarilor executate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii cinci ani calculati pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrări similare (lucrari de constructii noi/reabilitare/modernizare/extindere/consolidare aferente constructiilor civile și/sau industiale) cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura la nivelul unuia sau maximum cinci contracte, cu o valoare totală cumulată, fara TVA, mai mare sau cel putin egala cu 20 000 000 RON.

Cerinta 2: informații privind țerții susținători. Capacitatea tehnica și/sau profesională a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Terțul/terții ce asigură susținerea privind îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesionala, nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167, precum și art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 3: „Acord de asociere”. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de art. 53 din Legea nr. 98/2016. În acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva și solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige sa primeasca instructiuni de la și în numele tuturor asociatilor, individual și colectiv, și ca liderul asociatiei este raspunzator în nume propriu și în numele asocierii pentru indeplinirea contractului.

Cerinta nr. 4: subcontractare – informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cerinta 1: modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE – Documentul Unic de Achizitii European: ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta lista principalelor lucrari executate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii cinci ani (raportati la data-limita de depunere a ofertei stabilite initial prin anuntul de participare), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotite de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii cinci ani vor fi calculati retroactiv de la data-limita a depunerii ofertelor si in cazul decalarii termenului de depunere al ofertelor, perioada pentru care se solicita experienta similara se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare). Prin lista lucrarilor executate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii cinci ani calculati pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrări similare (lucrari de constructii noi/reabilitare/modernizare/extindere/consolidare aferente constructiilor civile și/sau industiale) cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura la nivelul unuia sau maximum cinci contracte, cu o valoare totală cumulată, fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 20 000 000 RON. Documente prin care se poate demonstra experienta similara fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:

— copii ale unei parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; certificate de predare primire;

— recomandari;

— procese-verbale de receptive;

— certificari de buna executie;

— certificate constatatoare.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copii de pe orice documente care sa confirme executarea de lucrari similare, insotite de traducerea acestora in limba romana. In cazul depunerii unei oferte de catre mai multi operatori economici, in asociere, documentele mentionate in aceasta sectiune vor fi completate/prezentate de catre fiecare operator economic, in parte, distinct. In toate cazurile, operatorii economici au obligatia de a depune DUAE, odata cu oferta. In caz contrar, oferta va fi respinsa ca inacceptabila, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc nu prezinta documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, oferta va fi respinsa ca inacceptabila, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Cerinta 2, cerinta 3 si cerinta 4 se vor demonstra conform Legii 98/2016 actualizate si HG 395/2016 actualizate.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 02/05/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Membrii comisiei de evaluare si imputernicitii op. economici, daca este cazul.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: Cod poștal
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Eventualele contestații se vor depune la CNSC și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere a contestațiilor este conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară
Dirección postal: Str. Câmpului nr. 1
Localidad: Mioveni
Código postal: 115400
País: Rumania
Correo electrónico: consilier.juridic@raten.ro
Teléfono: +40 248207031
Fax: +40 248207032
Dirección de internet: www.raten.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020