Obras - 448403-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Miechów: Trabajos de construcción de embalses

2020/S 187-448403

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nadleśnictwo Miechów
Dirección postal: os. Kolejowe 54a
Localidad: Miechów
Código NUTS: PL21A Oświęcimski
Código postal: 32-200
País: Polonia
Persona de contacto: Janusz Kustosz
Correo electrónico: miechow@krakow.lasy.gov.pl
Teléfono: +48 413825000
Fax: +48 413825002
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.miechow.krakow.lasy.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: www.miechow.krakow.lasy.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.miechow.krakow.lasy.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarka leśna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rynna erozyjna na starej gruntowej drodze leśnej powstała na skutek opadów deszczu przechodząca poza obszarami leśnymi w rów melioracyjny na terenie leśnictwa Trąby, Nadleśnictwo Miechów

Número de referencia: SA.270.2.1.2020
II.1.2)Código CPV principal
45247270 Trabajos de construcción de embalses
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Budowa dwóch zbiorników (nr 3 i nr 4) z czterech suchych zbiorników małej retencji (MRN2) w ramach zadania pn. Rynna erozyjna na starej gruntowej drodze leśnej powstała na skutek opadów deszczu przechodząca poza obszarami leśnymi w rów melioracyjny na terenie leśnictwa Traby, Nadleśnictwo Miechów.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 860 907.67 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Nadleśnictwa Miechów, leśnictwo Trąby, gmina Książ Wielki.

II.2.4)Descripción del contrato:

Budowa dwóch zbiorników (nr 3 i nr 4) z czterech suchych zbiorników małej retencji MRN2 w ramach zadania pn. „Rynna erozyjna na starej gruntowej drodze leśnej powstała na skutek opadów deszczu przechodząca poza obszarami leśnymi w rów melioracyjny na terenie leśnictwa Trąby, Nadleśnictwo Miechów.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch tam/grobli (nr 3 i nr 4), co spowoduje utworzenie 2 suchych zbiorników retencyjnych rowu stanowiącego dopływ przedmiotowej rynny. Głównym zamierzeniem inwestycji jest okresowe retencjonowanie wody, w czasie trwania spływu z deszczy nawalnych, celem spowolnienia i złagodzenia ich spływu do niżej położonego rowu melioracyjnego przebiegającego przez wieś Cisie. Utworzenie zbiorników będzie realizowane poprzez wybudowanie dwóch tam/grobli wyposażonych w odpływ dolny kontrolowany, przelew i przewał dla wód nadmiarowych. Planowana inwestycja pozwoli na uzyskanie zmniejszenia intensywności napływu wód pochodzących z opadów nawalnych do rowu przebiegającego przez miejscowość Cisie – co skutkuje zmniejszeniem skali zjawisk podtopienia terenów przy rowie. Planowana inwestycja pozwoli na ochronę terenów leśnych przed dalszą erozją powodowaną gwałtownym przepływem wód w rynnie erozyjnej.

Groble/tamy przegradzające wykonane będą w sposób zapewniający czasowe zatrzymanie nadmiaru wody, której spowolniony odpływ będzie następował poprzez:

— odpływ dolny w celu zapewnienia stałego, niewielkiego odpływu wód opadowych z rowu,

— przelew górny w celu odprowadzenia przelewu zgromadzonej w zbiorniku wody,

— przewał powierzchniowy dla odprowadzenia wód nadzwyczajnych oraz jako rezerwa odprowadzenia na wypadek utraty drożności (zamulenia) odpływu i przelewu.

Parametry techniczne dwóch zbiorników kształtują się następująco:

— zbiornik nr 3: długość planowanej zapory wynosi ok 53m, projektowana retencja wynosi ok. 2 000 m3, powierzchnia zalewu wynosi ok. 2 500 m2; wysokość piętrzenia wynosi ok. 2,0 m,

— zbiornik nr 4: długość planowanej zapory wynosi ok 13,5 m, projektowana retencja wynosi ok. 350 m3, powierzchnia zalewu wynosi ok. 400 m2; wysokość piętrzenia wynosi ok. 2,0 m.

Projektowane tamy/groble ziemne planuje się wykonać w formie trapezu o wysokości maksymalnej do 4,0 m. Szerokość korony tamy/grobli wynosić będzie ok. 2,5–3,0 m. Nachylenie skarp grobli czołowych projektuje 1:1,5 – 1:3.

Projektowane tamy/groble piętrzące – zapory ziemne zaliczone zostały do IV klasy budowli. Trwałe zajęcie terenu pod ww. budowle wyniesie: tama nr 3 – ok. 550 m2 oraz tama nr 4 – ok. 160 m2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 860 907.67 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 11/01/2021
Fin: 30/09/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

03-14/R/01/UE/a/1-1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności – w ramach „Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko".

II.2.14)Información adicional

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN2).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 234 670 000,00 PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 170 000 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 144 500 000,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (brutto).

Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (brutto).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) warunek ten, w zakresie zdolności technicznej do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem:

— dwoma pilarkami spalinowymi min. 2,5 kW,

— jedną koparką o pojemności łyżki minimum 2,0 m3,

— dwoma koparkami o pojemności łyżki minimum 1,20 m3,

— dwoma samochodami samowyładowczymi o ładowności minimum 10 t,

— dwoma samochodami samowyładowczymi o ładowności minimum 20 t,

— jedną zagęszczarką wibracyjną,

— jednym ciągnikiem o mocy min. 75 KW,

— jedną przyczepą,

— jednym spychaczem o mocy min. 75 KW,

— jedną ładowarką o poj. łyżki min. 2 m3,

— jednym wozidłem o ładowności min. 20 ton.

Przez „dysponowanie” należy rozumieć taki stosunek prawny, który zapewni wykonawcy możliwość korzystania ze sprzętu przez cały czas okres realizacji zamówienia;

2) warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności budownictwa wodnego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), upoważnienie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz obiektów budowlanych melioracji wodnych mieści się w ramach specjalności konstrukcyjno-budowanej. Objęcie budownictwa wodnego przepisami przywołanego rozporządzenia wynika wyłącznie pośrednio z zał. nr 3 do ww. rozporządzenia, który stanowi wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w ramach specjalności. Powyższe oznacza, iż zakres uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno- budowanej określa jednocześnie zakres uprawnień w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz obiektów budowlanych melioracji wodnych. Wyjątek w tym zakresie wynika z § 17 ust. 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym ograniczenia uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uzyskane przez osoby legitymujące się wykształceniem wyższym na kierunku inżynierii środowiska nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i obiektów budowlanych melioracji wodnych. Zatem osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zdobytym na kierunku inżynieria środowiska uzyskujące uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie upoważnione są jednocześnie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz obiektów budowlanych melioracji wodnych bez ograniczeń.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia osobę wykonująca czynności w przedmiocie kierowania robót z uprawnieniami budownictwa wodnego;

3) warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane równoważne na kwotę nie mniejszą jak

500 000,00 PLN brutto.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy określa projekt umowy będący załącznikiem do SIWZ.

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmiany wskazanych w umowie i SIWZ dotyczących terminów oraz zakresu realizacji przedmiotu zamówienia – po obustronnym uzgodnieniu i w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w SIWZ oraz wzorze umowy będącej załącznikiem nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 140-343601
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 09:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 listopada 2020 r. o godz. 9.30 w Nadleśnictwie Miechów pokój nr 7 (świetlica).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania oferty dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza publicznego i prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku Bank Ochrony Środowiska S.A., Oddział Kraków, konto nr 42 1540 1115 2001 6011 2224 0001 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na rynnę erozyjną na starej gruntowej drodze leśnej powstałą na skutek opadów deszczu przechodzącą poza obszarami leśnymi w rów melioracyjny na terenie leśnictwa Trąby, Nadleśnictwo Miechów – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach nizinnych”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 14.03.2019 r. do godziny 09:00, zostanie zaliczone na rachunku bankowym zamawiającego.

4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie zamawiającego (kasa – pokój nr 3). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

6.2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;

6.3) kwotę gwarancji/poręczenia;

6.4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona (art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp).

8. Zwrot/zatrzymanie wadium odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie Pzp.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i wynosić będzie 3 % ceny łącznej zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ pkt 17.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Informacje zawarte są na stronie (https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje) wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020