Obras - 448423-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Trabajos de restauración

2020/S 187-448423

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Výstaviště Praha, a.s.
Número de identificación fiscal: 25649329
Dirección postal: Výstaviště 67, Bubeneč
Localidad: Praha 7
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 170 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Jana Liberdová
Correo electrónico: info@prahaexpo.cz
Teléfono: +420 602624003
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.vystavistepraha.eu/
Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/VystavistePraha
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: https://www.tenderarena.cz/profily/VystavistePraha
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.tenderarena.cz/profily/VystavistePraha
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Akciová společnost
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rekonstrukce divadla Spirála

II.1.2)Código CPV principal
45454100 Trabajos de restauración
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, tedy provedení stavebních prací divadla Spirála, které se nachází v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 a dále osazení divadla divadelní technikou pro plný provoz divadla jako multifunkčního kulturního centra. Bližší specifikace předmětu každé veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části podle specifikace plnění.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 167 400 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rekonstrukce divadla Spirála - stavba

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45454100 Trabajos de restauración
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Areál Výstaviště Praha, Praha 7 - pozemky parc. č. 1819/1, parc. č. 1819/12 a parc. č. 1819/13, to vše v k.ú. Bubeneč, obec Praha.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky (část 1) je rekonstrukce, tedy provedení stavebních prací divadla Spirála, které se nachází v areálu Výstaviště Praha, Praha 7.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 127 400 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rekonstrukce divadla Spirála - vybavení a osazení objektu divadelní technikou

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42416000 Ascensores, montacargas de cajón de vía inclinada, aparatos de elevación, escaleras mecánicas y pasillos móviles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Areál Výstaviště Praha, Praha 7 - pozemky parc. č. 1819/1, parc. č. 1819/12 a parc. č. 1819/13, to vše v k.ú. Bubeneč, obec Praha.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky (část 2) je osazení divadla divadelní technikou pro plný provoz divadla jako multifunkčního kulturního centra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 40 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Seznam a popis podmínek je detailně uveden v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 14:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 5 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 14:10
Lugar:

Sídlo společnosti Výstaviště Praha, a.s.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Odtajňování obdržených nabídek se uskuteční dne 27. 10. 2020 od 14:10 hod. Otevírání obálek se uskuteční v souladu s § 109 zákona. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek v elektronické podobě je neveřejné.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Termín prohlídky místa plnění byl stanoven ve dvou termínech. První se bude konat v termínu 5. 10. 2020 od 9:00 hod a druhá v termínu 12. 10. 2020 od 9:00 hod. Sraz účastníků prohlídky bude u divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha, následně bude postupně provedena prohlídka místa plnění, k němuž se vztahuje plnění této veřejné zakázky.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020