Obras - 448428-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Miechów: Trabajos de pavimentación de carreteras

2020/S 187-448428

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
Dirección postal: ul. Warszawska 11
Localidad: Miechów
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código postal: 32-200
País: Polonia
Persona de contacto: Alojzy Jakóbik
Correo electrónico: przetargi@kancelariajiz.pl
Teléfono: +48 606206214
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zdpmiechow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.zdpmiechow.pl/art,220,2020.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 10+200, na dł. 10,200 km

Número de referencia: SE.266.1.2020
II.1.2)Código CPV principal
45233220 Trabajos de pavimentación de carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z: „Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 10+200, na dł. 10,200 km”.

Inwestycja będzie realizowana w ramach „Projektu subregionalnego” Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014–2020, poddziałanie 7.1.3 drogi subregionalne – SPR.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233142 Trabajos de reparación de carreteras
45233000 Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras
45111200 Trabajos de explanación y limpieza del terreno
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat Miechowski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z: „Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 10+200, na dł. 10,200 km”.

Inwestycja będzie realizowana w ramach „Projektu subregionalnego” Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014–2020, poddziałanie 7.1.3 drogi subregionalne – SPR.

Zakres robót do wykonania:

1) roboty przygotowawcze:

— roboty pomiarowe,

— mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni,

— mechaniczne karczowanie krzaków,

— oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem,

— rozebranie przepustów rurowych,

— rozebranie murków czołowych przepustów,

— rozebranie barier stalowych,

— demontaż poręczy mostowych,

— profilowanie poboczy mechanicznie;

2) roboty ziemne odwodnieniowe:

— renowacja rowów drogowych,

— odpływy od przepustów,

— koryto pod utwardzenie poboczy,

— wykopy pod poszerzenia jezdni,

— poszerzenie jezdni na łukach,

— perony przystankowe,

— odwóz ziemi pozyskanej z renowacji rowów i wykopów,

— oczyszczenie przepustów z namułu,

— wykonanie ław z kruszywa łamanego pod przepusty zjazdowe,

— wymiana uszkodzonych elementów przepustów rurowych zjazdowych,

— wymiana uszkodzonych elementów murków czołowych na przepustach zjazdowych,

— części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych,

— obudowy wlotów prefabrykowanych przepustów drogowych,

— umocnienie skarp rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi;

3) roboty mostowe:

— frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno,

— rozebranie krawężników betonowych i kamiennych,

— rozebranie nawierzchni chodników z asfaltu lanego,

— rozebranie warstwy betonu chroniącego izolacje na mostach,

— przygotowanie podłoża pod izolację poprzez ręczne oczyszczenie powierzchni,

— przygotowanie podłoża pod izolację poprzez wyrównanie nierówności zaprawą,

— izolacja pomostu z papy termozgrzewalnej mostowej,

— wykonanie na izolacji warstwy ochronnej z betonu,

— krawężniki wraz z wykonaniem ław,

— ławy pod krawężniki,

— nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

— wykonanie balustrad mostowych,

— oczyszczenie żelbetowych belek podporęczowych,

— uzupełnienie zaprawą mrozoodporną ubytków w belkach podporęczowych,

— zagruntowanie powierzchni betonu belek podporęczowych;

4) podbudowa:

— usunięcie przełomów drogowych,

— profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

— warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne,

— podbudowy z kruszyw łamanych,

— wyrównanie istniejącej podbudowy,

— podbudowy z żużla wielkopiecowego,

— podbudowy z kruszyw łamanych,

— wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną;

5) elementy uliczne:

— krawężniki z wykonaniem ław,

— obrzeża betonowe,

— ławy pod krawężniki,

— nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,

— nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych;

6) urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie:

— bariery ochronne stalowe,

— pionowe znaki drogowe;

7) roboty wykończeniowe:

— podbudowy z żużla wielkopiecowego,

— plantowanie z zagęszczeniem poboczy do wymaganego profilu,

— podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych;

8) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas wykonywania robót (zatwierdzony projekt oznakowania robót, ustawienie, utrzymanie i likwidacja).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości / Ponderación: 60
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Inwestycja będzie realizowana w ramach „Projektu subregionalnego” Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014–2020, poddziałanie 7.1.3 drogi subregionalne – SPR.

II.2.14)Información adicional

Wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 groszy)

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 9.3 – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Na potwierdzenie należy złożyć:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż

— 3 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości;

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż – 5 000 000,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) wykonanych robót (wskazanych w JEDZ);

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

Jedną robotę budowlaną związaną z budową, rozbudową, przebudową, odbudową lub remontem (poza remontami cząstkowymi) drogi lub dróg publicznych (realizowanych w ramach jednej inwestycji) o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub wyższej. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 4 000 000,00 PLN brutto.

Uwaga!

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b) wykazu osób (wskazanych w JEDZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego;

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje nw. osobami:

— kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, przebudową, odbudową drogi publicznej o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub wyższej.

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Uwaga: postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej spowoduje jej odrzucenie.

Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

b) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1, składa odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, którą udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 5 i 6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych powyżej w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198 g ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020