Obras - 448433-2020

Submission deadline has been amended by:  506910-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Łódź: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2020/S 187-448433

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Dirección postal: ul. Piotrkowska 175
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 90-447
País: Polonia
Persona de contacto: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Barbara Rudzka, Magdalena Michalska
Correo electrónico: zamowienia@uml.lodz.pl
Teléfono: +48 426384888
Fax: +48 426384877
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Remont budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie „wybuduj” oraz remont budynku przy ul. Przędzalnianej 59 i 61 wraz z zagosp. działki 101/1 z placem zabaw – w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Número de referencia: DSR-ZP-III.271.15.2020
II.1.2)Código CPV principal
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. remont i przebudowę budynków wielolokalowych przy ulicy Przędzalnianej nr 63 i 67;

2. wykonanie dok. projekt., uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę, prowadzenia nadzoru autor., remont i przebudowę budynków wielolokalowych przy ulicy Przędzalnianej nr 59 i 61;

3. wykonanie dok. projekt., uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę, prowadzenia nadzoru autor. modernizacji przestrzeni publicznej działki nr 101/1 wraz z budową placu zabaw w połudn. cz. działki oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności istniejącej na działce i obecnie nie działającej studni.

Budynki i teren znajdują się w rejestrze zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zam. znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych (§ 30 i 28 wzoru umowy – zał. 7 do SIWZ).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45212350 Edificios de interés histórico o arquitectónico
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45311000 Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos
45314000 Instalación de equipo de telecomunicaciones
45330000 Trabajos de fontanería
45220000 Obras de ingeniería y trabajos de construcción
71220000 Servicios de diseño arquitectónico
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45332000 Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe
45332400 Trabajos de instalación de artículos sanitarios
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45233200 Trabajos diversos de pavimentación
45112710 Trabajos de paisajismo en zonas verdes
45112723 Trabajos de paisajismo en parques infantiles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź, ul. Przędzalniana

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedm. zamówienia jest: „Remont budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie »wybuduj« oraz remont budynku przy ul. Przędzalnianej 59 i 61 wraz z zagosp. działki 101/1 z placem zabaw – w trybie »zaprojektuj i wybuduj«” i obejmuje:

1. remont i przebudowę budynków wielolokalowych przy ulicy Przędzalnianej nr 63 i 67, w szczególności:

1) wykonanie robót bud. w branżach:

a) konstrukcyjnej, jak remont konstrukcji dachu; przebudowa pomieszczeń w budynku, itp.;

b) ogólnobudow., jak tynkarskie; malarskie; docieplenia; dekarsko-blacharskie; posadzkarskie; stolarki otworowej itp.;

c) instalacyjnej, jak centralnego ogrzewania; węzła cieplnego, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej; kanalizacji sanitarnej; instalacji elektrycznej i oświetleniowej, teletechnicznej oraz innych robót wynikających z dokumentacji;

d) montaż elementów ochrony przeciwpożarowych;

2) wykonanie prac renowacji konserwatorskiej, w szczeg.: renowacji elewacji ceglanej, renowacji drzwi zewnętrznych, drzwi wewnętrznych w lokalach i korytarzowych, schodów drewnianych i innych wynikających z dokumentacji projektowej;

3) zmianę sposobu użytkowania części budynków na pracownie dla twórców;

2. wykonanie dokumentacji projektowych, uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę, prowadzenia nadzoru autorskiego w trakcie inwestycji, remont i przebudowę budynków wielolokalowych przy ul. Przędzalnianej nr 59 i 61, w szczególności:

1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę;

2) wykonanie robót budowlanych w branżach:

a) konstrukcyjnej, jak remont konstrukcji dachu; przebudowa pomieszczeń w budynku, itp.;

b) ogólnobud., jak tynkarskie; malarskie; docieplenia; dekarsko-blacharskie; posadzkarskie; stolarki otworowej itp.;

c) instal., jak centralnego ogrzewania; węzła cieplnego, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej; kanalizacji sanitarnej; instalacji elektrycznej i oświetleniowej, teletechnicznej oraz innych robót wynikających z dokumentacji;

d) montaż elementów ochrony przeciwpożarowych;

3) wykonanie prac renowacji konserwatorskiej. w szczególności: renowacji elewacji ceglanej, renowacji drzwi zewnętrznych, drzwi wewnętrznych w lokalach i korytarzowych, schodów drewnianych i innych wynikających z dokumentacji projektowej;

4) zmianę sposobu użytkowania części budynków na pracownie dla twórców i remont istniejących lokali użytkowych wskazanych w PFU. W budynku położonym przy ul. Przędzalnianej nr 59 należy zaprojektować lokal na prowadzenie działalności świadczenia usług pocztowych (lokal określony w PFU nr 6);

3. wykonanie dokumentacji projekt., uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę, prowadzenia nadzoru autorskiego w trakcie inwestycji, modernizacji przestrzeni publicznej działki nr 101/1 wraz z budową placu zabaw w południowej części działki oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności istniejącej na działce i obecnie nie działającej studni wraz z przywróceniem ręcznego, żeliwnego stojaka pompowego, w szczególności:

1) wykonanie kompleksowej dokum. projektowej do pozwolenia na budowę;

2) wykonanie robót budowlanych:

— zachowanie oryginalnych nawierzchni bruku kamiennego, przeznaczonych do remontu poprzez przełożenie mające na celu wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni z odtworzeniem ich historycznego profilu,

— zachowanie części istniejących drzew (określenie zdrowotności drzew i przeznaczenie do wycinki tych w złym stanie),

— zagosp. zieleni (sadzenie nowej – krzewy, trawy) i małej architektury (w postaci ławek, trzepaka, koszy na śmieci czy też wydzielenie śmietnika),

— przywrócenie pełnej funkcjonalności istniejącej na działce i obecnie nie działającej studni wraz z przywróceniem ręcznego, żeliwnego stojaka pompowego (na wzór istniejącego stojaka zlokalizowanego przy posesji Przędzalniana nr 53),

— wygospodarowanie miejsc postojowych (o nawierzchni z kraty trawnikowej),

— wykonanie placu zabaw architekturą i charakterem dostosowanego do zabytkowego obszaru osiedla.

Dalszy ciąg opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy” (D) / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane” (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty) (G) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 14
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 3 000 000,00 PLN netto, obejmujące roboty budowlane tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe oraz wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont konserwatorski budynków gospodarczych komórek lokatorskich położonych przy ul. Przędzalniana nr 59, nr 61, nr 63, nr 65 oraz nr 67 (objętych PFU).

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt nr RPLD.06.03.01-10-0006/17 pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”.

II.2.14)Información adicional

Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 130 000,00 PLN (sł: sto trzydzieści tysięcy PLN) – wg pkt 9 SIWZ.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO została zamieszczona w pkt 18 SIWZ.

Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

I. Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) w co najmniej dwóch budynkach wpisanych do rejestru zabytków, roboty budowlane remontowo-konserwatorskie o łącznej wartości co najmniej 5 000 000 PLN brutto, w których był wykonany remont konserwatorski muru z cegły pełnej o łącznej powierzchni minimum 800 m2;

b) co najmniej 300 m2 nawierzchni z bruku – kamienia polnego.

II. Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.);

b) 1 osobą na stan. projektanta, posiadającego uprawnienia bud. do projektowania w specj. architektonicznej bez ograniczeń, który jako autor lub współautor wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa bud. i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie dok. proj. dla budynków wpisanych do rej. zabytków, na podstawie których inwestor uzyskał decyzje pozwolenia na budowę oraz decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenie na prowadzenie robót bud. przy zabytku wpisanym do rej. zabytków, w tym minimum dla jednego budynku o elewacji ceglanej o powierzchni minimum 500 m2;

c) 1 osobą na stan projektanta, posiadającego uprawnienia bud. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który jako autor lub współautor wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa bud. i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie dokumentacje projektowe dla zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej o powierzchni działki minimum 3 000 m2, której obszar jest wpisany do rejestru zabytków, na podstawie której inwestor uzyskał decyzję pozwolenia na budowę oraz decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze układu urbanistycznego i zespołu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków albo pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zamawiający nie uzna doświadczenia wykonania dokumentacji projektowej dla drogi lub/i ulicy określonych definicją w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Uwagi do ww. warunków znajdują się w pkt 5.1.3.1 i 5.1.3.2 SIWZ.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Uwaga:

Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r., C-387/14.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

— wykazu robót budowlanych (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych wyżej oceniane będzie łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

Dokumenty lub oświadczenia składane są odpowiednio w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) jest opisany w punkcie 8.3 SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III p., pok. 15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (elektronicznej skrzynki podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

W zw. z obow. w Polsce od dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii, mając na uwadze dobro i bezpiecz. wszystkich osób uczestniczących w otwarciu ofert, Zamawiający informuje, iż sesja otwarcia ofert zostanie przeprowadzona poprzez transmisję online.

W celu uczestniczenia w otwarciu ofert Wykonawca winien kliknąć poniższy link: https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ust. Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wym. w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ust. Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ; podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ust. Pzp; każdy z tych podmiotów składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ust. Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do oferty Wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

— aktualny na dzień składania ofert dokument jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony wg wzoru stanowiącego Zał. nr 3 do SIWZ – w formie elektron. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców,

— zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.

Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ust Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp oświadczenia o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych i częściowych, prawa opcji, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Punktacja zgodna z SIWZ.

17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020