Obras - 448434-2020

Submission deadline has been amended by:  582366-2020
25/09/2020    S187

Polska-Mikołajki: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2020/S 187-448434

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Krajowy numer identyfikacyjny: 845-198-57-00
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 6
Miejscowość: Mikołajki
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-730
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bogdanowicz
E-mail: biurowjm2020@gmail.pl
Tel.: +48 515576703
Adresy internetowe:
Główny adres: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: stowarzyszenie
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej

Numer referencyjny: WJM.271.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 18 688m o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej.

2) Zamówienie podzielono na 8 części:

a) Część I Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Giżycko.

b) Część II Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Miłki.

c) Część III Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Miasto Giżycko.

d) Część IV Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Ruciane-Nida.

e) Część V Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Mikołajki.

f) Część VI Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Mrągowo.

g) Część VII Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Miasto Mrągowo

h) Część VIII Budowa ścieżek wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurski

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Giżycko.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Giżycko

II.2.4)Opis zamówienia:

W odniesieniu do dróg gminnych przedmiotowa część Inwestycji została zlokalizowana w miejscowości Doba, w gminie Giżycko (województwo warmińsko -mazurskie, powiat giżycki), na odcinku drogi gminnej: km 13+880 – 14+416, wg pikietażu całkowitego Mazurskiej Pętli Rowerowej dla etapu I i IV.

W odniesieniu do dróg powiatowych Przedmiotowa część Inwestycji została zlokalizowana w Gminie Giżycko (województwo warmińsko -mazurskie, powiat giżycki), na odcinku drogi powiatowej nr 1829N, km 96+209 – 97+241 wg pikietażu całkowitego Mazurskiej Pętli Rowerowej dla etapu I i IV.

W ramach opracowania zaprojektowano budowę przylegającego do jezdni ciągu pieszo rowerowego biegnącego wzdłuż drogi gminnej, na odcinku wskazanym w pkt. 3 niniejszego opisu. Z uwagi na ograniczenia w istniejącym pasie drogowym, dokonano również korekty geometrycznej przebiegu istn. jezdni poprzez wykonanie jej częściowej rozbiórki po jednej stronie i poszerzenia po przeciwnej. Profil podłużny ciągu pieszo-rowerowego dostosowano do przebiegu wysokościowego istniejącej jezdni oraz do ukształtowania istniejącego terenu, z uwzględnieniem prawidłowego i skutecznego odwodnienia projektowanych i istniejących nawierzchni. Przekrój poprzeczny projektowanych elementów układu drogowego został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej w kierunku istniejących skarp po wschodniej stronie jezdni oraz w kierunku proj. złoża chłonnego z kruszywa. Na całym odcinku podlegających opracowaniu zastosowano pochylenia jednostronne o wartości 2 %. Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 metrów przyległy do jezdni, oraz poszerzenie istniejącej jezdni do 5,0 metrów (wraz z ukształtowaniem jej spadku poprzecznego w kierunku wschodnim). W przypadku drogi powiatowej zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2.5 metra technologii asfaltowej (warstwa ścieralna + wiążąca z betonu asfaltowego), na podbudowie z kruszywa łamanego. Konstrukcję przewidziano do wzmocnienia o warstwę gruntu stabilizowanego na miejscu cementem.

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy przewidziano do wykonania z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Konstrukcję przewidziano do wzmocnienia o warstwę gruntu stabilizowanego na miejscu cementem z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Poszerzenia jezdni zaprojektowano do wykonania w technologii asfaltowej (warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego) na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, na warstwie gruntu (z dowozu) stabilizowanego cementem.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w załączonej dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium - 20 000 zł, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający nie przewiduje: zwarcia umowy ramowej, wypłaty zaliczek, udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Miłki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miłki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotowa część Inwestycji została zlokalizowana w gminie Miłki (województwo warmińsko - mazurskie, powiat giżycki), na odcinkach dróg powiatowych:

· odcinek 1: DP1829N - km 97+241 – 97+552

· odcinek 2: DP1718N/1831N - km 101+997 – 104+550

Wg pikietażu całkowitego Mazurskiej Pętli Rowerowej dla etapu I i IV.

Profil podłużny projektowanych ścieżek rowerowych dostosowano do wysokości nawierzchni istniejących dróg wzdłuż których one przebiegają, a także do ukształtowania istniejącego terenu wokół nich, z uwzględnieniem prawidłowego i skutecznego odwodnienia projektowanych

I istniejących nawierzchni. Przekrój poprzeczny projektowanych ścieżek rowerowych został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej w kierunku istniejących, bądź projektowanych lub odtwarzanych odbiorników, np. rowów przydrożnych, skarp, kanalizacji itp. Na wszystkich odcinkach podlegających opracowaniu zastosowano pochylenia jednostronne o wartości 2 %. Zaprojektowano ścieżki rowerowe o szerokości 2.5 metra (lub 2.0 m, w przypadkach gdy ścieżka przebiega w oddaleniu od istn. jezdni); Projektowane ścieżki rowerowe przewidziano do wykonania w technologii asfaltowej (warstwa ścieralna + wiążąca z betonu asfaltowego), na podbudowie z kruszywa łamanego. Konstrukcję przewidziano do wzmocnienia o warstwę gruntu stabilizowanego na miejscu cementem, na odcinkach ścieżki rowerowej przysuniętej do krawędzi istn. jezdni oraz w miejscach zjazdów. Dodatkowo, w miejscach wskazanych na planie przewidziano odtworzenie lub dogęszczenie kruszywem istniejących poboczy na drogach powiatowych

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w załączonej dokumentacji projektowej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium - 2 000, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający nie przewiduje: zwarcia umowy ramowej, wypłaty zaliczek, udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Miasto Giżycko.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Giżycko

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotowa część Inwestycji została zlokalizowana w gminie Miasto Giżycko (województwo warmińsko-mazurskie, powiat giżycki), na odcinku drogi gminnej, km 83+035 – 83+381 oraz na odcinkach dróg powiatowych (na dzień dzisiejszy drogi te zostały przejęte przez Miasto Giżycko):

• odcinek 1 - DP4438N - km 82+333 – 83+035

• odcinek 2 - DP4431N - km 83+381 – 83+400

• odcinek 3 - DP4441N - km 84+156 – 84+400

Wg pikietażu całkowitego Mazurskiej Pętli Rowerowej dla etapu I i IV.

W ramach opracowania zaprojektowano budowę odcinka ścieżki rowerowej z chodnikiem i ciągu pieszo-rowerowego, o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej, biegnących wzdłuż jezdni drogi gminnej na terenie Miasta Giżycka. Przedmiotowe odcinki ścieżki rowerowej z chodnikiem

I ciągu pieszo-rowerowego projektowane są, w ścisłym powiązaniu z przebiegiem istniejącej jezdni drogi gminnej oraz towarzyszącej jej istniejącej infrastruktury pieszej i rowerowej na granicy opracowania.. Profil podłużny projektowanej infrastruktury pieszej i rowerowej dostosowano do wysokości nawierzchni istniejącej drogi wzdłuż której one przebiegają, a także do ukształtowania istniejącego terenu wokół nich, z uwzględnieniem prawidłowego i skutecznego odwodnienia projektowanych i istniejących nawierzchni. Przekrój poprzeczny projektowanej ścieżki rowerowej

Z chodnikiem / ciągu pieszo-rowerowego został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej w kierunku istniejących zieleńców lub odbiorników wód opadowych – wpustów kanalizacji deszczowej.

Zastosowano pochylenia jednostronne o wartości 2 %, skierowane ku istniejącej jezdni drogi gminnej. Zaprojektowano odcinek ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 metra połączonej z chodnikiem o szerokości 1,5 metra (odsunięte od jezdni drogi gminnej) oraz odcinek ciągu pieszorowerowego (ruch wymieszany) o szerokości 3,0 metrów, przysunięty do jezdni. Projektowane ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe o ruchu mieszanym przewidziano do wykonania w technologii asfaltowej: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (barwionego w kolorze czerwonym dla wydzielonej ścieżki rowerowej) + warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, wykonane na podbudowie z kruszywa łamanego. Konstrukcję przewidziano do wzmocnienia o warstwę gruntu stabilizowanego na miejscu cementem. Projektowane chodniki, połączone z wyodrębnioną ścieżką rowerową, przewidziano do wykonania z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Dla chodników zlokalizowanych przy jezdni przewidziano dodatkowe wzmocnienie. Przekrój poprzeczny projektowanych ścieżek rowerowych / ciągów pieszo-rowerowych został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej w kierunku istniejących zieleńców lub odbiorników wód opadowych – wpustów kanalizacji deszczowej. Zastosowano pochylenia jednostronne o wartości 2 %, skierowane ku istniejącej jezdni dróg powiatowych. Zaprojektowano ścieżki rowerowe o szerokości 2,5(2,0) metra połączone z chodnikiem o szerokości 1,5 metra lub ciągi pieszo-rowerowe (ruch wymieszany) o szerokości zmiennej od 3,0 do 4,5 metra konstrukcji poprzez wykonanie pod podbudową, warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego na miejscu cementem.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w załączonej dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium 15 000,00; zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający nie przewiduje: zwarcia umowy ramowej, wypłaty zaliczek, udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Ruciane-Nida

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Ruciane - Nida

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotowa część Inwestycji została zlokalizowana w Gminie Ruciane-Nida (województwo warmińsko - mazurskie, powiat piski), na odcinkach dróg:

a) Odcinek RZ1G od km 163+429 do km 163+650 (zgodnie z orientacją) - drogi gminnej w km od ok. 0+000 do km ok. 0+248 (rys.2.1), na terenie Gminy Ruciane-Nida, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie, w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz robót towarzyszących.

b) Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej

c) odcinek RR3-G od km 167+104 do Wieży Widokowej nr 7 (zgodnie z orientacją) - drogi gminnej w km od ok. 0+000 do km ok. 0+343 (rys.2.3), na terenie Gminy Ruciane-Nida, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie, w zakresie wykonania nawierzchni oraz robót towarzyszących,

d) odcinek RO(Z)5b-G od km 176+123 do km 177+942 drogi gminnej na terenie Gminy Ruciane-Nida

Ścieżki rowerowe projektowane są w granicach ewidencyjnych dróg wewnętrznych. Niweletę zaprojektowano w zbliżeniu do istniejącego poziomu terenu. Rzędne wysokościowe niwelety wskazane w dokumentacji należy traktować jako orientacyjne dane do wytyczenia obiektu wysokościowego w terenie. W celu zachowania jednolitych spadków wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru może dostosować rzędne ścieżki do nowego układu wysokościowego w terenie przy założeniu, iż krawężnik będzie wystawał w przedziale 6-16cm od jezdni, w celu zachowania właściwych przedziałów dopuszcza się profilowanie dróg gruntowych. Istotnym elementem jest bieżący kontakt z zarządcą drogi co do planowanych działań na drodze gruntowej. Niezależnie od wyboru wariantu wysokościowego realizacji zadania należy przeprofilować drogi na spadek jednostronny zapewniając odpływ wody

W przeciwnym kierunku niż w stronę ścieżki. Zgodnie z zapisami §48. pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5 %.

W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenie, lecz nie większe niż 15 %. Pochylenie poprzeczne powinno być jednostronne i wynosić od 1 % do 3 % i umożliwiać sprawny spływ wód opadowych. Z uwagi na to iż niwelety projektowanych ścieżek zostały opracowane w oparciu o rzędne dróg gruntowych, które mogły ulec zmianie od momentu pomiaru do momentu budowy, wytyczając ścieżkę w terenie, należy kierować się zachowaniem odległości wystającego krawężnika 6-16 cm, planowaniem remontów przez Zarządcę drogi oraz w miarę możliwości jak najmniejszą liczbą załamań w terenie. Takie działania mogą zmienić najniższe punkty oraz konieczność zaprojektowania przelewów awaryjnych w miejscach innych niż wskazał projektant. Głównym celem niwelety była próba oszacowania ilości robót ziemnych.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w załączonej dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium 20 000, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający nie przewiduje: zwarcia umowy ramowej, wypłaty zaliczek, udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część V Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Mikołajki.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Mikołajki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres opracowania obejmuje budowę ścieżki rowerowej w parku miejskim Mikołajki oraz wzdłuż drogi gminnej w m. Stare Sady na następujących odcinkach dróg::

• odcinek 1 - km 8+651 – 8+855

• odcinek 2 - km 15+791 – 17+210

• odcinek w miejscowości Jora Wielka, g. Mikołajki, powiat mrągowski” Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych: 211/1, 209, 207/2 obręb 7 Jora Wielka.

• droga położona na działce nr 104 obręb Prawdowo

• nr 171003N Faszcze – Prawdowo od km 5+600 do km 5+868

• nr 171006N Prawdowo – Stare Sady – Jora Wielka od km 0+0,00 do km 2+550 położone na działkach o numerach ewidencyjnych: 65, 64/9, 64/10, 46/57, 2/1, 18, 17/5, 17/1, 15/2, 17/3, 17/4 – obręb nr 13 Prawdowo 124/1, 120/4, 125, 124/2, 41/3, 33/1, 42, – obręb nr 14 Sady

Obiekty zlokalizowane są w gminie Mikołajki, powiat mrągowski

W ramach opracowania zaprojektowano budowę wydzielonej ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej, biegnącą w parku miejskim w Mikołajkach oraz ścieżkę rowerową asfaltową, biegnącą wzdłuż drogi gminnej w m. Stare Sady. Ścieżka rowerowa w parku w Mikołajkach została zaprojektowana po całkowicie nowej trasie w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu na granicach opracowania Ścieżka rowerowa w m. stare sady projektowana jest w ścisłym powiązaniu z przebiegiem istniejącej drogi gminnej, jako przyległa do istniejącej jezdni gruntowej (z kruszywa). Profil podłużny projektowanych ścieżek rowerowych dostosowano do wysokości nawierzchni istniejących dróg wzdłuż których one przebiegają, a także do ukształtowania istniejącego terenu wokół nich,

Z uwzględnieniem prawidłowego i skutecznego odwodnienia projektowanych i istniejących nawierzchni. Przekrój poprzeczny projektowanych ścieżek rowerowych został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej w kierunku istniejących zieleńców, bądź istn. odbiorników, np. rowów przydrożnych, skarp, itp. Na wszystkich odcinkach podlegających opracowaniu zastosowano pochylenia jednostronne o wartości 2 %. Zaprojektowano ścieżki rowerowe o szerokości 2.5 metrów. Projektowane ścieżki rowerowe przewidziano do wykonania w technologii asfaltowej (warstwa ścieralna + wiążąca z betonu asfaltowego) lub z kostki betonowej (kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej), na podbudowie z kruszywa łamanego. Konstrukcję przewidziano do wzmocnienia o warstwę gruntu stabilizowanego cementem (z dowozu).

Odcinek w miejscowości Jora Wielka - budowana ścieżka rowerowa została dostosowana do istniejącej drogi tak, aby zachować granice pasa drogowego i zachować wymaganą szerokość jezdni. Jedynie na fragmencie działki 207/2 ścieżka rowerowa nie mieści się w granicach pasa drogowego. Zaprojektowano łuki poziome i pionowe zachowując normatywne wartości dostosowane do klasy drogi. Ze względu na ograniczenia terenowe i granice pasa drogowego część ścieżki rowerowej poprowadzona została po istniejącej nawierzchni jezdni. Jezdnie należy finalnie uzupełnić do szerokości 4,50m na odcinku w msc. Jora Mała i do 3,50m w msc. Jora Wielka. Niweletę trasy

W miejscach zabudowań poprowadzono z zachowaniem normatywnych spadków podłużnych i łuków pionowych.

Droga położona na działce nr 104 obręb Prawdowo:

Na początkowym odcinku, od granicy psa drogowego DK 16 na dł. 60 m, zaprojektowano odnowę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego z utwardzeniem pobocza (po lewej stronie drogi) kostką brukową betonową. Na dalszym odcinku w miejscu nawierzchni z kamienia polnego zaprojektowano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego i zjazdów z betonowej kostki brukowej. Przewidziano remont istniejącego chodnik z niewielką korektą przebiegu krawężnika do którego dopasowano niweletę proj. jezdni, pozostawiając wysokość istniejącego krawężnika 6, 12 cm od proj. nawierzchni. Dodatkowo przewidziano wymianę uszkodzonych materiałów (kostka betonowa, obrzeża, krawężniki). Jezdnię zaprojektowano szerokości 4,50 m ze spadkiem jednostronnym 2 %. W celu odprowadzenia wód opadowych po lewej stronie zaprojektowano dren z kruszywa przy krawędzi jezdni oraz krawężnik betonowy 15/22 odwrócony i zatopiony do istniejącego terenu. Na projektowanych zjazdach ten sam krawężnik należy wynieść 6 cm ponad jezdnię

171003N Faszcze – Prawdowo od km 5+600 do km 5+868

171006N Prawdowo – Stare Sady – Jora Wielka od km 0+0,00 do km 2+550

Przewiduje się przebudowę skrzyżowania ww. dróg ze zmianą pierwszeństwa w kierunku m. Stare Sady (droga 171006N). Wlot drogi gminnej nr 171003N z m. Faszcze został zaprojektowany jako podporządkowany, skanalizowany z przejezdną wyspą środkową typu mała kropla (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w krawężnikach zatopionych). Tym samym, kilometraż drogi 171006N ma swój początek przy pasie drogowym DK16, natomiast kilometraż drogi 171003N należy zakończyć w km 5+600 (skrzyżowanie z drogą 171006N).

Na wyżej wymienionym odcinku przewiduje się budowę, zatok postojowych (po prawej stronie drogi), oraz ścieżki rowerowej (po lewej stronie) z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Zatoki postojowe o szer. 2,50m usytuowane równolegle do jezdni (od granicy pasa drogowego z DK 16 do końca działki nr 19 – tor wyścigowy), ze spadkiem poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Ścieżkę rowerową szer. 2,50m – przy jezdni (do skrzyżowania z drogą gminną nr 171003N) ze spadkiem poprzecznym 2 % w kierunku jezdni, oddaloną od jezdni szer. 2,00 m ze spadkiem poprzecznym 2 % do rowu (od skrzyżowania do końca zakresu opracowania). Na projektowanej ścieżce rowerowej dopuszcza się ruch pieszy. Na początkowym odcinku od DK16 na długości 240 m (wcześniej 171003N) zaprojektowano odnowę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego. Na pozostałej części trasy projektuje się nową konstrukcje nawierzchni z wykorzystaniem materiału z rozbiórki. Zjazdy indywidualne i publiczne projektuje się z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (teren zwartej zabudowy oraz tor wyścigowy) i z betonu asfaltowego (zjazdy na pola), szerokości zjazdów, promienie wyokrąglające oraz rodzaj nawierzchni zostały opisane na Rys. 1.2.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w załączonej dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium - 30 000, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający nie przewiduje: zwarcia umowy ramowej, wypłaty zaliczek, udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VI Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Mrągowo

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Mrągowo

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotowa część Inwestycji została zlokalizowana w gminie Mrągowo (województwo warmińsko -mazurskie, powiat mrągowski), jako dojazd do projektowanego miejsca obsługi rowerzystów, na odcinku drogi gminnej, km 0+000 – 1+659, wg pikietażu odcinka dojazdu do MOR nr 18 Mazurskiej Pętli Rowerowej dla etapu III. W ramach opracowania zaprojektowano budowę wydzielonej ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, biegnącej wzdłuż drogi gminnej, przylegającej do jej istniejącej jezdni oraz odsuniętej od niej na niewielkim odcinku końcowym. Profil podłużny projektowanej ścieżki rowerowej dostosowano do wysokości nawierzchni istniejącej drogi wzdłuż której ona przebiega, a także do ukształtowania istniejącego terenu wokół niej, z uwzględnieniem prawidłowego i skutecznego odwodnienia projektowanych i istniejących nawierzchni. Przekrój poprzeczny projektowanej ścieżki rowerowej został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej w kierunku istniejących odbiorników – rowów przydrożnych, skarp.

Na całym odcinku podlegającym opracowaniu zastosowano pochylenia poprzeczne jednostronne

O wartości 2 %. Zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2.5 metra. Projektowaną ścieżkę rowerową przewidziano do wykonania w technologii asfaltowej (warstwa ścieralna + wiążąca

Z betonu asfaltowego), na podbudowie z kruszywa łamanego. Konstrukcję przewidziano do wzmocnienia o warstwę gruntu stabilizowanego na miejscu cementem, na odcinkach ścieżki rowerowej przysuniętej do krawędzi istn. jezdni oraz w miejscach zjazdów.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w załączonej dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium - 10 000, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający nie przewiduje: zwarcia umowy ramowej, wypłaty zaliczek, udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VII Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Miasto Mrągowo

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233262 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Mrągowo

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotowa część Inwestycji została zlokalizowana w gminie Miasto Mrągowo (województwo warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski), na odcinkach dróg gminnych:

a) odcinek 1 - km 0+000 – 0+578 – dojazd do MOR wraz z budową kładki pieszo-rowerowej;

b) odcinek 2 - km 37+895 – 39+097

c) odcinek 3 - km 39+162 – 39+171

d) odcinek 4 - km 41+163 – 42+471

Wg pikietażu całkowitego Mazurskiej Pętli Rowerowej dla etapu III.

Projektowany szlak rowerowy w całym swoim przebiegu, zlokalizowano w sąsiedztwie bardzo zróżnicowanych terenów, na które składają się obszary zabudowy miejskiej i wiejskiej, tereny turystyczne, zbiorniki wodne, a także tereny rolne, pastwiska i obszary leśne. Trasa Mazurskiej Pętli Rowerowej w obszarze podlegającym niniejszemu opracowaniu, za wyjątkiem odcinka nr 1, biegnie wzdłuż dróg gminnych, posiadających jezdnie asfaltową o zmiennej szerokości. Odcinek nr 1 - dojazd do Miejsca Obsługi Rowerzystów nr 19 (MOR wg odrębnego opracowania) został natomiast poprowadzony wzdłuż istniejących terenów zielonych nad jeziorem Czos.

Wszystkie projektowane odcinki są położone w przestrzeni miejskiej miasta Mrągowo, w terenie zabudowanym o niskiej i wysokiej zabudowie wielorodzinnej. W ramach opracowania zaprojektowano budowę odcinków ścieżki rowerowej lub ciągu pieszorowerowego, o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej, biegnących wzdłuż istniejących dróg. Dodatkowo, na odcinku nr 1, przewidziano wykonanie ścieżki rowerowej asfaltowej z towarzyszącym jej chodnikiem z kostki betonowej, stanowiących dojazd do Miejsca Obsługi rowerzystów położonego nad jeziorem. Na odcinku projektowanej trasy dojazdu do MOR, zaprojektowano kompozytową kładkę pieszo-rowerową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium - 50 000, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający nie przewiduje: zwarcia umowy ramowej, wypłaty zaliczek, udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VIII Budowa ścieżek wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej – Gmina Węgorzewo

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Węgorzewo

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotowa część Inwestycji została zlokalizowana w gminie Węgorzewo (województwo warmińsko-mazurskie, powiat węgorzewski), na odcinkach dróg gminnych i powiatowych:

a) odcinek 1 – budowa ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej na odcinkach dróg gminnych km 50+240 – 50+248;

b) odcinek 2 - budowa ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej na odcinkach dróg powiatowych DP1803N km 19+860 – 22+840

c) odcinek 3 - budowa ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej na odcinkach dróg powiatowych DP1807N km 55+744 – 56+881

Ad. a

Przedmiotowa część Inwestycji została zlokalizowana w gminie Węgorzewo (województwo

Warmińsko -mazurskie, powiat węgorzewski), na odcinku działki gminnej odcinek 1 - km 50+240 – 50+248 wg pikietażu całkowitego Mazurskiej Pętli Rowerowej dla etapu IV.

W ramach opracowania zaprojektowano budowę wydzielonej ścieżki rowerowej o nawierzchni

Z kostki betonowej, biegnącą wzdłuż bulwaru „Loir et Cher” w Węgorzewie. Projektowana ścieżka rowerowa przewidziana do wykonania z kostki betonowej (kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej), na podbudowie z kruszywa łamanego. Konstrukcję przewidziano do wzmocnienia o warstwę gruntu stabilizowanego cementem na miejscu.

Projektowana konstrukcja nawierzchni została przedstawiona w części rysunkowej opracowania

Ad. b i c

Przedmiotowa część Inwestycji została zlokalizowana w gminie Węgorzewo (województwo warmińsko -mazurskie, powiat węgorzewski), na odcinku drogi powiatowej nr DP1803N – km

19+860 – 22+840 oraz DP1807N - km 55+744 – 22+881 wg pikietażu całkowitego Mazurskiej Pętli Rowerowej dla etapu IV.. Trasa Mazurskiej Pętli Rowerowej w obszarze podlegającym niniejszemu opracowaniu biegnie wzdłuż odcinka drogi powiatowej 1803N, posiadającej jezdnię brukowaną, kamienną o szerokości około 5,0 metrów, ograniczoną poboczami gruntowymi oraz drogi 1807N o nawierzchni asfaltowej. Wskazane odcinki drogi powiatowej przebiegają przez tereny niezamieszkałe, pola i łąki, a w przypadku DP1807N po jej zachodniej stronie wzdłuż zabudowy jednorodzinnej. W ramach opracowania zaprojektowano budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej rowerowej (w formie jednokierunkowego pasa dla rowerzystów po obu stronach drogi, szer. 1,5m), biegnącej wzdłuż drogi powiatowej 1803N, przyległej do istniejącej jezdni na odcinku wskazanym w pkt. 3 niniejszego opisu. Na drodze powiatowej nr 1807N zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy (szer. 2.5-3m) o nawierzchni asfaltowej oddzielony od jezdni pasem chłonnym z kruszywa lub pasem zieleni. Na odcinku km 56+314 do km 56+440 ciąg jest przysunięty do jezdni, oddzielony od niej krawężnikiem obniżonym do poziomu jezdni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni została przedstawiona w części rysunkowej opracowania

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium- 40 000, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający nie przewiduje: zwarcia umowy ramowej, wypłaty zaliczek, udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część VI Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Mrągowo:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem(dla każdej z części), w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej lub/i kostki betonowanej lub budowy/przebudowy/remontu drogi o nawierzchni bitumicznej lub/i kostki betonowanej o długości minimum 800m (dotyczy ścieżki lub drogi);

c.2 Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia, w każdej z nich może wykazać się realizacją tej samej roboty o wartości odpowiadającej warunkowi dla danej części.

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 1a JEDZ.

c.3.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dla każdej z części), przynajmniej:

Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień Zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawcę osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji Kierownika budowy. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 6 JEDZ.

Część I Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Giżycko.:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem(dla każdej z części), w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej lub/i kostki betonowanej lub budowy/przebudowy/remontu drogi o nawierzchni bitumicznej lub/i kostki betonowanej o długości minimum 700m (dotyczy ścieżki lub drogi);

c.2 Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia, w każdej z nich może wykazać się realizacją tej samej roboty o wartości odpowiadającej warunkowi dla danej części.

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 1a JEDZ.

c.3.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dla każdej z części), przynajmniej:

Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień Zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawcę osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji Kierownika budowy. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 6 JEDZ.

Część II Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Miłki:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem(dla każdej z części), w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej lub/i kostki betonowanej lub budowy/przebudowy/remontu drogi o nawierzchni bitumicznej lub/i kostki betonowanej o długości minimum 150 m (dotyczy ścieżki lub drogi);

c.2 Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia, w każdej z nich może wykazać się realizacją tej samej roboty o wartości odpowiadającej warunkowi dla danej części.

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 1a JEDZ.

c.3.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dla każdej z części), przynajmniej:

Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień Zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawcę osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji Kierownika budowy. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 6 JEDZ.

Część IV Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Ruciane-Nida:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem(dla każdej z części), w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej lub/i kostki betonowanej lub budowy/przebudowy/remontu drogi o nawierzchni bitumicznej lub/i kostki betonowanej o długości minimum 1000m (dotyczy ścieżki lub drogi);

c.2 Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia, w każdej z nich może wykazać się realizacją tej samej roboty o wartości odpowiadającej warunkowi dla danej części.

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 1a JEDZ.

c.3.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dla każdej z części), przynajmniej:

Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień Zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawcę osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji Kierownika budowy. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 6 JEDZ.

Część III Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Miasto Giżycko.:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem(dla każdej z części), w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej lub/i kostki betonowanej lub budowy/przebudowy/remontu drogi o nawierzchni bitumicznej lub/i kostki betonowanej o długości minimum 600m (dotyczy ścieżki lub drogi);

c.2 Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia, w każdej z nich może wykazać się realizacją tej samej roboty o wartości odpowiadaj

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku:

1) w zakresie zapisów umowy w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawnych mającą wpływ na wykonanie umowy, w szczególności na termin lub zakres przedmiotu umowy,

2) w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy;

3) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).

4) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np. zgodnie technologią wykonania) lub BHP.

5) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia przeszkód podziemnych lub przeszkód prawnych, powodujących konieczność przerwania robót lub wymagających dokonania zmian w dokumentacji projektowej,

6) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego,

7) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.

8) w zakresie ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji umowy.

9) w zakresie zmiany osób pełniących samodzielne funkcje po stronie wykonawcy (kierownik budowy, kierownicy branżowi) przedmiotu umowy z inicjatywy Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z inicjatywy Wykonawcy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Żądanie przez Zamawiającego dokonania zmiany którejkolwiek z osób powinno nastąpić na piśmie i zwierać uzasadnienie. Zamawiający zaakceptuje nowe osoby odpowiedzialne za nadzór w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji nowych osób przez Wykonawcę i wyłącznie w przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

10) w zakresie zapisów umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

11) w zakresie zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego;

12) w zakresie zmiany stawki podatku VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie zmianę wynagrodzenia zgodnie ze zmianą stawki podatku VAT.

13) w zakresie danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku ich zmiany, poprzez podanie nowych danych.

14) w zakresie zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy (w tym osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie), poprzez podanie nowych danych

15) w zakresie zmniejszenia wysokości wynagrodzenia, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w umowie,

16) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy,

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki, za pośrednictwem platformy zakupowej https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: JEDZ,

2. Inf. z KRK wystawionej nie wcześniej niż 6 mies.

3. Zaświadczenia właściwego naczelnika US wystawionego nie wcześniej niż 3 mies.

4. Zaświadczenia ZUS lub KRUS.

5. Odpis z CEDIG lub KRS.

6. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

7. Wykazu robót budowlanych z załączeniem dowodów. określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 8. Wykazu osób.

9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów z pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, pkt 3–6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp. Odwołanie regulują art. 180 – 198 Pzp.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020