Obras - 448496-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Sofía: Trabajos de construcción

2020/S 187-448496

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“
Número de identificación fiscal: 000670680
Dirección postal: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 15
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1504
País: Bulgaria
Persona de contacto: Petar Stanulov
Correo electrónico: op@admin.uni-sofia.bg
Teléfono: +359 29308541
Fax: +359 28464210
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.uni-sofia.bg
Dirección del perfil de comprador: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор, на лабораторен комплекс, находящ се в кампуса на Соф. у-тет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008

II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Настоящата обществена поръчка е с предмет „Инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор, на лабораторен комплекс, находящ се в кампуса на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на ОП са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации от част ІІ „Технически спецификации и условия за изпълнение на поръчката“ от документацията за участие на възложителя. Изпълнението на поръчката включва следните основни видове дейности:

— дейност 1 „Заснемане на съществуващото положение и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за предвидените в техническите задания строителни дейности“, — дейност 2 „Извършване на СМР в ремонтна работилница и промяна на предназначението в лабораторен комплекс с цел адаптирането ѝ към нови функции“,

— дейност 3 „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта“.

Подробна информация в II.2.3).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 697 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ремонтна работилница, намираща се в УПИ VII, кв. 170, местност Лозенец — III част, гр. София.

Административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 30.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Избраният изпълнител следва да изпълни дейности инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор, на лабораторен комплекс с цел преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда. Настоящата функция на сградата е ремонтна работилница. Необходимо е да се извърши нов архитектурен проект за промяна на предназначението и нова функионална схема, на базата на която да се извърши проектиране и изпълнение на нови електро-, ВиК и ОВК инсталации, саниране, разполагане на ново оборудване.

Обществената поръчка се възлага с цел подобряване условията за работа, като основните дейности на проекта предвиждат създаване на най-съвременна научна инфраструктура като комплекс от научно оборудване, разположено в реконструиран и модернизиран сграден фонд, в случая „лабораторен комплекс“.

Видове дейности: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски над

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Технически параметри / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект BG05M2OP001-1.001-0008, „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за върхови постижения

II.2.14)Información adicional

Настоящата обществена поръчка се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 042-098277
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 80-09-186
Denominación:

Инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор, на лабораторен комплекс, находящ се в кампуса на Соф. у-тет „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Ник-Гео“ ДЗЗД
Número de identificación fiscal: 177449496
Dirección postal: ул. „Места“ № 22
Localidad: Петрич
Código NUTS: BG41 Югозападен
Código postal: 2850
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@nikmar.bg
Teléfono: +359 74560005
Fax: +359 74560006
Dirección de internet: www.nikmar.bg
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Никмар Кънстракшън“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 101105090
Dirección postal: ул. „България“ № 75
Localidad: Петрич
Código NUTS: BG41 Югозападен
Código postal: 2850
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@nikmar.bg
Teléfono: +359 74560005
Fax: +359 74560006
Dirección de internet: www.nikmar.bg
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Геопроект инженеринг“ ООД
Número de identificación fiscal: 131574752
Dirección postal: ул. „Галичица“ № 17
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: dpenev@geoproekt.bg
Teléfono: +359 29632876
Fax: +359 29632876
Dirección de internet: www.geoproekt.bg
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 820 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 697 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020