De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 448500-2019

Submission deadline has been amended by:  500498-2019
24/09/2019    S184

België-Brussel: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 184-448500

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SCK•CEN
Nationaal identificatienummer: 0406.568.867_25553
Postadres: Herrmann Debrouxlaan 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1160
Land: België
Contactpersoon: Aankoopdienst
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sckcen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353175
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353175
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: SCK•CEN
Postadres: Boeretang 200
Plaats: Mol
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2400
Land: België
Contactpersoon: Aankoopdienst
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be
Telefoon: +32 14332910
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preView
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preView
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SCK%E2%80%A2CEN-2019-AAT-RB-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake project en programma management van een grootschalig project en het daarmee gepaard gaande change management

Referentienummer: SCK•CEN-2019-AAT-RB-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

We zoeken een partner om ons te helpen het maturiteits- en efficiëntie niveau van een grootschalig project op te krikken en om de drijvende kracht te zijn achter het nodige change mangement.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
79420000 Diensten op het gebied van management
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mol

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diensten inzake project en programma management van een grootschalig project en het daarmee gepaard gaande change management.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Een NDA dient ondertekend te worden. Toegang tot de opdrachtdocumenten kan worden verkregen in de 2e fase.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/10/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg
Postadres: Bolivarplaats 20, bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Telefoon: +32 32578011
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/09/2019