Servicios - 448502-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Czechowice-Dziedzice: Servicios de eliminación de desperdicios domésticos

2018/S 198-448502

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Czechowice-Dziedzice reprezentowana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polonia
Persona de contacto: Olaf Dąbrowski, Bernadetta Klimek
Teléfono: +48 322105074
Correo electrónico: zp@um.czechowice-dziedzice.pl
Fax: +48 322105074
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.czechowice-dziedzice.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/17392437
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Número de referencia: ZP.271.37.2018
II.1.2)Código CPV principal
90513100
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Czechowice-Dziedzice, na których zamieszkują mieszkańcy. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w załączniku nr 7 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90512000
90514000
34928480
90000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Czechowice-Dziedzice

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Czechowice-Dziedzice, na których zamieszkują mieszkańcy. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w załączniku nr 7 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji umowy.

Zamawiający wymaga, aby w szczególności niżej wymienione czynności w ramach realizacji umowy były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę:

— obsługa specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,

— obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących prace objęte umową.

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający przewidział ekologiczny charakter zamówienia w kryteriach oceny ofert. Kryterium pn. „Aspekt środowiskowy” będzie rozpatrywane na podstawie liczby pojazdów spełniających normę emisji spalin „Euro IV” lub wyższą, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Kryterium pn. „Edukacja ekologiczna” – ocenie będzie podlegać przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji rozszerzonej edukacji ekologicznej w zakresie przygotowania i dystrybucji ulotek na zabudowie jednorodzinnej, przeprowadzenia demonstracji prawidłowej segregacji odpadów na zabudowie wielorodzinnej oraz przeprowadzenia konkursu o tematyce związanej z nowymi zasadami selektywnego zbierania odpadów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp obejmują: odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, zagospodarowanie odpadów, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki, kontenery oraz worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych

Warunki na jakich mogą zostać udzielone zamówienia polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usług: w przypadku przedłużającej się procedury udzielania kolejnego zamówienia; udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w tym negocjacjami z Wykonawcą.

Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem, że usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice będzie świadczona od dnia 2.5.2019 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy sprzęt / Ponderación: 9
Criterio de calidad - Nombre: Aspekt środowiskowy / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Edukacja ekologiczna / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość kary umownej / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1.1. posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa śląskiego.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1. w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą zero – jedynkową).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1.1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN.

1.2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1. w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą zero – jedynkową).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.: obejmującą wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych o wartości min. 2 000 000,00 PLN przyjmując okres świadczenia usługi nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

1.2. dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia sprzętem, tj. samochodami specjalistycznymi i samochodami ciężarowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w liczbie:

a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka dwukomorowa do odbioru odpadów selektywnie zbieranych z pojemników,

b) min. 3 pojazdy typu śmieciarka do odbioru pozostałych odpadów komunalnych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) z pojemników,

c) min. 1 pojazd typu śmieciarka do odbioru popiołu z pojemników,

d) min. 2 pojazdy z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami,

e) min. 1 pojazd typu śmieciarka małogabarytowa przystosowane do odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe w tym o wąskich, ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach,

f) min. 1 pojazd ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów selektywnie zebranych umieszczonych w szczelnych workach plastikowych.

Powyższy sprzęt wykazany przez Wykonawcę w załączniku nr 5 do SIWZ winien zostać wykorzystany i uczestniczyć w realizacji zamówienia.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1. w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 5 do SIWZ,

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SIWZ.

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą zero – jedynkową).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą. Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, biuro podawcze - parter

2. Otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, sala nr 305 – sala narad (II piętro).

3. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wys. 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Sierpień 2020 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 4-8 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w dziale VI SIWZ pkt 3.1.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w SIWZ Dział V, ppkt 8.2 (jeżeli dotyczy).

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp:

5.1. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu złożenia dokumentów JEDZ tych podmiotów.

5.2. przedstawienia, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w SIWZ Dział VI pkt 3.1.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ Dział VI pkt 3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

d)składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

7. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

7.1.formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

7.2.formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ;

7.3.formularz JEDZ – załącznik nr 3 do SIWZ – składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

7.4.zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);

7.5.dokument pełnomocnictwa osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);

7.6.zaleca się dołączenie do oferty przetargowej kopii dowodu wniesienia wadium (przelew), a w przypadku dokumentu – kopii dokumentu gwarancji wadialnej.

8. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni, licząc od dnia składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy Pzp.

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

2.8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

2.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.8 i pkt 2.9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018