Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 448507-2021

06/09/2021    S172

Poland-Bydgoszcz: Disposable gloves

2021/S 172-448507

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: 090538318
Postal address: ul. Powstańców Warszawy 5
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-681
Country: Poland
Contact person: Barbara Baranowska
E-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl
Telephone: +48 261417364
Fax: +48 261416110
Internet address(es):
Main address: www.10wsk.mil.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

dostawy rękawic diagnostycznych na okres 6 miesięcy

Reference number: 122/2021
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

wg formularza cenowego oraz parametrów wymagalnych

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 260 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe a 100szt. dla rozmiaru S-L, pozostałe rozmiary XS-XL zgodnie z wielkością producenta

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 260 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 600.00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

(min. 2 dostawy rękawic o wartości min. 300 000,00 PLN brutto każda)

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

zgodnie z projektem umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/10/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/10/2021
Local time: 08:15
Place:

W siedzibie Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy (e-propublico.pl) na karcie oferty/załączniki, poprzez otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Information about authorised persons and opening procedure:

wszyscy zainteresowani

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – jednolity europejski dokument zamówienia,

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

wzór oferty elektronicznej (formularz oferty)

formularz cenowy

parametry wymagalne rękawic zał. nr 5 SWZ

wszystkie parametry techniczne (wymogi zał. 5 swz) należy potwierdzić dokumentami wytwórcy - foldery, katalogi lub raporty z badań

oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

wykaz dostaw – zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ,

informacja z Krajowego Rejestru Karnego

oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

zaświadczenie z ZUS lub KRUS

odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6, art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 oraz 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/09/2021