Obras - 448537-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Przeworsk: Trabajos de construcción de carreteras secundarias

2020/S 187-448537

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Przeworski
Dirección postal: ul. Jagiellońska 10
Localidad: Przeworsk
Código NUTS: PL822 Przemyski
Código postal: 37-200
País: Polonia
Persona de contacto: Urszula Makara
Correo electrónico: starosta@powiat.przeworsk.pl
Teléfono: +48 166487009
Fax: +48 166489484
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.powiatprzeworsk.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.bip.powiatprzeworsk.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów …

Número de referencia: GZ.272.11.2020
II.1.2)Código CPV principal
45233123 Trabajos de construcción de carreteras secundarias
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Łapajówka gm. Zarzecze”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 1 599 478.36 PLN / Oferta más elevada: 2 836 195.90 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233220 Trabajos de pavimentación de carreteras
45112330 Trabajos de recuperación del terreno
45233124 Trabajos de construcción de carreteras principales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL822 Przemyski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat przeworski, gm. Zarzecze, wieś Łapajówka, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Łapajówka gm. Zarzecze” w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020.

3.2. W zakres robót wchodzi:

— budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek,

— renowacja rowów melioracyjnych,

— rekultywacja gruntów.

3.3. Szczegółowy zakres robót precyzuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.

3.4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy będącego przedmiotem zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SIWZ w rozumieniu art. 9a ust. 2 ustawy Pzp.

1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), osoby wykonujące wskazane poniżej czynności, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, związane z pracami fizycznymi w zakresie:

1) karczowania drzew, pni drzew, krzaków lub poszycia;

2) usunięcia warstw ziemi urodzajnej;

3) rozebrania elementów dróg, ogrodzeń i przepustów;

4) rozebrania piwnicy ziemnej;

5) wykonania wykopów, nasypów;

6) profilowania i zagęszczanie podłoża;

7) wykonania podbudowy;

8) wykonania warstwy wzmacniającej podłoże;

9) wykonania nawierzchni dróg;

10) umocnienia skarp, rowów i ścieków;

11) ułożenia przepustów;

12) ustawienia ogrodzenia;

13) przebudowy kolidujących sieci;

14) robót ziemnych poprzecznych;

15) oczyszczania rowów;

z wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie budową, tj. kierownika budowy i kierowników robót oraz innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne lub nadzorcze.

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego wezwanie:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na wykonane roboty / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 nr identyfikacyjny 00023-6502-UM0900025/18.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 135-331576
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
Número de ofertas recibidas de PYME: 8
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Usługi Transportowe Roboty Ziemne, Stanisław Drak
Dirección postal: ul. Hubala 10
Localidad: Przemyśl
Código NUTS: PL822 Przemyski
Código postal: 37-700
País: Polonia
Correo electrónico: ut.s.drak@wp.pl
Teléfono: +48 600287280
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 625 630.73 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 599 478.36 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020