Servicios - 448585-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Varna: Aceleradores lineales

2018/S 198-448585

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
UMBAL „Sveta Marina“ EAD
103562052
bul. „Hristo Smirnenski“ No. 1
Varna
9010
Bulgaria
Persona de contacto: Nikolay Nikolov — Rakovoditel Napravlenie „MDMTi IO“
Teléfono: +359 52302932
Correo electrónico: officeub@mail.bg
Fax: +359 52302932
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.svetamarina.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4554
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД — до деловодство
103562052
бул. „Христо Смирненски“ № 1
Варна
9010
Bulgaria
Persona de contacto: г-жа Марина Върбанова
Teléfono: +359 52978369
Correo electrónico: officeub@mail.bg
Fax: +359 52302932
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.svetamarina.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на 2 броя мултимодални линейни ускорители собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

II.1.2)Código CPV principal
31643100
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

В предмета на поръчката се включва пълно абон. сервизно обслужване на извънгаранционна апаратура — два бр. мултимодални линейни ускорители, с многолистен колиматор CLINAC IX, производство на „Вариан Медикал Системс“, САЩ, ведно с Локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация модел ARIA и Система за планиране на лъчелечението модел ECLIPSE. Дейностите по сервизно обслужване са, както следва:

1. Профилактика, съобразена с изискванията на производителя на притежаваните от възложителя линейни ускорители, включ. предписанията на производителя, при спазване на разпоредбите на норм. уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения. Профилактиката следва да се извършва най-малко веднъж на 3 мес.

2. Диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на апаратурата;

3. Актуализация на софтуера и на необходимите лицензии на ускорителя и на системата за планиране.

Доставката на резервни части не е предмет на обществената поръчка и не е включена в прогнозната стойност на поръчката.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 384 166.67 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31643100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Изисквания свър. с серв. поддръжка на лин. ускорител.

1. Проверовъчен модул'

1.1. Преглед на log файл. за съст. на ускор. и получ. на инф. за проблеми с блокировките;

1.2. Пров. на backup на MU брояча на конзолата;

1.3. Подг. на PMI;

1.4. Пров. на действ.на авар.бутони;

1.5. Пров. на авар. дистан. управление;

1.6. Почист. на възд. филтри;

1.7. Инсп. и почистн на ускорителя;

1.8. Инсп. и поч. на модула;

1.9. Инсп. и поч. на гентрито.

2. Stand модул проверка на:

2.1. Охлажд. вентил.;

2.2. Възд. с-ма;

2.3. Парам. на вод. охлажд. с-ма;

2.4. Стойнос. на измерв. уреди;

2.5. Вакуумната помпа.

3. Гентри модул — проверка на:

3.1. Кабели и връзки;

3.2. BMAG.

4. Модул на електр. пушка — проверка на:

4.1. Контр. светл. сигнализация;

4.2. Пров. и поч. на задвиж. м-зъм на електр. пушка.

5. Модулаторен модул — проверка на:

5.1. Действ. на охлаж. вентилатори;

6. Аксесоари — проверка на:

6.1. Електр.апликатори;

6.2. Мех. клинове;

7. Колиматор и модул на блокировка на лъч.сноп-проверка на:

7.1. Гор. и дол. колим.;

7.2. Задв. на колим. и бутоните за управл.;

7.3. Сензорите за блокир. на лъчите;

8. Модул пац. маса — проверка на:

8.1. Поч. и Пров. на верт. движ.;

8.2. Надл. и напреч. движ. на масата;

8.3. Вертиф. на крайните изключв. движение;

8.4. Дистан. управ. странични панели и локално осветл.;

9. Конзолен модул — проверка на:

9.1. Действ. на охлаж. вентилатор;

9.2. Осн. настройки на лъч. сноп.

10. Модул wrar-up — проверка на:

10.1. Backup на конзолната програма;

10.2. Начална проверка;

10.3. Изпълнение на препоръките за Follow-up;

11. Модул wrar-up-проверка на:

11.1. Пров. на софтуера;

11.2. Отстран. на серв. Пробл. — при нужда;

11.3. Ъпргрейд на софт. на планиращата с-ма-по заявка от произв.

2. Доп.изискв.

2.1. За изп. на дейност.по поръч. е необх. участ. да разп. с поне 2 лица, вкл. или не в струк. му, с опр. Проф. комп. — тех. мед. апар. или подобна, притеж.:

а) вал. за ср. на действ. на дог. удост. за изв. на дейн. с изт. на йон. лъч., изд. от ком. орган;

б) сертиф. за прем. курс на обуч. или др. екв. док., доказващ проф. им умен. за поддръжка на прит. от Възл. мултим. лин. ускор. Обуч. може да е прем., както при фирм. — произ. на Мед. апар.,така и при отор. от нея орг-я. След скл. на дог. за възл. на ОП възл. следва да бъде увед. писм. в ср. до 24 ч.,ако серв. тех. бъде сменен с др. лице, което също следва да притежава гореоп. док-и.

2.2. Възл. изпр. писм. заявка за рем. на мед. апар.;

2.3. Макс. ср. за диаг. и отстр. на възн. повр., следва да е до 3 раб. дни, считано от дат. на явяване на сер.спец. на място при възл.,осв. в случ., което е небх. подм. на рез. част;

2.4. Дейностите по предм. на ОП се извършват на място при възл., с изкл. на тези, които позв. дистанц. им осъщ. К. е необх. серв. тех. е длъжен в ср. до 24ч. от прием.на заявката да се яви на място при апар.;

2.5. В случ., при к. се налага да се подм. рез. части, изп. следва да изготви подр. писм. оферта с точ. опис., парам., цени и ср. за дост. на необх. рез. части и да я представи на възл. Дост. на рез. части и необх. рем. д-сти се изв. единствено след одобр. от възл. на предл. оферта;

2.6. При скл. на дог.,изпъл. следва да представи цен. листа на най-често замен. резерв.части. Срокът ѝ на валидност е най-малко 6 мес. Ако с/д изт. на този период, изп. не е пред.нова цен. листа, в сила остава старата;

2.7. Повр. се счита за отстр. при постиг. на указ.от произв. апар. параметри;

2.8. След всяка изпълнена заявка за проф. или рем. се съставя сервизен протокол, в който се описва:

а) дата и час на започ. на проф./рем.;

б) дата и час на прикл. на проф./рем.;

в) име на серв. спец., изв. Проф./рем.;

г) подр. опис. на изв. д-ти;

д) под. опис. на влож. м-ли и рез. части по вид и к-во;

2.9. Гар.ср.на изв. проф./рем. не може да бъде по-кр.от 3 м., сч. от дат. на прот. на изв. Проф./рем;

2.10. В тех. си предл. участ. следва да пред.док. за отор-я/отор.писмо/дог. за дистрибуция или друг еквивалентен документ по прец. на участ., доказ. че участ. прит. прав. да сервизира и да дистрибутира резерв.части за мед. апар., произ. на „Вариан Медикъл Системс“ — САЩ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 384 166.67 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

С оглед предмета,обема и сложността на настоящата общ.поръчка и съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 2, буква „ж“ от ППЗОП, възложителят изисква описаните в т. 2.10 документи с цел постигане на сигурност в обезпечаването правилното функциониране на извънгаранционната мед.апаратура, производство на „Вариан Медикал Системс“ — САЩ, посредством осигуряването на адекватно сервизно обслужване.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Съгласно чл. 77 от ЗМИ участникът следва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република БЪЛГАРИЯ, издадено от ИАЛ или други документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да извършва търговия на едро с медицински изделия на територията на Република БЪЛГАРИЯ, издадени от компетентен орган на съответната държава;

2. Съгласно чл. 56 и сл. от Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), участникът следва да притежава валидна лицензия за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенция за ядрено регулиране или друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва горепосочените дейности.

Доказване: информацията по т. 1. и т. 2. се посочва в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“. В случай че участникът, определен за изпълнител, е български икономически оператор, възложителят не изисква представянето на хартиен носител на документите, посочени в т.1 и т.2., с оглед факта, че регистрите са публични.

Чуждестранно лице доказва изпълнението на изискванията в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, като представя копия на притежаваните от него документи.

3. В същия Раздел от еЕЕДОП следва да се посочи също дали участникът е вписан в търговски регистър в държавата членка, в която е установен.

*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република БЪЛГАРИЯ регистърът е „Търговски регистър“.

Доказване: в случай че участникът, определен за изпълнител, е български икономически оператор, възложителят не изисква представянето на хартиен носител на документите, посочени в т. 3, с оглед факта, че регистърът е публичен.

Чуждестранно лице доказва изпълнението на изискванията в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, като представя копия на притежаваните от него документи.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП възложителят поставя изискване участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката - техник медицинска апаратура или лице, притежаващо професионална компетентност, относима към предмета на поръчката, а именно:

1.Съгласно чл. 64 от ЗБИЯЕ дейностите с източници на йонизиращи лъчения могат да се извършват само от професионално квалифициран персонал, притежаващ удостоверение за правоспособност.

2. Участникът следва да разполага с технически лица, притежаващи сертификат за преминат курс на обучение или друг еквивалентен документ, доказващ професионалните им умения за поддръжка на притежаваните от възложителя Мултимодални линейни ускорители, Модел Clinac iX, производство на „Вариан Медикал Системс“ — САЩ.

За обстоятелствата, посочени в т. 1. и т. 2. участникът представя списък на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, с посочване на три имена и данни за притежаваните от тях документи. Информацията се посочва в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“. В случай че някой от посочените документи е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да попълни и данни за съответния интернет адрес.

Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, като представят копия на документите по т. 1. и. т. 2, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага с поне две технически лица, притежаващи валидни за срока на действие на договора удостоверения за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадени от компетентен орган.

2. Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага с поне две технически лица, притежаващи сертификат за преминат курс на обучение или друг еквивалентен документ, доказващ професионалните им умения за поддръжка на притежаваните от възложителя Мултимодални линейни ускорители, Модел Clinac iX, производство на „Вариан Медикал Системс“ — САЩ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Финансовият ресурс, определен от възложителя за настоящата поръчка, е до нейната прогнозна стойност. В случай че участник оферира по-висока стойност от прогнозната, той ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 16:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Пресцентър на първи етаж, високо тяло, находящ се на адрес: Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване (чл. 54, ал. 2 от ППЗОП).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Възл. отстранява от участие в процедурата участник:

1.1. за к. са налице основ. по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възн.п/и или по време на проц.;

1.2. к.не отговаря на постав.критерии за подбор или не изпълни др.условие, посоч. в обявл. за ОП или в документ.;

1.3. к.е предст.оферта, к.не отговаря на предв.обяв.условия на поръчката;

1.4.к.не е предст.в срок обосн. по чл.72, ал. 1 от ЗОП или ч.оферта не е приета, съгл. чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

1.5. к не отг.на прав./изиск-я, св.с опазване на окол. среда, соц. и труд. право, прил.колект. споразум.и/или разпоредби на м/унар. екол.соц. и труд.право от Прил. 10 от ЗОП;

1.6. участн., к.са свързани лица.

2. Специф.нац.осн-я за отстран.на участник са наличие на обс-та по:

2.1. осъжд.за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256-260 от НК;

2.2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228,ал.3 от КТ;

2.3. наруш.по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ;

2.4. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС;

2.5.налич.на обст.по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

3.Док.на липсата на основ.за отстраняване:

3.1.за обст.по чл. 54, ал.1, т. 1-свидет.за съдимост;

3.2.за обст.по чл. 54, ал. 1,т.3-удостов.от органите по прих.и удостов.от общината по седалището на възложителя и на участника;

3.3.за обст.по чл. 54, ал. 1,т.6 - удостов.ГИТ.

3.4.за обст.по чл. 55, ал. 1, т. 1 удост., изд.от АВ. Когато участникът,избран за изпълнител е чужд.лице,той представя съответния документ,издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

4. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).

5. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП.

6. За конкретната поръчка участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица,независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с тех.им способности и проф.компетентност.

7. Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива.

8. Когато участн. е посочил,че ще използва капацитета на 3 л. и/или подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа инфо. съгласно раздели А и Б от Част II и Част III.

8. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1,т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, вс.лица подписват един и същ еЕЕДОП.

9. В случаите, когато се подава повече от един еЕЕДОП,обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника.

10. Участникът следва да декларира приложението на специф.нац.основания за отстраняване, както и липсата/наличието на свързаност с друг участник (чл. 107,т.4 от ЗОП), в Част III,Буква „Г“ от еЕЕДОП.

11. В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участникът следва да посочи единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включ.електронен,за кореспонденция при провеждането на процедурата.

12. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението, като в част II,Раздел А се посочва съответната информация за останалите участници в обединението.

13. В част II,Раздел Б от ЕЕДОП се посочва/т името/ната и адреса/ите на лицето/ата,упълномощено/и да представляват участника за целите на настоящата поръчка.

14. За док.липс.на осн.за отстр.по чл. 107,т.2,б.„б“ от ЗОП учас.мог.да получат необ.инф-я от документацията по ОП

15. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция в размер на 5 % от стойността на договора, без ДДС.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018