Obras - 448601-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Budowa wałów rzecznych

2020/S 187-448601

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Kowalska
E-mail: emilia.kowalska@wody.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wody.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica–Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry

Numer referencyjny: ROZ.2810.33.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45246200 Budowa wałów rzecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica–Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, polegających na wykonaniu odcinka wału od km 3+650 do km 3+975. Zamówienie jest I etapem robót budowlanych większego zamówienia pn. „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica–Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, które będzie realizowane w kolejnych latach.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 292 682.93 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pyzdry, woj. wielkopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica–Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, polegających na wykonaniu odcinka wału od km 3+650 do km 3+975. Zamówienie jest I etapem robót budowlanych większego zamówienia pn. „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica–Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, które będzie realizowane w kolejnych latach.

Zakres inwestycji będzie obejmował:

— doszczelnienie korpusu wału – ścianka szczelna stalowa w stopie skarpy, bentomata na skarpie,

— rozbudowę korpusu wału do parametrów:

• szerokość korony – 3,0 m,

• nachylenie skarpy odwodnej – 1:2,5,

• nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,

— przebudowę istniejącego przejazdu wałowego w km 3+870,

— rozbiórkę i budowę schodów skarpowych.

Projektowana inwestycja polega na modernizacji (przebudowie) lewostronnego obwałowania rzeki Warty w gminie Pyzdry. Wał ten pełni funkcję przeciwpowodziową dla lewobrzeżnej doliny rzeki Warty na odcinku od ok. km 347+140 do ok. km 357+245 przed jej zalewem wód z rzeki. Projektowane doszczelnienie wału w postaci stalowej ścianki szczelnej w stopie skarpy oraz bentomata na skarpie odwodnej w znaczny sposób wydłuży czas filtracji przez podłoże i korpus wału.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres skrócenia realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 056-131508
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Budowlany „Ekobudowa” S.C. Soliński W. Wawrzyniak B.
Adres pocztowy: Nowowiejskiego 7
Miejscowość: Sieradz
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 98-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 920 117.43 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

— pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

— kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie i z uwzględnieniem wymagań SIWZ,

— (nieobowiązkowy) zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wnieść zgodnie z zapisami SIWZ,

— JEDZ (zgodnie z załącznikiem do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,

— Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (wyszczególnione w treści SIWZ – ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu VI.3):

— wykaz robót budowlanych,

— wykaz osób,

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (szczegóły w treści SIWZ).

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co usługi objęte zamówieniem podstawowym, do kwoty: 646 341,46 PLN netto.

Zamawiający może udzielić zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, co jest zgodne z jego przedmiotem. Udzielenie zamówienia musi zostać poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności.

Zamówienia takie zostaną udzielone jako odrębna umowa zawarta w trybie z wolnej ręki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020