Obras - 448641-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Olsztyn: Trabajos de construcción

2020/S 187-448641

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Dirección postal: ul. Dąbrowszczaków 44A
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-543
País: Polonia
Persona de contacto: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Correo electrónico: przetargi@olsztyn.so.gov.pl
Teléfono: +42 895216166
Fax: +42 895216168
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.olsztyn.so.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: www.olsztyn.so.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: sądownictwo, Sąd Okręgowy w Olsztynie
I.5)Principal actividad
Otra actividad: sądownictwo

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7

Número de referencia: ZP-2131-9/2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7”.

Kubatura łączna budynków bliźniaczych przy ul. Warszawskiej 3 i 7 – 20 722 m3, powierzchnia łączna netto budynków – 3 866,14 m2.

Przedmiot zamówienia przy ul. Warszawskiej 3 i 7 obejmuje w szczególności:

1) W zakresie zagospodarowania terenu:

• przebudowę chodników, dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

• jezdni drogi manewrowej spełniającej wymogi ochrony pożarowej,

• przebudowę schodów terenowych i wejściowych do budynków,

• montaż platform zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

• rozbiórkę i ponowne wykonanie muru oporowego od strony ul. Wajdy z dostosowaniem jego przebiegu do zaktualizowanej granicy własności terenu Sądu Rejonowego w Bartoszycach,

• przebudowę ogrodzenia działki przy ul. Warszawskiej 7 wraz ze zmianą jego przebiegu na styku ulic Wajdy i Warszawskiej 7. W przypadku konieczności demontażu punktów osnowy geodezyjnej odtworzenie ich w innym miejscu.

• renowację ogrodzenia ul. Warszawska 3 z wymianą bramy,

• montaż jednostek zewnętrznych wentylacji i klimatyzacji,

• obiekty małej architektury,

• przebudowę oświetlenia zewnętrznego posesji.

2) W zakresie sieci zewnętrznych przebudowę przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i centralnego ogrzewania,

3) W budynkach sądu przewiduje się roboty w szczególności:

a) W zakresie robót ogólno-budowlanych:

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, wykonanie termoizolacji poddaszy, izolacje przeciwwilgociowe piwnic, tynki, roboty malarskie, okładzinowe korytarzy i sal rozpraw, sufity podwieszane itp.

• wymianę drewnianych stropów i więźb dachowych,

• prace renowacyjne elewacji budynków,

• przebudowę kominów,

• przebudowę głównej klatki schodowej budynku nr 7,

• prace z zakresu robót żelbetowych, ślusarsko kowalskich,

• w częściach głównych holi przewidziano szyby windowe wraz z montażem dźwigów osobowych,

• prace konserwacyjne w ramach ochrony elementów zabytkowych wg zaleceń konserwatora zabytków.

b) W zakresie prac instalacyjnych sanitarnych:

• wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i hydrantowych,

• wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przebudowę węzłów cieplnych,

• montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

• montaż instalacji klimatyzacji,

c) W zakresie prac instalacyjnych – elektrycznych i telekomunikacyjnych wykonanie:

• instalacji oświetlenia ogólnego,

• instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,

• instalacji gniazd wtykowych l-fazowych,

• instalacji zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji,

• instalacji teleinformatycznej,

• instalacji zasilania gwarantowanego,

• instalacji systemu kontroli dostępu SKD,

• instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP,

• instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),

• instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV),

• instalacji systemu wspierania organizacji rozpraw (SWOR),

• systemu obsługi przyjaznego pokoju przesłuchań,

• systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych,

• elektronicznego systemu wydawania kluczy,

• instalacji nagłośnienia sal rozpraw.

Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlanym i wykonawczym, sporządzonym przez firmę Pracownia Architektury „Format” Jarosław Wołosiewicz z siedzibą w Białymstoku. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 144-353156
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Kontynuacja treści z sekcji III.1.3 ogłoszenia

Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 6 miesięcy pełniła rolę kierownika budowy lub zastępcy kierownika budowy lub koordynatora budowy lub kierownika robót lub zastępcy kierownika robót lub koordynatora robót, w tym co najmniej koordynowała, nadzorowała pracami w zakresie robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży drogowej w realizacji (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) dla obiektów budowlanych lub zespołów obiektów budowlanych w obiekcie (obiektach) użyteczności publicznej, tj. w budynku lub obiekcie lub zabytku w zakresie (w ramach) robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży drogowej w zakresie dotyczącym co najmniej budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu budynku lub obiektu lub zabytku.

Kierownik robót branży telekomunikacyjnej

Wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;

Minimalne doświadczenie:

1) W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 6 miesięcy pełniła rolę kierownika budowy lub zastępcy kierownika budowy lub koordynatora budowy lub kierownika robót lub zastępcy kierownika robót lub koordynatora robót, w tym co najmniej koordynowała, nadzorowała pracami w zakresie robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży telekomunikacyjnej w realizacji (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) dla obiektów budowlanych lub zespołów obiektów budowlanych w obiekcie (obiektach) użyteczności publicznej, tj. w budynku lub obiekcie lub zabytku w zakresie (w ramach) robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży telekomunikacyjnej w zakresie dotyczącym co najmniej budowy i/lub rozbudowy lub przebudowy i/lub modernizacji lub remontu budynku lub obiektu lub zabytku.

2) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 6 miesięcy koordynowała, nadzorowała, wykonywała, realizowała zadania dotyczące (w zakresie) budowy systemów bezpieczeństwa lub budowę systemów bezpieczeństwa w realizacji (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego).

Odpowiednio zapisów z pkt 12 i 13 rozdziału V SIWZ.

Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium, ustala się wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dot. wnoszenia wadium zostały umieszczone w rozdziale IX SIWZ.

2) W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót, Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót w obiekcie (obiektach) w zakresie i na warunkach świadczenia tych robót zgodnych z warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w tym ewentualnie dla innych, nowych obiektów Zamawiającego, przy czym wartość tego zamówienia nie przekroczy 2 672 803,42 PLN netto. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3) Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składania ofert, oświadczeń i dokumentów szczegółowo określone zostały w SIWZ.

4) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO określona została w rozdziale XXII SIWZ.

5) W postępowaniu stosuje się tzw. procedurę odwróconą określoną przepisem art. 24aa Pzp.

6) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy zostały wskazane w dziale VI Pzp – „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie:

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 Pzp).

b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust. 3 Pzp). Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

c) Szczegółowe informacje nt. składania odwołania w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ przedstawione zostały w załączniku nr 7 do SIWZ (str. 28) „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPzp”.

3. Skarga:

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

b) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy KPC o apelacji, jeżeli przepisy działu VI rozdział 3 Pzp nie stanowi inaczej.

c) Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Pzp – dział VI „Środki ochrony prawnej".

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020