Obras - 448646-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rzeszów: Obras de protección contra inundaciones

2020/S 187-448646

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Número de identificación fiscal: 368302575
Dirección postal: ul. Hanasiewicza 17b
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-103
País: Polonia
Persona de contacto: Dominika Borczyk-Kopacz, tel.: +48 8537400, e-mail: (zamowienia.rzeszow@wody.gov.pl), (dominika.borczyk-kopacz@wody.gov.pl). Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich części zamówienia wymienione zostały w pkt XIII SIWZ
Correo electrónico: rzeszow@wody.gov.pl
Teléfono: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.wody.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na ciekach na terenie ZZ Przemyśl

Número de referencia: RZ.ROZ.2810.30.2020
II.1.2)Código CPV principal
45246400 Obras de protección contra inundaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest „Udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na ciekach na terenie ZZ Przemyśl”, w podziale na 14 części

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 751 643.91 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 5: zasyp wyrw na pot. Radawka w km 0+630 – 0+700 m. Radawa.

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45246400 Obras de protección contra inundaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL822 Przemyski
II.2.4)Descripción del contrato:

Część 5: zasyp wyrw na pot. Radawka w km 0+630 – 0+700 m. Radawa.

Zakres robót obejmuje:

— wykonanie narzutu kamiennego,

— budowa faszynady,

— usunięcie namuliska z transportem i wbudowanie w wyrwę,

— zasyp wyrwy z zakupionym gruntem i transportem,

— obsianie skarp mieszanką traw.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6 ogłoszenia, w wysokości 900,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 14: zasyp wyrw na ciekach na terenie NW Ustrzyki Dolne

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45246400 Obras de protección contra inundaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL822 Przemyski
II.2.4)Descripción del contrato:

14) Część 14: zasyp wyrw na ciekach na terenie NW Ustrzyki Dolne:

Zad. 1): zasyp wyrw w brzegach i dnie p. Jasieńka w km 0+500 – 0+550 w miejscowości Ustrzyki Dolne,

Zad. 2): zasyp wyrw w brzegach i dnie w korycie potoku Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 0+900 – 1+000,

Zad. 3): zasyp wyrw w dnie w korycie potoku Jasienka w miejscowości Ustrzyki Dolne w km 0+680 – 0+720.

Zakres robót obejmuje:

Zad. 1): zasyp wyrw w brzegach i dnie p. Jasieńka w km 0+500 – 0+550 w miejscowości Ustrzyki Dolne:

— wykopy jamiste wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,

— wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego,

— wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego,

— transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km,

— ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie,

— obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

Zad. 2): zasyp wyrw w brzegach i dnie w korycie potoku Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 0+900 – 1+000:

— wykopy jamiste wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,

— wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego,

— wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego,

— transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km,

— ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie,

— obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

Zad. 3): zasyp wyrw w dnie w korycie potoku Jasienka w miejscowości Ustrzyki Dolne w km 0+680 – 0+720:

— wykopy jamiste wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,

— wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego,

— transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km,

— ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie,

— obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6 ogłoszenia, w wysokości 1 000,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 088-209620
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Część 5: zasyp wyrw na pot. Radawka w km 0+630 – 0+700 m. Radawa

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Spółdzielnia Usług Melioracyjno-Drogowych Rolniczo-Handlowych i Ochrony Środowiska
Dirección postal: ul. Dolnoleżajska 114
Localidad: Jarosław
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 37-500
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 30 880.10 PLN
Valor total del contrato/lote: 21 397.78 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 14
Denominación:

Część 14: zasyp wyrw na ciekach na terenie NW Ustrzyki Dolne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Lux-Mel Zbigniew Pełdyjak
Dirección postal: Golcowa 167a
Localidad: Domaradz
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 36-230
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 33 866.55 PLN
Valor total del contrato/lote: 33 432.50 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi zał. do SIWZ. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: tak.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z pkt III.3 SIWZ.

4. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składnych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

1) oświadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1, 5, 6 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że informację z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia wykonawca składa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. rozporządzenia.

6. Inne dokumenty niewymienione w pkt 5: formularz oferty, kosztorys ofertowy, oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dowód wniesienia wadium, pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, pełnomocnictwo, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line.

Link do transmisji on-line zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji otwarcia ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020