Obras - 448652-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Zgłobice: Obras viales

2020/S 187-448652

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Dirección postal: ul. Zgłobicka 8
Localidad: Zgłobice
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Código postal: 33-113
País: Polonia
Persona de contacto: Jolanta Jerzykowska
Correo electrónico: pzd@powiat.tarnow.pl
Teléfono: +48 146741230
Fax: +48 146741231
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.malopolska.pl/pzdtszglobicach
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarządzanie drogami publicznymi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Remont drogi powiatowej nr 1346K w km od 2+870,00 do km 3+300,00 wraz z remontem obiektu mostowego w km od 2+910,00 do km 3+199,00 w miejscowości Ostrów, powiat tarnowski, etap I

Número de referencia: ZP.271.21.2020
II.1.2)Código CPV principal
45233140 Obras viales
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej nr 1346K w km od 2+870,00 do km 3+300,00 wraz z remontem obiektu mostowego w km od 2+910,00 do km 3+199,00 w miejscowości Ostrów, powiat tarnowski – etap I. Zakres prac obejmować będzie:

a) wykonanie obok mostu stałego tymczasowej konstrukcji wsporczej do przełożenia kanalizacji tłocznej i sieci telekomunikacyjnej;

b) przełożenie rurociągu kanalizacji tłocznej i sieci telekomunikacyjnej na czas remontu mostu stałego na tymczasową konstrukcję wsporczą;

c) demontaż kolidującego odcinka oświetlenia ulicznego;

d) przełożenie instalacji zasilającej kabel grzejny kanalizacji tłocznej oraz gniazda serwisowe;

e) demontaż mostu stałego w zakresie niezbędnym do wykonania remontu;

f) w ramach robót drogowych przewiduje się jedynie wykonanie odcinka umocnienia terenu na działkach 105/8 i 284/7 obręb Ostrów po stronie prawej u podnóża korpusu drogi powiatowej.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 8 552 843.86 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45111000 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno
45233000 Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras
45221000 Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos
45221111 Trabajos de construcción de puentes de carretera
45232440 Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales
45111200 Trabajos de explanación y limpieza del terreno
45232410 Obras de saneamiento
45232452 Trabajos de desagüe
45231400 Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
45232300 Trabajos de construcción y obras auxiliares de líneas telefónicas y de comunicación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Droga powiatowa 1346K w m. Ostrów, powiat tarnowski, gmina Wierzchosławice, województwo małopolskie

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej nr 1346K w km od 2+870,00 do km 3+300,00 wraz z remontem obiektu mostowego w km od 2+910,00 do km 3+199,00 w miejscowości Ostrów, powiat tarnowski – etap I. Zakres prac obejmować będzie:

a) wykonanie obok mostu stałego tymczasowej konstrukcji wsporczej do przełożenia kanalizacji tłocznej i sieci telekomunikacyjnej;

b) przełożenie rurociągu kanalizacji tłocznej i sieci telekomunikacyjnej na czas remontu mostu stałego na tymczasową konstrukcję wsporczą;

c) demontaż kolidującego odcinka oświetlenia ulicznego;

d) przełożenie instalacji zasilającej kabel grzejny kanalizacji tłocznej oraz gniazda serwisowe;

e) demontaż mostu stałego w zakresie niezbędnym do wykonania remontu;

f) w ramach robót drogowych przewiduje się jedynie wykonanie odcinka umocnienia terenu na działkach 105/8 i 284/7 obręb Ostrów po stronie prawej u podnóża korpusu drogi powiatowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Z uwagi na krótki okres wykonania i rozliczenia zadania Zamawiający zastosował procedurę z art. 24aa ustawy Pzp.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 149-364357
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sarinż Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Aksamitna 29
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Código postal: 02-287
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 552 843.86 PLN
Valor total del contrato/lote: 6 969 154.32 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Wszystkie części zamówienia z wyłączeniem robót, które Zamawiający przeznaczył do wykonania we własnym zakresie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zawarto w SIWZ.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020