Servicios - 448653-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Łask: Servicios forestales

2018/S 198-448653

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kolumna
ul. Leśników Polskich 1c
Łask
98-100
Polonia
Persona de contacto: Adam Pewniak - Nadleśniczy
Teléfono: +48 436754206/ +48 436754359
Correo electrónico: kolumna@lodz.lasy.gov.pl
Fax: +48 436754206-114/ +48 436754359-114
Código NUTS: PL71

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_kolumna/zamowienia_publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Gospodarka leśna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolumna w latach 2019-2022

Número de referencia: S.270.18.2018
II.1.2)Código CPV principal
77200000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (zwaną dalej: „Ustawą o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz pracach w Ośrodku Hodowli Zwierzyny, pracach z zakresu nasiennictwa oraz wyprzedzającego i specjalistycznego przygotowania gleby do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kolumna w latach 2019-2022.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach 3-5 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 9
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Tuszyn i Szczukwin

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL712
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadleśnictwo Kolumna

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Tuszyn i Szczukwin. Następujące typy prac wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia:

Prace w hodowli lasu: GODZ RH H 57295,11, GODZ CH H 244,73

Prace w ochronie lasu: GODZ RO H 6498,52, GODZ CO H 662

Prace w zakresie ochrony P – POŻ: GODZ ROP H 3773,20, GODZ COP H 40

Prace w zakresie utrzymania obiektów leśnych: TURYST-U H 2273,60, GODZ CT H 327,20

Zadrzewienia:GODZ RZAD H 9,36, GODZ CZAD H 2

Pozyskanie i zrywka drewna: CWDPN ZM m3 57347

Podwóz drewna: PODWOZ_DR m3 512

Pozyskiwanie choinek: szt. 760

Szczegółowe ilości prac i zakres oraz warunki realizacji zawarto w SIWZ wraz z załacznikami

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: zatrudnienie dodatkowych osób na stanowisku pilarza na podstawie umowy o pracę / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 687 460.32 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości: 9 374,92 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Rydzyny i Dąbrowa

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL712
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadleśnictwo Kolumna

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Rydzyny i Dąbrowa. Następujące typy prac wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia:

Prace w hodowli lasu: GODZ RH H 53184,56 GODZ CH H 412,47

Prace w ochronie lasu: GODZ RO H 5395,44 GODZ CO H 732

Prace w zakresie ochrony P – POŻ: GODZ ROP H 2081,12 GODZ COP H 52

Prace w zakresie utrzymania obiektów leśnych: TURYST-U H 672 GODZ CT H 64

Zadrzewienia:GODZ RZAD H 120 GODZ CZAD H 20

Pozyskanie i zrywka drewna: CWDPN ZM m3 62821

Podwóz drewna: PODWOZ_DR m3 252

Pozyskiwanie choinek: szt. 60

Szczegółowe ilości prac i zakres oraz warunki realizacji zawarto w SIWZ wraz z załacznikami

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: zatrudnienie dodatkowych osób na stanowisku pilarza na podstawie umowy o pracę / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 819 072.35 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości: 9 637,45 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Dłutów, Mogilno, Szkółka Leśna Drzewociny, OHZ Rydzyny

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
77315000
03450000
77600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL712
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadleśnictwo Kolumna

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Dłutów, Mogilno, Szkółka Leśna Drzewociny, OHZ Rydzyny. Następujące typy prac wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia:

Prace w hodowli lasu: GODZ RH H 45 752,03 GODZ CH H 319,44

Prace na szkółce leśnej:GODZ RH H 23 976,52 GODZ CH H 2 165,04

Zbiory nasion z drzewostanów - szczegółowa informacja w SIWZ

Prace w ochronie lasu GODZ RO H 8420,96 GODZ CO H 816,00

Prace w zakresie ochrony P – POŻ: GODZ ROP H 1 749,44 GODZ COP H 126,00

Prace w zakresie utrzymania obiektów leśnych: TURYST-U H 1358,80 GODZ CT H 72,00

Pozyskanie drewna CWDPN m3 53 383,00

Zrywka drewna ZM m3 53 383,00

Podwóz drewna PODWOZ_DR m3 308,00

Pozyskiwanie choinek: szt. 140

Prace w łowiectwie GODZ RŁOW H 2 792,00 GODZ CŁOW 1 704,00 GODZ PSY 180,00

Szczegółowe ilości prac i zakres oraz warunki realizacji zawarto w SIWZ wraz z załacznikami

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: zatrudnienie dodatkowych osób na stanowisku pilarza na podstawie umowy o pracę / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 105 800.19 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości: 10 211,60 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Poleszyn, Kopyść i Dobroń

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL712
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadleśnictwo Kolumna

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Poleszyn, Kopyść i Dobroń:

Prace w hodowli lasu: GODZ RH H 41 185,68 GODZ CH H 192,50

Prace w ochronie lasu GODZ RO H 8 387,88 GODZ CO H 792,00

Prace w zakresie ochrony P – POŻ: GODZ ROP H 1 732,00 GODZ COP H 54,00

Prace w zakresie utrzymania obiektów leśnych: TURYST-U H 1 296,00 GODZ CT H 180,00

Inne prace w zadrzewieniach GODZ RG H 800,00 GODZ CG H 120,00

Pozyskanie drewna CWDPN m3 45 620,00

Zrywka drewna ZM m3 45 620,00

Podwóz drewna PODWOZ_DR m3 236,00

Pozyskiwanie choinek: szt. 80

Szczegółowe ilości prac i zakres oraz warunki realizacji zawarto w SIWZ wraz z załacznikami

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: zatrudnienie dodatkowych osób na stanowisku pilarza na podstawie umowy o pracę / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 714 700.64 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości: 7 429,40 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Teodory, Sędziejowice i Luciejów

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL712
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadleśnictwo Kolumna

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Teodory, Sędziejowice i Luciejów:

Prace w hodowli lasu: GODZ RH H 63865,11 GODZ CH H 934,45

Prace w ochronie lasu GODZ RO H 7056,4 GODZ CO H 692

Prace w zakresie ochrony P – POŻ: GODZ ROP H 2041,16 GODZ COP H 44

Prace w zakresie utrzymania obiektów leśnych: TURYST-U H 708 GODZ CT H 48

Pozyskanie CWDPN m3 81 192

Zrywka drewna ZM m3 81 192

Podwóz drewna PODWOZ_DR m3 316

Pozyskiwanie choinek: szt. 520

Szczegółowe ilości prac i zakres oraz warunki realizacji zawarto w SIWZ wraz z załacznikami

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: zatrudnienie dodatkowych osób na stanowisku pilarza na podstawie umowy o pracę / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 108 254.13 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości: 12 216,51 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Piaski, Andrzejów i Dębowiec

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL712
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadleśnictwo Kolumna

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Piaski, Andrzejów i Dębowiec:

Prace w hodowli lasu: GODZ RH H 46917,86 GODZ CH H 308,65

Prace w ochronie lasu GODZ RO H 7448,48 GODZ CO H 656

Prace w zakresie ochrony P – POŻ: GODZ ROP H 2069,96 GODZ COP H 40

Prace w zakresie utrzymania obiektów leśnych: TURYST-U H 472 GODZ CT H 44

Pozyskanie i zrywka drewna CWDPN ZM m3 63 685

Podwóz drewna PODWOZ_DR m3 312

Pozyskiwanie choinek: szt. 120

Szczegółowe ilości prac i zakres oraz warunki realizacji zawarto w SIWZ wraz z załacznikami

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: zatrudnienie dodatkowych osób na stanowisku pilarza na podstawie umowy o pracę / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 770 532.46 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości: 9 540,78 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przygotowanie gleby i rozdrabnianie pozostałości zrębowych w Leśnictwach Tuszyn, Rydzyny, Szczukwin, Dąbrowa, Dłutów i Mogilno

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77200000
77231000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL712
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadleśnictwo Kolumna

II.2.4)Descripción del contrato:

Przygotowanie gleby i rozdrabnianie pozostałości zrębowych w Leśnictwach Tuszyn, Rydzyny, Szczukwin, Dąbrowa, Dłutów i Mogilno:

Przygotowanie gleby i rozdrabnianie pozostałości zrębowych GODZ CH H 6 688,85

Szczegółowe ilości prac i zakres oraz warunki realizacji zawarto w SIWZ wraz z załacznikami

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: personel wykonawcy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 090 172.36 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości: 2 180,34 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przygotowanie gleby i rozdrabnianie pozostałości zrębowych w Leśnictwach Dobroń, Poleszyn, Kopyść, Teodory, Sędziejowice, Luciejów, Piaski, Andrzejów i Dębowiec

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77200000
77231000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL712
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadleśnictwo Kolumna

II.2.4)Descripción del contrato:

Przygotowanie gleby i rozdrabnianie pozostałości zrębowych w Leśnictwach Dobroń, Poleszyn, Kopyść, Teodory, Sędziejowice, Luciejów, Piaski, Andrzejów i Dębowiec:

Przygotowanie gleby i rozdrabnianie pozostałości zrębowych GODZ CH H 8 224,98

Szczegółowe ilości prac i zakres oraz warunki realizacji zawarto w SIWZ wraz z załacznikami

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: personel wykonawcy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 340 536.44 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości: 2 681,07 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg leśnych w Nadleśnictwie

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77112000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL712
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadleśnictwo Kolumna

II.2.4)Descripción del contrato:

Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg leśnych w Nadleśnictwie:

Przygotowanie gleby i rozdrabnianie pozostałości zrębowych GODZ CH H 8 224,98

Szczegółowe ilości prac i zakres oraz warunki realizacji zawarto w SIWZ wraz z załacznikami

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: personel wykonawcy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 280 800.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości: 561,60 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zgodnie z art. 24. ust. 1. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w- art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z 6.6.1997 – Kodeks karny lub – art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 o sporcie, b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6.6.1997 – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzający brak podstaw do wykluczenia znajduje się w pkt. VI.3Ogłoszenia -informacje dodatkowe.

Zamawiający odstępuje od wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp.

III.1.2)Situación económica y financiera
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie,

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dokumenty potwierdzające spełnianie opisanych warunków:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

Dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 10 do SIWZ),

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ)

c) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 3 SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

I) dla Pakietu 1,2,6:zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN brutto

II) dla Pakietu 3: zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, nasiennictwa, szkółkarstwa, łowiectwa na kwotę nie mniejszą niż 1 200 000 PLN brutto.

III) dla Pakietu 4: zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN brutto.

IV) dla Pakietu 5: zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 PLN brutto.

V) dla Pakietu 7,8: zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu przygotowywania gleby i rozdrabniania pozostałości zrębowych, na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN brutto.

b). Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi urządzeniami:

I) dla Pakietu 1,2,5,6: a) co najmniej 1 maszyną leśną typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

II) dla Pakietu 3: a) co najmniej 1 maszyną leśną typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 ciągnikiem rolniczym o mocy nie mniejszej niż 80KM w celu wykonania prac szkółkarskich i w OHZ

III) dla Pakietu 4: a) co najmniej 1 maszyną leśną typu harwester,

b) co najmniej 1 ciągnikiem zrywkowym lub ciągnikiem przystosowanym do zrywki drewna,

IV) dla Pakietu 7,8: a) co najmniej 1 ciągnikiem rolniczym o mocy nie mniejszej niż 130KM,

b) co najmniej 1 rozdrabniaczem do pozostałości zrębowych,

c) co najmniej 1 pługiem aktywnym z pogłębiaczem lub 1 pługiem typu LPZ z pogłębiaczem lub innym o nie gorszych parametrach technicznych.

d) co najmniej 1 pługofrezarką leśną

e) co najmniej 1 pługiem do mechanicznego wywyższania dna bruzdy

V) dla Pakietu 9:

a) co najmniej 1 ciągnikiem rolniczym o mocy nie mniejszej niż 80KM,

b) co najmniej 1 kosiarką wysięgnikową lub równoważną umożliwiającą koszenie pobocza drogi i skarp rowów,

c). Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

I) dla Pakietu 1,2,4,6

a) co najmniej 2 osobami, które są/zostaną zatrudnione na umowę o pracę i które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 2 osobami na stanowisku kierowcy ciągnika zrywkowego, które są/zostaną zatrudnione na umowę o pracę,

c) co najmniej 1 osobą na stanowisku operatora maszyny leśnej typu harwester, która jest/zostanie zatrudniona na umowę o pracę,

II) dla Pakietu 3

a) co najmniej 2 osobami, które są/zostaną zatrudnione na umowę o pracę i które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 2 osobami na stanowisku kierowcy ciągnika zrywkowego i 1 osobą na stanowisku kierowcy ciągnika rolniczego, które są/zostaną zatrudnione na umowę o pracę

c) co najmniej 1 osobą na stanowisku operatora maszyny leśnej typu harwester, która jest/zostanie zatrudniona na umowę o pracę,

III) dla Pakietu 5

a) co najmniej 5 osobami, które są/zostaną zatrudnione na umowę o pracę i ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 2 osobami na stanowisku kierowcy ciągnika zrywkowego, które są/zostaną zatrudnione na umowę o pracę,

c) co najmniej 1 osobą na stanowisku operatora maszyny leśnej typu harwester, która jest/zostanie zatrudniona na umowę o pracę

IV) dla Pakietu 7,8,9

a) co najmniej 1 osobą na stanowisku kierowcy ciągnika rolniczego, która jest/zostanie zatrudnione na umowę o pracę

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 13:30
Lugar:

Siedziba Zamawiającego ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12-22, Wykonawca obowiązany jest przesłać do upływu terminu składania ofert JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1ustawy Pzp.

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: kolumna@lodz.lasy.gov.pl.

B Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

B.1 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz usług oraz wykaz urządzeń wskazane w ust. III.1.3) ogłoszenia.

B.2 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13. 14 i 21ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności..

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

1. Z formularzem ofertowym (oryginał) sporządzonym wg. załącznika nr 1 SIWZ należy złożyć:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

1A) kosztorys ofertowy,

2) W przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej oryginał pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3) wykaz osób wskazany w ust. III.1.3) ogłoszenia.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ,

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dokumenty dotyczące podmiotów, które mają siedzibę poza terytorium RP oraz osób posiadających miejsce zamieszkania poza terytorium RP określono w pkt.7.6 - 7.8 SIWZ pod adresem publikacyjnym wskazanym w części wstępnej ogłoszenia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

2. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018