Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Dodávky - 44867-2019

30/01/2019    S21

Belgie-Brusel: Dodávka nábytku pro prostory pro společenská setkání a stravování a poskytování souvisejících služeb

2019/S 021-044867

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/P001
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Subjekty související s touto zakázkou jsou uvedeny v administrativních ustanoveních (v příloze II specifikace nabídkového řízení)
Poštovní adresa: CSM 1 05/P001
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka nábytku pro prostory pro společenská setkání a stravování a poskytování souvisejících služeb

Spisové číslo: OIB.02/PO/2018/058/785
II.1.2)Hlavní kód CPV
39100000 Nábytek
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy na: dodávku nábytku pro prostory pro společenská setkání a stravování a poskytování souvisejících služeb.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 28 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Evropská unie

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka nábytku pro prostory pro společenská setkání a stravování a poskytování souvisejících služeb.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Správní úvěry EU

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Uchazeč musí ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1) „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací nabídkového řízení „Seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Čestné prohlášení musí být sepsáno podle vzoru, který je dostupný na následující webové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí před podpisem smlouvy, pod trestem vyloučení, na podporu čestného prohlášení, dodat listinné důkazy.

Poznámka: v případě, že zakázka bude zadána seskupení, musí předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeč musí poskytnout:

— kopie účetních výkazů (účetní rozvahy a účtů zisku a ztráty) za 3 uplynulá účetní období, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,

— výkaz celkového ročního obratu uskutečněného za poslední 3 hospodářské roky.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Může být vybrán pouze takový uchazeč, který poskytne důkaz o průměrném ročním obratu ve výši 4 800 000 EUR za uplynulá 3 účetní období.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeč musí:

— prokázat existenci organizace založené na systému kvality, který odpovídá přinejmenším požadavkům normy ISO 9001:

—— dodáním ověřené kopie certifikátu ISO 9001 s upřesněním odvětví, na který se certifikát vztahuje, a akreditovaného organismu, který certifikát vydal,

—— dodáním kopie obdobného ověřeného potvrzení, jehož použití, po provedení auditu třetí stranou, může mít za následek jeho uznání co by certifikátu, oprávnění nebo souhlasu,

—— dodáním dokumentace systému řízení kvality zavedeným uchazečem současně s písemným a podepsaným závazkem (před zveřejněním oznámení o zakázce) osoby způsobilé k zastupování společnosti; tato dokumentace musí obsahovat alespoň:

——— politiku kvality a cíle „kvality“,

——— dokumentační systém (správu vnitřních a vnějších dokumentů, správu nahrávek, správu neshod, preventivní zásahy, opravné zásahy a interní audity),

——— mapování a definování užívaných procesů,

——— kontrolní systém (interní audit,...),

——— systém analýzy výsledků (oběžník, stížnosti, dotazníky, dotazníky spokojenosti, ukazatele,...),

——— plán úpravy a optimalizace (plán podniku, akční plán řízení a služeb,...).

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

— předložit za poslední 3 roky 3 příklady dodávek nábytku pro společenské prostory mající kapacitu minimálně 50 osob, jeden příklad dodávky nábytku pro restauraci o minimální kapacitě 60 míst k sezení a dva příklady dodávek nábytku pro samoobslužné restaurace s minimální kapacitou 250 míst k sezení,

— předložit za poslední 3 roky 2 příklady dodávek nábytku pro restauraci a pro společenské prostory, každý z odlišné země uvedené v soupisu zemí určených k obsluze v rámci této zakázky, která nespadá do zemí Beneluxu.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/03/2019
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13/03/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté Rue Père de Deken) — 1040 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zplnomocněný zástupce každého uchazeče (je nutno předložit cestovní pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB.02.002 Veřejné zakázky (bližší informace jsou uvedeny výše v bodě I.1)) nejpozději 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

48 měsíců po zadání zakázky.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
VI.3)Další informace:

1) v případě zájemců nebo uchazečů z Británie:

Připomínáme, že po vystoupení Spojeného království z EU se na zájemce nebo uchazeče ze Spojeného království, v závislosti od výsledku jednání, budou uplatňovat pravidla přístupu k postupům výběrového řízení EU ze strany hospodářských subjektů se sídlem ve třetích zemích. V případě, že by platná právní ustanovení takový přístup neumožnila, mohli by být uchazeči a účastníci se sídlem ve Spojeném království vyloučeni z výběrového řízení.

2) specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395

Zainteresované strany vyzýváme k registraci prostřednictvím internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici, týkajících se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována, je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

3) předložení vzorků ve lhůtě 15 pracovních dnů od konečného data pro podání nabídky, které je uvedeno v bodě 3.4.1.3 administrativních ustanovení (příloha II);

4) výkonné agentury mohou být zapojeny do zakázky jako veřejní zadavatelé (ovšem s omezením do 10 % celkové hodnoty zakázky pro všechny výkonné agentury dohromady), pokud nebudou oficiálně založeny nebo nebudou zakládány k datu zveřejnění Výzvy k účasti v nabídkovém řízení, a nebude tedy možné je nijak oficiálně označit v dokumentaci výzvy k účasti v nabídkovém řízení;

5) pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dozvěděli. Podání stížnosti Evropskému veřejnému ochránci práv nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/01/2019