Obras - 448676-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Burgas: Trabajos de construcción

2020/S 187-448676

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Burgas
Número de identificación fiscal: 000056814
Dirección postal: ul. „Aleksandrovska“ No. 26
Localidad: Burgas
Código NUTS: BG341 Бургас
Código postal: 8000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Mariya Zlateva Zlateva
Correo electrónico: m.zlateva@burgas.bg
Teléfono: +359 56907269
Fax: +359 56841996
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.burgas.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/16058
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

СМР на КПС в УПИ VIII-333, м-ст Вая кайряк; канализационен тласкател от арматурната шахта на КПС до начална шахта на канал 2-Б; водопроводни клонове 2 и 2а; канал 3-Б; главен колектор I и.з'

Número de referencia: 93-ОП20-32
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката включва

а) водоснабдителна мрежа, състояща се от:

— уличен довеждащ вoдопровод — клон 2 с дължина 109 м,

— уличен довеждащ вoдопровод — клон 2а с дължина 7,70 м;

б) битова канализационна мрежа, състояща се от:

— главен колектор I и.з.' с дължина 217 м,

— канал 3-Б с дължина 24 м,

— канализационен тласкател от арматурна шахта на КПС до начална шахта на канал 2-Б с дължина 119 м,

— КПС в УПИ VIII-333, м-ст Вая кайряк.

Подробно описания на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се съдържат в техническа спецификация и технически инвестиционен проект, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 428 042.84 BGN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG341 Бургас
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Бизнес индустриална зона гр. Българово, в уличната регулация и в УПИ VIII-333, м-ст Вая кайряк, отреден за КПС, и в имоти с номера 000350, 000341 и 000338 в землището на гр. Българово

II.2.4)Descripción del contrato:

Дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, са следните: изпълнение на СМР за изграждане на:

1. КПС в УПИ VIII-333, м-ст Вая кайряк.

2. Канализационен тласкател от арматурната шахта на КПС до начална шахта на канал 2-Б.

3. Водопроводни клонове 2 и 2а; канал 3-Б.

4. Главен колектор I и.з'

Предметът на поръчката включва:

а) водоснабдителна мрежа, състояща се от:

— уличен довеждащ вoдопровод — клон 2 с дължина 109 м,

— уличен довеждащ вoдопровод — клон 2а с дължина 7,70 м;

б) битова канализационна мрежа, състояща се от:

— главен колектор I и.з.' с дължина 217 м,

— канал 3-Б с дължина 24 м,

— канализационен тласкател от арматурна шахта на КПС до начална шахта на канал 2-Б с дължина 119 м,

— КПС в УПИ VIII-333, м-ст Вая кайряк.

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в техническа спецификация и в съответствие с технически инвестиционен проект, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Показател „Структура и капацитет на участника“ / Ponderación: 12
Criterio de calidad - Nombre: Показател „План за изпълнение на строителството“ / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: „Срок за изпълнение на поръчката“ / Ponderación: 8
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 074-175575
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 93-ОП20-32/5/
Denominación:

Изпълнение на СМР за изграждане на: КПС в УПИ VIII-333, м-ст Вая кайряк; канализационен тласкател от арматурната шахта на КПС до начална шахта на канал 2-Б; водопроводни клонове 2 и 2а; канал З-Б

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Хидрострой“ АД
Número de identificación fiscal: 103029862
Dirección postal: ул. „Шандор Петьофи“ № 13-15
Localidad: гр. София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1606
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@hydrostroy.com
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 436 640.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 428 042.84 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Предмет на договора: „Изпълнение на СМР за изграждане на: КПС в УПИ VIII-333, м-ст Вая кайряк; канализационен тласкател от арматурната шахта на КПС до начална шахта на канал 2-Б; водопроводни клонове 2 и 2а; канал З-Б; главен колектор I и.з.“

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП — в двумесечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020