Obras - 448687-2020

25/09/2020    S187

Slovensko-Žilina: Stavebné práce na objektoch stredných škôl

2020/S 187-448687

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Žilinský samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808427
Poštová adresa: Komenského 48
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 011 09
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Beáta Hromadová
E-mail: beata.hromadova@zilinskazupa.sk
Telefón: +421 415032413
Fax: +421 415032431
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zilinskazupa.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: regionálna samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina - stavebné úpravy kotolne, Bánovská cesta

II.1.2)Hlavný kód CPV
45214220 Stavebné práce na objektoch stredných škôl
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy kotolne, ktorá sa nachádza v areáli SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 77 450.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45232141 Vykurovacie práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Stredná odborná škola stavebná, Bánovská cesta 9, Žilina.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy kotolne, ktorá sa nachádza v areáli SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 245-601913
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina - stavebné úpravy kotolne, Bánovská cesta

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
14/09/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Kalorim s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50625781
Poštová adresa: 759
Mesto/obec: Nesluša
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 023 41
Štát: Slovensko
E-mail: michal.skokan@kalorim.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 95 459.76 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 77 450.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Vykonanie Diela: do troch mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/09/2020