Obras - 448735-2020

25/09/2020    S187

Polska-Gliwice: Roboty budowlane

2020/S 187-448735

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 144-353259)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Krajowy numer identyfikacyjny: ZDM.26.20.2020
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 31
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-121
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Latta
E-mail: latta_j@zdm.gliwice.eu
Tel.: +48 323008634
Faks: +48 323008699
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)

Numer referencyjny: ZDM.26.20.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca kolejowego obejmująca następujące ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem PKP, Okopową, Na Piasku, plac Piastów oraz odcinki ulic Jagiellońskiej i Piwnej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 144-353259

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 26/11/2020
Powinno być:
Data: 10/12/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: