Obras - 448736-2020

25/09/2020    S187

Polska-Rzeszów: Roboty budowlane

2020/S 187-448736

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 147-360720)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581324
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Jarosz
E-mail: j.jarosz@podkarpackie.pl
Tel.: +48 177476344
Faks: +48 178501761
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA; zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego – budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem

Numer referencyjny: OR-IV.272.2.41.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie, w trybie procedury zaprojektuj-wybuduj.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 147-360720

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: