Obras - 448738-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción de inmuebles

2020/S 187-448738

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 182-436255)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojskowy Instytut Medyczny
Número de identificación fiscal: P/195/2020/SEN/WIM/MON – 84/ZP/20
Dirección postal: ul. Szaserów 128
Localidad: Warszawa 44
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 04-141
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Garlewska
Correo electrónico: wi@wim.mil.pl
Teléfono: +48 261818559
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.wim.mil.pl
Dirección del perfil de comprador: www.bip.wim.mil.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą aparatu rezonansu magnetycznego

Número de referencia: P/195/2020/SEN/WIM/MON - 84/ZP/20
II.1.2)Código CPV principal
45210000 Trabajos de construcción de inmuebles
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą aparatu rezonansu magnetycznego, w tym: pozycja 1 – dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze – załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ; pozycja 2 – dostawa rezonansu magnetycznego (RM) – którego opis zawiera załącznik nr 12 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 182-436255

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

Dotyczy pozycji nr 1 przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze – załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) Zamawiający przewidział za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego, które obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca, w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorysy ofertowe – szczegółowe odpowiadające swoim zakresem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Brak elementów w kosztorysie ofertowym – szczegółowym nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi (załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ). W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania wynikające ze wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz będą odpowiadać wymaganiom, określonym w projektach budowlano-wykonawczych (załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ). Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Roboty będą prowadzone przy czynnym obiekcie szpitala. W czasie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałej części szpitala. W przypadku wystąpienia realizacji robót w pomieszczeniach znajdujących się poza obszarem budowy, Wykonawca, przy współudziale inspektora nadzoru, zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikiem termin wykonania robót w tych pomieszczeniach.

Dotyczy pozycji nr 2 przedmiotu zamówienia: ponadto przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie, montaż, instalację i uruchomienie wymagającego wbudowania i stałych połączeń Rezonansu Magnetycznego, którego opis zawiera załącznik nr 12 wraz z systemami sterującymi i oprogramowaniem, na co składają się czynności główne: dostarczenie i montaż sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, wykonanie połączeń sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych dla prawidłowej pracy sprzętu, zgodnie z warunkami technicznymi, instalacja i uruchomienie, kalibracja lub strojenie, szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, wykonywanie usług serwisu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorach umów stanowiących: Załącznik nr 7 do SIWZ – pozycja 1, Załącznik nr 7A do SIWZ – pozycja 2.

Léase:

Dotyczy pozycji nr 1 przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze – zał. nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zał. nr 10 do SIWZ. Dla ułatwienia wyliczenia wartości ryczałtowej oferty, Zamawiający przekazuje kosztorysy przedmiarowe-szczegółowe stanowiące zał nr 11. Załączone kosztorysy przedmiarowe – szczegółowe należy traktować jako materiał pomocniczy. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary oraz podstawy wyceny. Zgodnie z wzorem umowy(stanowiącym zał nr 7 do SIWZ) Zamawiający przewidział za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art.632 kodeksu cywilnego, które obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi stanowiącymi zał nr 9 do SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi zał nr 10 do SIWZ. Wykonawca, w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorysy ofertowe – szczegółowe odpowiadające swoim zakresem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Brak elementów w kosztorysie ofertowym – szczegółowym nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi(zał nr 9 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót(zał nr10 do SIWZ).W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania wynikające ze wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz będą odpowiadać wymaganiom, określonym w projektach budowlano-wykonawczych (zał. nr 9 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 10 do SIWZ). Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Roboty będą prowadzone przy czynnym obiekcie szpitala. W czasie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałej części szpitala. W przypadku wystąpienia realizacji robót w pomieszczeniach znajdujących się poza obszarem budowy, Wykonawca, przy współudziale inspektora nadzoru, zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikiem termin wykonania robót w tych pomieszczeniach.

Dotyczy pozycji nr 2 przedmiotu zamówienia: ponadto przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie, montaż, instalację i uruchomienie wymagającego wbudowania i stałych połączeń rezonansu magnetycznego, którego opis zawiera załącznik nr 12 wraz z systemami sterującymi i oprogramowaniem, na co składają się czynności główne:dostarczenie i montaż sprzętu będącego przedmiotem zamówienia,wykonanie połączeń sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych dla prawidłowej pracy sprzętu,zgodnie z warunkami technicznymi, instalacja i uruchomienie, kalibracja lub strojenie, szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, wykonywanie usług serwisu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorach umów stanowiących: załącznik nr 7 do SIWZ – pozycja 1, załącznik nr 7a do SIWZ – pozycja 2.

VII.2)Otras informaciones adicionales: