Obras - 448745-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Tarnobrzeg: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación

2020/S 187-448745

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 177-424399)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Dirección postal: ul. Kościuszki 32
Localidad: Tarnobrzeg
Código NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Código postal: 39-400
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Straburzyńska
Correo electrónico: zampub@um.tarnobrzeg.pl
Teléfono: +48 158226570
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.tarnobrzeg.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa drogi wojewódzkiej – obwodnicy miasta Tarnobrzega (km lokalny od 0+000,00 do 9+068,50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: Bud ...

II.1.2)Código CPV principal
45230000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” oraz uzyskanie wymaganych decyzji zezwalających na użytkowanie drogi, zgodnie z procedurą określoną w Prawie budowlanym, w zakresie:

— roboty drogowe,

— budowa systemu odwodnienia powierzchniowego wraz z przepustami drogowymi,

— roboty mostowe,

— kanalizacja deszczowa,

— urządzenia ochrony środowiska,

— zieleń,

— urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

— budowa sieci elektroenergetycznej,

— przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej,

— przebudowa sieci melioracji szczegółowej,

— rozbiórki,

— budowa kanału technologicznego,

— inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskanych warunków technicznych, opinii i decyzji formalno-prawnych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 177-424399

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Potencjał zawodowy

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę, na funkcję wymienioną poniżej, która spełnia następujące wymagania:

1. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy – wymagana liczba osób: 1;

2. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych – wymagana liczba osób: 1;

3. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót mostowych – wymagana liczba osób: 1;

4. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych – wymagana liczba osób: 1;

5. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych – wymagana liczba osób: 1;

6. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót teletechnicznych – wymagana liczba osób: 1.

Uwaga: szczegółowy opis wymaganych kwalifikacji oraz doświadczenia ww. osób został opisany w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej.

Zamawiający uzna uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty:

— 2 zadania polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg o klasie drogi minimum G, każde z zadań o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Potencjał zawodowy

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę, na funkcję wymienioną poniżej, która spełnia następujące wymagania:

1. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy – wymagana liczba osób: 1;

2. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych – wymagana liczba osób: 1;

3. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót mostowych – wymagana liczba osób: 1;

4. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych – wymagana liczba osób: 1;

5. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych – wymagana liczba osób: 1;

6. osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót teletechnicznych – wymagana liczba osób: 1.

Uwaga: szczegółowy opis wymaganych kwalifikacji oraz doświadczenia ww. osób został opisany w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej.

Zamawiający uzna uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty:

— 2 zadania polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg o klasie drogi minimum G, każde z zadań o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 16/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 16/10/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 20/10/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: