Obras - 448762-2020

25/09/2020    S187

Slovensko-Košice: Stavebné práce na stavbe hlavných dopravných ciest

2020/S 187-448762

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Práce

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 167-401983)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Košický samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35541016
Poštová adresa: Námestie Maratónu mieru
Mesto/obec: Košice-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 042 66
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Klibáni
E-mail: lukas@sqm.sk
Telefón: +421 904746992
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://web.vucke.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – I.etapa

II.1.2)Hlavný kód CPV
45233124 Stavebné práce na stavbe hlavných dopravných ciest
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je celková úprava cesty II/576 v I.etape na hranici okresov Košice-okolie/Vranov n.T. v cca km 16,905 s koncom celkovej úpravy v km 22,900 za križovatkou s cestou III/3290 v obci Herľany.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/09/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 167-401983

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 25/09/2020
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 16/10/2020
Miestny čas: 13:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 28/09/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 19/10/2020
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: