Obras - 448824-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Varna: Trabajos de construcción

2020/S 187-448824

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Varna
Número de identificación fiscal: 000093442
Dirección postal: bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Localidad: Varna
Código NUTS: BG331 Варна
Código postal: 9000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Marina Dragova
Correo electrónico: op@varna.bg
Teléfono: +359 52820830
Fax: +359 52820846
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.varna.bg
Dirección del perfil de comprador: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=725

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Изпълнение на СМР на обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“

Número de referencia: 00081-2018-0058
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изпълнение на СМР на обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45241000 Trabajos de construcción de instalaciones portuarias
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331 Варна
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Варна 9000, УПИ І-461,462, кв. 4, ПИ 10135.5506.979, офис/и на изпълнителя и възложителя.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Предвижда се да бъде извършено строителството за обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище Карантината, местност Карантината, район „Аспарухово“, община Варна“. По този начин ще се създаде защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки, чрез което ще се удовлетвори потребността за създаване на съвременни условия за осъществяване на риболовна дейност със сравнително малки плавателни съдове, тъй като в момента рибарите не разполагат с подходящи места за акостиране, разтоварване на техния улов при хигиенични условия и продажбата му. Предметът на поръчката обхваща както извършването на строително-монтажни работи на обекта, така и свързаните с това доставки. Избраният изпълнител следва да извърши модернизация и реконструкция на рибарско пристанище Карантината, местност Карантината, район „Аспарухово, община Варна съобразно отделните части на одобрения инвестиционен проект във фаза технически проект.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище Карантината, местност Карантината, район „Аспарухово“, община Варна“ по процедура BG14MFOP001-1.008 на ПМДР 2014—2020 г.

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 106-257946

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: Д19000872ВН
Denominación:

Извършване на СМР на обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище Карантина, местност Карантина, район „Аспарухово“, община Варна“

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
14/05/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Партньори — Варна“ ДЗЗД
Número de identificación fiscal: 177352150
Dirección postal: район „Триадица“, бул. „България“ № 51А, ет. 4, ап. 6
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1404
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@bgland.co
Teléfono: +359 897944799
Fax: +359 897944799
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 10 394 372.26 BGN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Участници в обединението „Партньори — Варна“ ДЗЗД са:

1. „БГ ленд Ко“ АД

2. „Копекс и Ко“ ЕООД

3. „Пътища и мостове“ ЕООД

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
45241000 Trabajos de construcción de instalaciones portuarias
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331 Варна
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Варна 9000, УПИ І-461,462, кв. 4, ПИ 10135.5506.979, офис/и на изпълнителя и възложителя

VII.1.4)Descripción del contrato:

Предвижда се да бъде извършено строителството за обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище Карантината, местност Карантината, район „Аспарухово“, община Варна“. По този начин ще се създаде защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки, чрез което ще се удовлетвори потребността за създаване на съвременни условия за осъществяване на риболовна дейност със сравнително малки плавателни съдове, тъй като в момента рибарите не разполагат с подходящи места за акостиране, разтоварване на техния улов при хигиенични условия и продажбата му. Предметът на поръчката обхваща както извършването на строително-монтажни работи на обекта, така и свързаните с това доставки. Избраният изпълнител следва да извърши модернизация и реконструкция на рибарско пристанище Карантината, местност Карантината, район „Аспарухово, община Варна съобразно отделните части на одобрения инвестиционен проект във фаза технически проект.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 10 392 201.23 BGN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Партньори — Варна“ ДЗЗД
Número de identificación fiscal: 177352150
Dirección postal: район „Триадица“, бул. „България“ № 51А, ет. 4, ап. 6
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1404
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@bgland.co
Teléfono: +359 897944799
Fax: +359 897944799
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Срокът за изпълнение на дейностите по договор с рег. № Д1900872ВН/14.05.2019 г. е удължен съответно със срока/периода на удължаване изпълнението на проекта по АДБФП № МДР-ИП-01-47/18.05.2018 г.

На основание разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, чл. 5, ал. 5—8 и чл. 2, ал. 3 от договор за СМР с рег. № Д1900872ВН/14.05.2019 г. е възникнала необходимост от изменения, съобразени с изискванията на чл. 116, ал. 1, т. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Промените в част СФ (изменени колич. на съществув. СМР и извършв. на допълн. СМР) са несъществ. съгласно чл. 154 ЗУТ. Те са продиктувани от непредв. обстоятелства, възн. след подписване на дог. за строит. и водещи до необходим. от извършване на нови видове дейности и завишени колич. по КСС за сметка на отпаднали такива. Обстоят. не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнен. при догов. условия. Промяната на изпълнител в случая би предизв. икон. затруднения, свързани със загуба на финанс. по ПМДР, тъй като цялото строит. е обвързано с опред. срок, фиксиран от АДБФП. Допълн. СМР са технич. неделими от възложените в първонач. поръчка, тъй като без тях обектът не може да получи разр. за ползване. Промяната на изпълнителя би предизвикала знач. затруднения, свързани с поддръжката, експлоат. и обслужв. съгласно предвидените гаранц. срокове, както и дублиране на разходи на възложит. предвид технолог. последоват. за извършване на СМР

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 10 394 372.26 BGN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 10 392 201.23 BGN